fiscalistenonline.nl: Wat doet de arbeidsinspectie?
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Wat doet de arbeidsinspectie?

De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de arbeidsomstandigheden binnen bedrijven. Dat doet de inspectie onder meer door controles, opsporing en handhaving van de wetgeving op het gebied van arbeidsbescherming.

Ook onderzoekt de inspectie meldingen van arbeidsongevallen en klachten van werknemers over hun arbeidsomstandigheden en/of arbeidstijden. Belangrijk hierbij zijn het aanpakken van ernstige risico’s en misstanden en het informeren van de bewindslieden en de beleidsmakers over de waargenomen situatie, de ontwikkelingen en de uitwerking van het beleid op de 'werkvloer'.

Daarnaast heeft de Arbeidsinspectie een aantal uitvoerende taken:

  • Handhaving van de wet- en regelgeving op het terrein van arbeid
  • Het onderzoeken van meldingen van ernstige ongevallen
  • Het onderzoeken van meldingen van klachten van werknemers
  • Het verlenen van vergunningen in het kader van de Kernenergiewet
  • Het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen op onderdelen van de Arbeidstijdenwet
  • Monitoring en beleidsinformatie
  • Voorlichting over arbo aan sectoren
Handhaving van de Arbowet
De Arbeidsinspectie ziet erop toe dat werkgevers en werknemers de Arbowet naleven. Daarnaast verricht de inspectie diverse andere taken, zoals het onderzoeken van arbeidsongevallen en klachten.

Arbowet (Artikel 25):
Onze Minister ziet toe op de rechtmatige en doeltreffende uitvoering van het bepaalde bij en krachtens deze wet door krachtens artikel 20, tweede lid, aangewezen instellingen.

Niet alleen je werkgever komt in aanraking met de Arbeidsinspectie. In de nieuwe Arbowet kunnen ook werknemers rekenen op een boete als zij zich niet aan de regels houden.

Handhaving van de Arbeidstijdenwet
Zijn er misstanden, dan is het in de eerste plaats de taak van werknemers en hun vertegenwoordigers om in te grijpen. Daarnaast houdt ook de Arbeidsinspectie toezicht op naleving van de Arbeidstijdenwet.

Arbeidstijdenwet (Artikel 8.2.2):
Een toezichthouder kan bevelen dat, indien arbeid wordt verricht die naar zijn oordeel in ernstige mate in strijd is met de bij deze wet en de daarop berustende bepalingen gegeven regels inzake arbeids- en rusttijden of deugdelijke registratie, voor zover aangeduid als beboetbare of strafbare feiten […], die arbeid staakt tot op een nader te bepalen tijdstip […].

Heeft een werknemer een klacht, dan kan hij zelf de Arbeidsinspectie inschakelen. Blijkt bij controle dat er inderdaad sprake is van een overtreding op de Arbeidstijdenwet, dan kan de inspectie het werk stil leggen.

Bron


Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken