fiscalistenonline.nl: Wat kost personeel?
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Wat kost personeel?

Loonheffing
Als een bedrijf personeel heeft, dan moet er loonheffing worden afgedragen aan de Belastingdienst.
Loonheffing bestaat uit loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de premies werknemersverzekeringen.


De volksverzekeringen zijn de:

  • Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • Algemene Nabestaandenwet (ANW)
  • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
  • Algemene Kinderbijslagwet (AKW).

De werkgever moet een goede loonadministratie bijhouden. Informeer bij de Belastingdienst welke gegevens vastgelegd moeten worden. 

Werknemersverzekeringen
Daarnaast draagt de werkgever premies voor de werknemersverzekeringen af. Een deel van de premies voor de WW en ZFW mag het bedrijf inhouden op het loon van werknemers. De werkgever betaalt zelf de WIA-premie. Naast de zorgverzekering kennen we de volgende werknemersverzekeringen:

  • Ziektewet (ZW)
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • Werkloosheidswet (WW)

Overige inhoudingen
Ook kan schriftelijk nog zijn overeengekomen om bedragen in te houden voor pensioenpremie, VUT premie, spaarregeling, personeelsfonds, premie in de ziektekostenverzekering of andere verzekeringen waaraan een werknemer vrijwillig deelneemt.

Doorbetalen bij ziekte
De werkgever moet maximaal twee jaar tenminste 70% van het laatste loon aan zieke werknemers doorbetalen
. Vaak is in CAO´s vastgelegd dat het om 100% gaat. De doorbetalingsverplichting voor werkgevers is er om het ziekteverzuim terug te dringen en zo weinig mogelijk mensen de WIA te laten instromen. De wederzijdse plichten van werknemers en werkgevers bij de reïntegratie zijn streng. Werkgevers kunnen zich tegen de financiële gevolgen verzekeren. Nieuwe bedrijven kunnen altijd voor een verzekering in aanmerking komen. Bestaande bedrijven moeten inzicht in hun verzuimgegevens geven.

Controle
De werkgever is verantwoordelijk voor de controle en begeleiding bij zieke werknemers. Inschakeling van een Arbodienst is verplicht. Na 13 weken ziekte moet de werkgever melding doen bij het UWV en een reïntegratieplan opstellen. Bij geschillen moet de werkgever aantonen dat de werknemer niet ziek is (geweest). Regeling van de controle van zieke werknemers in het buitenland vraagt extra aandacht. Neem contact op met het UWV voor meer informatie.

Ziektewet
De Ziektewet bestaat nog wel, en is nog effectief voor werknemers die niet meer in loondienst zijn, een fictieve dienstbetrekking hebben, bij zwangerschaps- en bevallingsverlof en voor oproepkrachten en thuiswerkers. In een aantal situaties kan een Ziektewet-uitkering bij UWV geclaimd worden. Meer informatie vindt je bij het 
UWV.

WIA-uitkering
Een werknemer die langer dan 104 weken ziek is, ontvangt niet automatisch een WIA-uitkering. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid komt de werknemer alleen onder voorwaarden in aanmerking voor een loongerelateerde uitkering op grond van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).
Een bedrijf kan zich op verschillende manieren verzekeren tegen het risico dat het personeel arbeidsongeschikt raakt. Een manier is het 
eigenrisicodragen. De uitbetaling van de uitkeringen en de kosten van de re-integratie komen voor rekening van de werkgever.

Overige kosten
Overige kosten zijn bijvoorbeeld vakantiegeld en eventueel het pensioen. Ook secundaire kosten zoals reis- en representatiekosten en spaarloon vallen hieronder.

Bron: Kamer van Koophandel

 

Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken