fiscalistenonline.nl: De arbeidsovereenkomst
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

De arbeidsovereenkomst

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als er sprake is van:

 • Een gezagsverhouding. De werkgever geeft (redelijke) aanwijzingen. Hij bepaalt bijvoorbeeld hoe, wanneer en waar het werk wordt verricht.
 • Loon. Meestal is dat geld, maar loon kan bijvoorbeeld ook bestaan uit maaltijden, een dienstauto of een aandelenoptieregeling. Een onkostenvergoeding is geen loon.
 • Persoonlijke arbeid. De werknemer verricht de arbeid zelf. Deze arbeid moet waarde hebben voor de werkgever. Een stage of leerplaats is in deze zin dus geen arbeid.   
 
 
In de arbeidsovereenkomst staan:
 • de naam en woonplaats van werkgever en werknemer;
 • de aard van de werkzaamheden (correct, maar niet gedetailleerd);
 • het tijdstip van indiensttreding;
 • de duur van de arbeidsovereenkomst;
 • de hoeveelheid uren per dag;
 • het loon;
 • de regels voor vakantiedagen en betaald verlof;
 • de opzegtermijn;
 • werktijden;
 • de CAO die van toepassing is.   

Eventueel staat er in de overeenkomst ook iets over een pensioenregeling, proeftijd, concurrentiebeding, verbod van nevenwerkzaamheden, vergoedingen of geheimhouding  

Duur
Een arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn. Contracten voor een bepaalde tijd eindigen automatisch na de overeengekomen periode, behalve als er iets anders is vastgelegd of in een CAO is bepaald. De maximale periode van een overeenkomst voor bepaalde tijd is 36 maanden. In deze periode kan een werkgever maximaal drie tijdelijke contracten aangaan. In contracten die korter duren dan twee jaar of project(tijd)gebonden zijn, mag er een maximale proeftijd zijn van een maand. Tijdelijke contracten die bij elkaar langer duren dan 36 maanden, worden automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Tussentijdse opzegging
Tijdelijke arbeidscontracten kunnen tussentijds niet eenzijdig worden opgezegd. Ontbinden kan alleen op verzoek bij de Kantonrechter, behalve in de proefperiode of als reden is voor ontslag op staande voet.

Loon
Werkgever en werknemer zijn tot op zekere hoogte vrij in het vaststellen van het loon. Het loon moet 'redelijk' zijn, afhankelijk van wat gebruikelijk is in het bedrijf, de bedrijfstak en de arbeidsmarkt. De uitzonderingen op de vrije vaststelling staan in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen en in CAO´s.
Meer informatie: Ministerie van SZW 

Lees verder

 

Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken