fiscalistenonline.nl: Vermogensbeslag geschikte maatstaf verdeling kosten bij tonnagewinst
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Vermogensbeslag geschikte maatstaf verdeling kosten bij tonnagewinst

Als een onderneming de tonnageregeling toepast, zullen er vaak ook kosten zijn waarvan niet duidelijk is aan welk resultaat zij zijn toe te rekenen: de winst uit zeescheepvaart of het resultaat uit andere activiteiten. Hof Amsterdam keurt goed dat men bij de toerekening van zulke resterende algemene kosten het vermogensbeslag als verdeelsleutel gebruikt. 

Als een onderneming haar belastbare winst op grond van de tonnageregeling op forfaitaire wijze berekent, kan zij de werkelijke kosten niet aftrekken. Omdat het regime van de tonnageregeling alleen kan zien op de winst uit zeescheepvaart, zijn de kosten van andere activiteiten wel aftrekbaar van het resultaat uit andere activiteiten. De Hoge Raad heeft al eerder geoordeeld dat de resterende algemene kosten van een ondernemer die zowel winst uit scheepvaart geniet als normaal belaste winst samenhangen met alle ondernemingsactiviteiten (Hoge Raad, 11 februari 2011, LJN:
BO1371 ). De resterende algemene kosten zijn de algemene kosten na aftrek van de zogenoemde orgaankosten. De Hoge Raad had in dit arrest ook Hof Amsterdam de opdracht gegeven de resterende algemene kosten naar rato van een passende verdeelsleutel toe te rekenen aan de scheepvaart activiteiten en de gewone activiteiten. Het hof gebruikte het vermogensbeslag als verdeelsleutel. Het vermogensbeslag van een activiteit is grofweg gezegd het deel van het totale vermogen dat is gestoken in die activiteit.

Orgaankosten
Het hof ging ook dieper in op het begrip orgaankosten. Het hof definieerde orgaankosten als kosten die betrekking hebben op het bestaan van de vennootschap als zodanig. Daarbij maakte het niet uit hoe het kapitaal van de vennootschap wordt aangewend. Het hof noemde de kosten van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de accountantskosten voor het opstellen van de jaarrekening en de aangifte vennootschapsbelasting als voorbeelden van orgaankosten. De rechter stelde dat orgaankosten aftrekbaar waren van de normaal belaste winst van de onderneming. 

Wet: artikelen
3.22 en 3.23 IB 2001

Bron: Taxence, van Hof Amsterdam, 28 juni 2012 (gepubliceerd 25 juli 2012),
LJN: BX2340

Eerder geplaatste artikelen

Bericht vóór 1 juli bij aangifte vóór 15 april
U heeft tot 1 mei de tijd om uw aangifte inkomstenbelasting 2014 in te dienen. Recent heeft de Belastingdienst aangegeven dat als u de aangifte vóór 15 april verzorgt u vóó...
Lees meer...
Pakkans groter door slimmere Belastingdienst
De Belastingdienst slaagt er steeds beter in om fraude en fouten te voorkomen. Zo helpt het om vooraf te waarschuwen voor controles en is de vooraf ingevulde aangifte (VIA) een effectief instrument. S...
Lees meer...
Burn-out is geen excuus voor te laat beroep
Wilt u in bezwaar of beroep gaan tegen een besluit van de Belastingdienst, dan moet u dat binnen de gestelde termijn van zes weken doen. U moet een goede reden hebben voor een verschoonbare termijnove...
Lees meer...
Hier klikken