fiscalistenonline.nl: Aftrekbeperking voor deelnemingsrente: update
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Aftrekbeperking voor deelnemingsrente: update

Het ziet ernaar uit dat er op 1 januari 2013 weer een nieuwe renteaftrekbeperking bijkomt. In deze publicatie informeerden wij u op hoofdlijnen over de voorgestelde maatregel. Door de ontwikkelingen in de wetgeschiedenis bij de aftrekbeperking voor deelnemingsrente vergt de publicatie aanvulling. Er gold een drempel van € 1.000.000; deze wordt verlaagd tot € 750.000. Het bedrag van de bovenmatige deelnemingsrente komt niet in aftrek voor zover dit bedrag een drempel van € 750.000 te boven gaat. De hiermee behaalde budgettaire opbrengst wordt aangewend voor de volgende tegemoetkomingen.

Versoepeling saldering rente
Er is een tegemoetkoming opgenomen voor actieve financieringsactiviteiten binnen het concern. Die komt erop neer dat inkomende en uitgaande renten mogen worden gesaldeerd. De actieve financieringsactiviteiten worden hierdoor niet geraakt door de beperking van de aftrek van deelnemingsrente. Onder actieve financieringsactiviteiten binnen het concern worden in dit verband verstaan werkzaamheden die door de belastingplichtige anders dan incidenteel worden verricht in verband met het arrangeren en uitvoeren van financiële transacties via eigen bankrekeningen ten behoeve van de belastingplichtige tezamen met de met hem verbonden lichamen, waarbij het aantal personen in dienstbetrekking bij de belastingplichtige, hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden in overeenstemming zijn met de aard en functie van de belastingplichtige en de belastingplichtige voorts beschikt over een kantoor dat is voorzien van in de financiële sector gebruikelijke faciliteiten.

Versoepeling bewijslast 
Om het ondernemings- en vestigingsklimaat zoveel mogelijk te ontzien, is voorgesteld uitbreidingsinvesteringen (operationele activiteiten) uit te zonderen bij het bepalen van de deelnemingsschuld. Hierdoor heeft de nieuwe renteaftrekbeperking geen gevolgen voor het met leningen financieren van de uitbreiding van ondernemingsactiviteiten. Het is voor belastingplichtigen voor oude deelnemingen niet altijd even gemakkelijk om aannemelijk te maken of en zo ja in hoeverre in het verre verleden sprake was van een uitbreiding van de operationele activiteiten. Daarom wordt voor ‘oude deelnemingen’ - deelnemingen die zijn verworven of uitgebreid of waarin eigen vermogen is ingebracht in een boekjaar dat is aanvangen voor of op 1 januari 2006 - een optionele forfaitaire benadering geïntroduceerd. Dit forfait gaat uit van de gedachte dat de verkrijgingsprijs van een oude deelneming niet meetelt bij het bepalen van de rekenregel/deelnemingsschuld, behalve voor zover de verkrijgingsprijs verband houdt met kapitaalstortingen in verband met het aanzuiveren van verliezen en voor zover de verkrijgingsprijs verband houdt met beleggingen.

Huidige renteaftrekbeperkingen
De huidige renteaftrekbeperkingen blijven bestaan. Het kabinet is evenwel voorstander van afschaffing van de zogenoemde thincapregeling. Afschaffing leidt echter tot een budgettaire derving van € 30 miljoen waarvoor op dit moment geen dekking is. Als de benodigde dekking kan worden gevonden, zal het kabinet in het Belastingplan 2013 voorstellen de thincapregeling af te schaffen.

Wij achten de indiening van het wetsvoorstel een goed moment om uw financieringsstructuur kritisch te laten beoordelen. Zowel bestaande als nieuwe financieringen kunnen worden onderworpen aan een ‘renteaftrekscan’ die de kansen en risico’s op dit gebied helder in beeld kan brengen. Vraag ernaar bij een BDO-adviseur.

Mocht u meer willen weten over ontwikkelingen op het gebied van concernproblematiek, dan kunt u zich kosteloos abonneren op deze nieuwsbrief via
vpb@bdo.nl.

Bron: BDO, van wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken