fiscalistenonline.nl: Gevolgen voorstellen lenteakkoord voor woningcorporaties
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Gevolgen voorstellen lenteakkoord voor woningcorporaties

Met het “Stabiliteitsprogramma Nederland” hebben diverse politieke partijen een voorlopig akkoord gesloten. Dit akkoord brengt een aantal fiscale ontwikkelingen met zich mee. De maatregelen moeten nog goedgekeurd worden door het parlement en kunnen dus wijzigen. Onderstaand gaan we kort in op de voor u belangrijke voorstellen:

Maatregelen woningmarkt
- Verlaagde tarief overdrachtsbelasting 2% voor woningen wordt permanent
Sinds 15 juni 2011 is het tarief voor de overdrachtsbelasting voor woningen ouder dan twee jaar verlaagd naar 2%. Het was de bedoeling dat het tarief met ingang van 1 juli 2012 weer terug zou gaan naar 6%, maar in het akkoord is afgesproken dat het tarief 2% blijft. Voorwaarde voor het toepassen van het verlaagde tarief blijft dat het moet gaan om onroerende zaken die ‘naar haar aard bestemd is voor bewoning’. De aanhorigheden van woningen, zoals garages, tuinen, erfafscheidingen, delen in het verlaagde tarief. 

Ten aanzien van overige de onroerende zaken, zoals grond, bedrijfsgebouwen, afzonderlijke garageboxen, hotels, flats, blijft het 6% tarief van toepassing. In de praktijk komen we echter situaties tegen waarbij een gebouw zo omgebouwd is dat de stelling ingenomen kan worden dat het naar haar aard nu bestemd is voor bewoning met als gevolg dat het verlaagde tarief kan worden benut. Het is derhalve van belang om telkens te bepalen of sprake is van een woning om optimaal gebruik te kunnen maken van het verlaagde tarief.

- BTW tarief van 19% wordt 21%
In het akkoord is tevens afgesproken dat het algemene Btw-tarief met 2 procentpunt wordt verhoogd naar 21% met als mogelijke ingangsdatum 1 oktober 2012. Het is daarbij nog niet duidelijk of er een overgangsregeling komt. Voor de woningcorporaties geldt dat deze verhoging met name invloed heeft op de nieuwbouw en dan in het bijzonder verkoop van nieuwbouwwoningen en de integratieheffing.

Verkoop
Ten aanzien van de verkoop van nieuwbouwwoningen betekent de Btw-verhoging dat voor kosten van een woning per 1 oktober 2012 2% duurder wordt. Van belang is vervolgens wanneer u de woning heeft verkocht en onder welke voorwaarden. Indien u namelijk de verkoop bent overeengekomen vóór 1 oktober met een vaste V.O.N. prijs betekent de verhoging voor u dat de kostprijs hoger wordt en de winst daarmee ook lager. Of die verhoging kan worden doorbelast naar de koper, is afhankelijk van de koopovereenkomst. Het advies in dit kader is om goed naar de overeenkomsten te kijken naar de mogelijkheden hierin en bij het sluiten van de nieuwe overeenkomsten hier rekening mee te houden. Is aanpassing van de overeenkomst of doorbelasten hogere btw niet mogelijk, dan is er nog de optie het eerder realiseren van de woning.

Integratieheffing
De integratieheffing bent u verschuldigd als u voor eigen rekening en risico onroerende zaken realiseert, die u gaat gebruiken voor vrijgestelde prestaties. Het moment van heffen is wanneer het betreffende goed in gebruik wordt genomen. Dan is er BTW verschuldigd over de voortbrengingskosten van het betreffende goed. In het kader van voorgestelde verhoging van 1 oktober a.s. is het van belang om waar mogelijk vóór 1 oktober a.s. de woning in gebruik te nemen. Door daar nu al naar te kijken en op in te spelen, kunt u in elk geval 2% btw besparen. Het advies is hier om tijdig te starten met de vulling van de tax planning op dit onderdeel. Hetgeen hier staat is zeer beknopt en verre van volledig. De integratieheffing is en blijft een omvangrijke regeling. Wissel van gedachten met uw fiscalist om de tax planning vorm te geven.

Zoals gezegd is het nog niet duidelijk of er een overgangsregeling komt. Als dat het geval is, zullen wij u hier tijdig over berichten.

- Overige maatregelen
Daarnaast zijn er bezuinigingsmaatregelen voorgesteld op het gebied van de reiskostenregeling in de loonbelasting en inkomstenbelasting. Onderdeel hiervan is de afschaffing van de vrijstelling in de loonbelasting voor een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer. Vanaf 1 januari 2013 bent u dus mogelijk ook over de reiskostenvergoeding loonbelasting verschuldigd.

Tevens vervalt voor leaseauto’s de vrijstelling van bijtelling als aantoonbaar minder dan 500 kilometer privé wordt gereden. Er doen wisselende geruchten de ronde over een eventuele overgangsregeling voor bestaande leasecontracten. Wij zullen u nader informeren zodra er meer duidelijkheid over is.

De bezuinigingen op de reiskostenregeling gaan ook de werkkostenregeling niet voorbij. Als u in 2013 gebruik maakt van de werkkostenregeling is het van belang dat de gerichte vrijstelling voor reiskosten waarschijnlijk wordt geschrapt. Wellicht heeft u nog wel de mogelijkheid om de reiskosten te vergoeden onder de zogenaamde vrije ruimte, zodat voor u de reiskostenvergoeding nog steeds onbelast blijven.

Pro rata? -> administratie op orde
Ten slotte nog een bericht inzake de pro rata regeling. Ondernemers die voornamelijk vrijgestelde prestaties verrichten, boeken vaak kosten inclusief btw omdat:

1. software pakketten niet in detail in te splitsen btw boekingen voorzien, of
2. omdat ze het teveel werk vinden btw apart te boeken vanwege het geringe belang aan btw-vooraftrek

Pro-rata aftrek wordt achteraf extracomptabel teruggerekend, vaak zelfs op basis van globale overall berekeningen. BDO heeft voor diverse klanten (woco’s, ziekenhuizen e.d.) over de afgelopen jaren dergelijke (ambtshalve) teruggaafverzoeken ingediend. De Belastingdienst heeft een standpunt ingenomen inzake de terug te geven btw. Er wordt alleen nog btw terug gegeven als uit de administratie per boeking de terug te geven btw blijkt. Omdat het ondoenlijk is om de administratie achteraf aan te passen, heeft de Belastingdienst een overgangsregeling voorgesteld. Uiterlijk 1 januari 2013 moet een btw-administratie worden gevoerd. Tot die tijd zal de Belastingdienst onder voorwaarde verzoeken om teruggaaf tot en met 2012 in behandeling nemen, ook als de kosten inclusief btw zijn geboekt.

De Belastingdienst heeft middels de landelijke vakgroep coördinator btw, de heer Vroon, laten weten dat dit soort teruggaafverzoeken alleen nog (ambtshalve) in behandeling worden genomen als er een vaststellingsovereenkomst wordt getekend. Zie bijgaand het model van de vaststellingovereenkomst. 

Bron:
BDO
 

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken