fiscalistenonline.nl: Belastingdienst kan door eigen fout teruggegeven btw niet naheffen
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Belastingdienst kan door eigen fout teruggegeven btw niet naheffen

Op 26 november 2010 (LJN: BN7172) heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over naheffing van btw, die door gebrekkige communicatie binnen de Belastingdienst in eerste aanleg aan een btw-ondernemer was terugbetaald. De Belastingdienst kan niet altijd hiervoor een naheffingsaanslag opleggen!

De casus
Belanghebbende heeft op haar btw-aangifte verzocht om een teruggaaf van € 3.295. Kort daarop constateert zij dat dit niet klopte. Zij verbetert de aangifte nog binnen de aangiftetermijn naar een te betalen bedrag van € 15.821. Belanghebbende maakt dit bedrag direct over naar de bankrekening van de Belastingdienst.

De afdeling Invordering van de Belastingdienst is niet op de hoogte van de verbeterde aangifte en heeft het bedrag van € 15.821 teruggestort. De inspecteur ontdekt op een later moment de terugbetaling en legt een naheffingsaanslag op. De rechtbank in Haarlem vindt dit terecht. Het gerechtshof in Amsterdam vernietigt de uitspraak van de rechtbank en oordeelt dat de inspecteur het bedrag van € 15.821 niet had mogen naheffen. De staatssecretaris van Financiën stelt tegen de hofuitspraak beroep in cassatie in.

De Hoge Raad oordeelt nu dat belanghebbende aan haar verplichting tot het voldoen van btw heeft voldaan. Het betalingsgedrag van belanghebbende is dus geen reden een naheffingsaanslag op te leggen. Een onterechte terugbetaling van verschuldigde belasting kan slechts in een beperkt aantal gevallen wel een dergelijke reden opleveren. Een dergelijk geval is hier niet aan de orde. Belanghebbende mag daarom het bedrag van € 15.821 behouden.

Situatie onder Horizontaal Toezicht
De procederende ondernemer is geen gemeente en heeft ook geen convenant met de Belastingdienst gesloten voor Horzontaal Toezicht (hierna: HT). EFK Belastingadviseurs meent dat onder de werking van een HT-convenant partijen anders met elkaar omgaan. Gelet op het onderling uitgesproken vertrouwen zou de ondernemer zijn inspecteur hebben gebeld met de mededeling dat hij ten onrechte zijn betaling teruggestort heeft gekregen en dat hij het bedrag wederom zal overmaken. Een dergelijk handelwijze getuigt van een ‘fair share’-houding. Een beroep op formele bepalingen, teneinde het terugbetaalde bedrag te behouden, past hier binnen niet.

Wij menen dat een beroep op formele bepalingen wel gepast is in gevallen, waarin de Belastingdienst zich in de spiegelbeeldsituatie ook op formele bepalingen beroept. Dat is bijvoorbeeld het geval bij verjaring. De Belastingdienst hanteert het beleid dat verzoeken om teruggaaf na vijf of zeven jaren na het verstrijken van het belastingjaar niet meer in behandeling worden genomen. HT-gemeenten moeten zich met formele bepalingen kunnen verweren als de inspecteur over een verjaard tijdvak wil naheffen, terwijl zij zelf over die tijdvakken geen verzoek om teruggaven gehonoreerd zullen krijgen.

Situatie voor bcf
De uitspraak heeft betrekking op ‘ondernemers-btw’. Naheffing vindt plaats op grond van artikel 20 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. De bcf-wetgeving kent eigen bepalingen over hoe om te gaan met situaties waarbij blijkt dat een te hoge bijdrage is verstrekt. Het lijkt erop dat de inspecteur een te hoge bijdrage daar eenvoudiger kan corrigeren.

Colofon
Ed Plat is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

Eerder geplaatste artikelen

Geen btw-aftrek bij verkoop minderheidsbelang
Als een vennootschap een minderheidsbelang overdracht aan een derde, is er geen sprake van overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. De btw die drukt op de kosten die ...
Lees meer...
BTW oninbare vorderingen apart terugvragen
Afgedragen BTW op facturen die oninbaar blijken te zijn, kunt u niet terugvragen bij de Belastingdienst door middel van de reguliere BTW-aangifte. U moet daarvoor een apart verzoek indienen bij uw lok...
Lees meer...
Geen btw-vrijstelling voor claims management
De toepassing van de vrijstelling voor (her)verzekeringsdiensten heeft grenzen. Volgens het hof valt het behandelen en afwikkelen van schadeclaims als tussenpersoon hier niet onder.Assurantiemakelaars...
Lees meer...
Hier klikken