fiscalistenonline.nl: Suppletieaangifte
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Suppletieaangifte

Suppletie
De suppletieaangifte is bedoeld om onjuistheden en dergelijke in eerdere aangiften te corrigeren. Indien bij het opmaken van de jaaropstelling blijkt dat de periodieke BTW aangiften over 2010 niet geheel aansluiten bij de in 2010 verrichte transacties, kunnen de verschillen in een aanvullende aangifte of teruggaafverzoek (zogenaamde suppletieaangifte) worden aangegeven, respectievelijk worden teruggevraagd. Dit is geen aangifte maar een verbetering van de eerder gedane BTW aangiften over 2010.

Eventueel na te betalen bedragen op suppletieaangifte over 2010 kunnen tot 1 april 2011 zonder heffingsrente voldaan worden. Na die datum wordt rente in rekening gebracht over het te betalen bedrag. Wanneer over 2010 per saldo te weinig BTW is afgedragen, zal bij een vrijwillige verbetering in veel gevallen geen boete opgelegd worden als de suppletie beneden een bepaalde drempel blijft. Als de suppletie daarboven komt wordt slechts een beperkte administratieve boete van 5% opgelegd (met een maximum van € 4.920).

Suppletieaangifte
Naast de correcties die moeten worden gedaan in de laatste aangifte komt het ook voor dat op basis van gemaakte fouten, onjuiste boekingen, etcetera, correcties moeten worden gemaakt. Deze correcties hebben vaak ook invloed op de op aangiften voldane BTW.

Deze correcties worden meestal pas bij het opmaken van de jaarstukken bekend. Het is niet toegestaan deze correcties te verwerken in de eerstvolgende tijdvakaangifte. Deze correcties moeten schriftelijk of via de website
www.belastingdienst.nl aan de Belastingdienst kenbaar worden gemaakt. Dit wordt gedaan door middel van de zogenaamde suppletieaangifte. 

Let op: De suppletieaangifte is geen wettelijke aangifte.

 

Tijdvaksuppletie
Indien gedurende het jaar al blijkt dat een eerder ingediende tijdvakaangifte (maand of kwartaal) onjuist is geweest, kan middels een suppletie die betreffende BTW-aangifte worden gecorrigeerd. Met andere woorden als in het tweede kwartaal wordt geconstateerd dat in de aangifte van het eerste kwartaal te weinig omzet is aangegeven, kan een suppletieaangifte voor het eerste kwartaal worden ingediend.

Jaarsuppletie
Als bij het opmaken van de jaarstukken blijkt dat te veel of te weinig BTW is betaald of teruggevraagd, wordt een suppletie ingediend voor een heel jaar. Vaak is dan namelijk niet meer te achterhalen in welke tijdvakken een onjuiste BTW-aangifte is ingediend.

 

Tip:    Stuur de jaaropstelling mee met de suppletieaangifte. 

Negatieve suppletieaangifte
Indien blijkt dat over de voorgaande tijdvakken te veel BTW is voldaan of te weinig teruggevraagd, kan dit worden gecorrigeerd door een teruggaafverzoek bij de inspecteur in te dienen.

De inspecteur zal dit verzoek dan aanmerken als een bezwaar tegen de eerder ingediende aangiften, maar in bijna alle gevallen niet ontvankelijk verklaren. Het “bezwaar” is immers niet binnen de daarvoor gestelde termijn van 6 weken ingediend. Wel zal hij het verzoek ambtshalve behandelen en de teruggaaf verlenen waarop recht is. De Belastingdienst is namelijk gehouden aan het “Besluit ambtshalve verminderen of teruggeven”. Zolang het verzoek binnen 5 kalenderjaren wordt ingediend, moet de Belastingdienst in beginsel teruggaaf verlenen. Er kan niet tegen de beslissing van de inspecteur in beroep worden gegaan.

 

Heeft de Belastingdienst ambtshalve teruggaaf verleend, dan kan daar in beginsel niet meer op worden teruggekomen zo volgt uit jurisprudentie van de Hoge Raad.

Naast de teruggaaf van BTW zal veelal tevens heffingsrente worden vergoed. Er wordt geen rente vergoed over het betreffende tijdvak zelf en over het drempeltijdvak. Dit drempeltijdvak bedraagt 3 maanden na het jaar waarop het verzoek betrekking heeft. 

Voorbeeld
Bij een verzoek over 2010, gedaan in december 2011, wordt rente vergoed vanaf 1 april 2010 t/m de datum van binnenkomst van de teruggaafbeschikking. 

Tegen de ambtshalve teruggaaf van BTW is zoals gezegd geen beroep mogelijk. Echter tegen de bij beschikking vastgestelde heffingsrente kan wel bezwaar worden gemaakt indien men het niet eens is met de vastgestelde rente.

 

Positieve suppletieaangifte
Indien blijkt dat over de voorgaande tijdvakken te weinig BTW is voldaan of te veel teruggevraagd, kan dit worden gecorrigeerd door de inspecteur te verzoeken een naheffingsaanslag over deze tijdvakken op te leggen.

Tegen deze naheffingsaanslagen kan wel op de normale wijze bezwaar worden gemaakt.

 

Let op: In deze naheffingsaanslagen wordt ook heffingsrente berekend. Heffingsrente blijft alleen achterwege indien sprake is van een vrijwillige verbetering die aan de inspecteur wordt gemeld binnen 3 maanden na afloop van het jaar waarover te weinig wordt voldaan.

 

Boete
Bij een positieve suppletieaangifte zal de inspecteur ook in voorkomende gevallen een verzuimboete opleggen. Deze boete blijft alleen achterwege als sprake is van afwezigheid van alle schuld (AVAS) of van een pleitbaar standpunt. Als sprake is van AVAS of van een pleitbaar standpunt dient dit bij het indienen van de suppletieaangifte wel met redenen kenbaar te worden gemaakt aan de inspecteur.

Van AVAS zal niet snel sprake zijn. Van AVAS is bijvoorbeeld geen sprake als personeel administratieve fouten heeft gemaakt ten gevolge waarvan te weinig BTW is voldaan. Verrekenen van BTW in later tijdvakaangiften is niet toegestaan, dat geldt eveneens voor dit soort boekingsfouten.

 

Let op: Ook aan overledenen wordt geen boete opgelegd.

 

Let op: Bij het indienen van een positieve suppletieaangifte is sprake van een vrijwillige verbetering. Zodra de Belastingdienst echter een onderzoek aankondigt, waarna alsnog een suppletie wordt ingediend, zal geen sprake meer zijn van een vrijwillige verbetering en zal de Belastingdienst een vergrijpboete opleggen in plaats van een verzuimboete.

Een vergrijpboete wordt opgelegd als sprake is van grove schuld, (voorwaardelijke) opzet of fraude. Een vergrijpboete bedraagt minimaal 25% van het na te heffen bedrag aan BTW.

 

Van een vrijwillige verbetering is alleen sprake als middels een brief of via de website de inspecteur op de hoogte wordt gesteld van het feit dat te weinig BTW werd voldaan. Opname in de jaarstukken van de BTW-schuld met toelichting wordt niet aangemerkt als een vrijwillige verbetering. Bij constatering zal de Belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen waarbij een boete van 50% (opzet) niet is uitgesloten. Zorg er daarom voor dat de suppletieaangifte wordt ingediend voordat de aangifte inkomstenbelasting/ vennootschapsbelasting wordt ingediend.

 

De bij een vrijwillige verbetering op te leggen verzuimboete wordt als volgt vastgesteld:
- AVAS                                                                     geen boete

- pleitbaar standpunt                                             geen boete

- overlijden belastingplichtige                             geen boete

- suppletie € 20.000 of < 10%

 dan op aangifte voldane BTW                           geen boete

- meer dan voorgaande bedragen                                   5% van het te suppleren bedrag

                                                                                   met een maximum van € 4.920

Suppletie tips

1.      Boek facturen in het juiste jaar!
De BTW-wetgeving is gebaseerd op het factuurstelsel. Hierbij is de factuurdatum altijd leidend en niet de boekdatum. Als in 2011 nog een factuur wordt ontvangen met factuurdatum 2010 dan moet deze factuur in de BTW-aangifte van 2010 worden meegenomen. Als de aangifte over 2010 al is gedaan dan moeten de facturenbedragen gesuppleerd worden in de suppleties BTW 2010;

Tip: Gebruik de factuurdatum als leidraad om correcties te voorkomen.

2.      Juiste tenaamstelling
Zorg dat facturen de juiste tenaamstelling hebben. De BTW kan alleen teruggevraagd worden via de BTW-aangifte als op de factuur de juiste tenaamstelling is vermeld. Een factuur gericht aan een personeelslid of aan een derde kan niet meegenomen worden in een suppletie aangifte.

3.      Factuur aanwezig
Bedragen kunnen alleen in de suppletie worden meegenomen als de factuur aanwezig is.

4.      Kan BTW teruggevraagd worden?
Niet alle BTW kan teruggevraagd worden. Denk aan horeca, bloemen en andere personeelsverstrekkingen, relatiegeschenken zoals BTW op ingekochte toegangskaarten voor evenementen. 


Conclusie
Voorkom het risico van een naheffingsaanslag en een boete en doe suppletieaangifte als als gevolg van een onjuiste aangifte te weinig BTW op aangifte is voldaan. Er kan een verzuimboete of een vergrijpboete worden opgelegd. Door een suppletieaangifte in te dienen binnen 3 maanden kan rente worden voorkomen.

 

Eerder geplaatste artikelen

Geen btw-aftrek bij verkoop minderheidsbelang
Als een vennootschap een minderheidsbelang overdracht aan een derde, is er geen sprake van overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. De btw die drukt op de kosten die ...
Lees meer...
BTW oninbare vorderingen apart terugvragen
Afgedragen BTW op facturen die oninbaar blijken te zijn, kunt u niet terugvragen bij de Belastingdienst door middel van de reguliere BTW-aangifte. U moet daarvoor een apart verzoek indienen bij uw lok...
Lees meer...
Geen btw-vrijstelling voor claims management
De toepassing van de vrijstelling voor (her)verzekeringsdiensten heeft grenzen. Volgens het hof valt het behandelen en afwikkelen van schadeclaims als tussenpersoon hier niet onder.Assurantiemakelaars...
Lees meer...
Hier klikken