fiscalistenonline.nl: Het nieuwe Aangiftebiljet en Opgaaf Intracommunautaire prestaties
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Het nieuwe Aangiftebiljet en Opgaaf Intracommunautaire prestaties

Artikel Carola van Vilsteren, BTW ADVIES.

Het nieuwe Aangiftebiljet en Opgaaf Intracommunautaire prestaties

In onze eerdere nummers hebben wij het nieuwe BTW-pakket (nieuwe regels plaats van dienst en nieuwe teruggaafprocedure buitenlandse BTW) dat per 1 januari 2010 in werking is getreden besproken. Een onderschatte bijkomstigheid bij de wijziging van deze regels is dat ook de BTW-aangifte hierdoor zal wijzigen. Per 1 januari 2010 moeten de binnen de EU verrichte en ontvangen diensten (intracommunautaire diensten) correct worden verwerkt op de BTW-aangifte en de Opgaaf intracommunautaire prestaties. Een ander belangrijk punt met betrekking tot de nieuwe plaats van dienst regeling is het tijdstip van verschuldigdheid.

Bij dit artikel horen twee bijlagen:
sitefiles/file/ob069_aangifte_specimen.pdf
sitefiles/file/ob125_opgaaf_specimen.pdf

BTW-aangifte
Hierbij maken we een onderscheid tussen uitgaande en inkomende diensten.

Uitgaande diensten
Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen:
1. Belaste dienst verricht aan de afnemer binnen de EU;
2. Vrijgestelde dienst verricht aan de afnemer binnen de EU;
3. Belaste dienst verricht aan afnemer buiten de EU.

1. Belaste dienst verricht aan afnemer binnen de EU
In tegenstelling tot voor 1 januari 2010 moet een intracommunautaire dienst waarbij de BTW wordt verlegd naar de afnemer nu wél worden verwerkt in de BTW-aangifte. Er is echter geen aparte rubriek hiervoor opgenomen. De verleende intracommunautaire diensten worden samengevoegd met de intracommunautaire leveringen in rubriek 3b van de BTW-aangifte. Als gevolg hiervan moet in de administratie een onderscheid worden gemaakt tussen de verleende diensten die belast zijn in het land van de afnemer en de diensten die niet zijn belast in het land van de afnemer.
2. Vrijgestelde dienst verricht aan afnemer binnen de EU
Onder vrijgestelde diensten vallen bijvoorbeeld diensten in het kader van het verstrekken van onderwijs en financiële diensten. Ingeval een dienst in het land van de afnemer is vrijgesteld dan wordt deze intracommunautaire dienst niet opgenomen in de BTW-aangifte.
3. Belaste dienst verricht aan afnemer buiten de EU
Een dienst die wordt verricht aan een ondernemer die gevestigd is buiten de EU vindt plaats in het land van de afnemer maar vormt voor de BTW geen intracommunautaire dienst en wordt niet opgenomen in de BTW-aangifte.

Inkomende diensten
Deze diensten zijn onder de nieuwe hoofdregel belast in Nederland, waarbij de heffing van BTW naar de Nederlandse ondernemer wordt verlegd.
Let op: Ook vrijgestelde ondernemers dienen de ontvangen diensten aan te geven op hun BTW-aangifte, voor zover de dienst is belast in Nederland.

Voorbeeld:
Een Nederlandse tandarts neemt een adviesdienst af van een Duitse ondernemer. De adviesdienst vindt dus plaats in Nederland en de Nederlandse tandarts zal dus deze ontvangen dienst moeten opnemen in zijn BTW-aangifte. De tandarts zal de Belastingdienst moeten verzoeken om een aangiftebiljet uit te reiken.

De ontvangen intracommunautaire diensten van ondernemers gevestigd in een ander EU-land worden opgenomen in rubriek 4b van de BTW-aangifte.
Indien diensten worden ontvangen van een niet in de EU gevestigde ondernemer dan moet deze dienst worden verwerkt in rubriek 4a van de BTW-aangifte. Voorheen werden deze diensten aangegeven bij vraag 2a.

 
Opgaaf intracommunautaire prestaties
Per 1 januari 2010 dienen de Nederlandse ondernemers die diensten verrichten aan ondernemers die gevestigd zijn in een ander EU-land waar zij de BTW naar verleggen, deze diensten op te nemen in de Opgaaf intracommunautaire prestaties. Prestaties die zijn vrijgesteld van BTW in het land van de afnemer worden niet opgenomen.
 
De Opgaaf intracommunautaire prestaties wordt in beginsel elk kwartaal ingediend. In geval een ondernemer méér dan 100.000 euro aan intracommunautaire leveringen en diensten verricht, wordt de Opgaaf intracommunautaire prestaties per maand ingediend.
Als een ondernemer een jaaropgaaf intracommunautaire prestaties wil indienen, mag het jaarlijkse totaalbedrag van zijn leveringen en diensten niet meer zijn dan
€ 200.000. Dit bedrag wordt bepaald exclusief BTW. Daarnaast mag hij niet meer dan voor € 15.000 intracommunautaire leveringen per jaar verrichten. Ook dit bedrag wordt bepaald exclusief BTW. De intracommunautaire prestaties mogen geen nieuwe vervoermiddelen betreffen.
Voor het toepassen van de jaaropgaaf intracommunautaire prestaties moet de ondernemer een verzoek doen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst beslist hierop bij voor bezwaar vatbare beschikking. Indien het verzoek vóór 1 mei binnen is bij de Belastingdienst, dan is de ingangsdatum van de beschikking 1 januari 2010. Als een ondernemer een beschikking heeft maar niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden, moet hij dit onmiddellijk melden bij de Belastingdienst. Het gebruik van de goedkeuring wordt dan beëindigd. 
Let op:  De bedragen die zijn opgenomen in rubriek 3b van de BTW-aangifte (verrichte intracommunautaire leveringen en diensten) moeten overeen komen met het totaalbedrag dat in de Opgaaf intracommunautaire prestaties wordt vermeld. Als daartussen een niet te verklaren verschil bestaat, kan een boete worden opgelegd.
 
BTW-identificatienummer
Het is van belang dat de ondernemer in het bezit is van een geldig BTW-identificatienummer van de afnemer. Om zeker te zijn van de juistheid van het nummer, kan dit geverifieerd worden bij de Belastingdienst. De geldigheid van het BTW-identificatienummer kan ook gecontroleerd worden op de website van de Europese Commissie. Het adres van deze website is: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies. Echter, het controleren van het btw-identificatienummer via het VIES-systeem biedt geen formele rechtskracht. Het is daarom raadzaam altijd een schriftelijke bevestiging van de Belastingdienst te vragen.
 
Tijdstip van verschuldigdheid
In de huidige Nederlandse wetgeving is de verschuldigdheid van de BTW gekoppeld aan het uitreiken van de factuur. Nederland maakt hier echter gebruik van een uitzonderingspositie.
 
Per 1 januari 2010 is de BTW voor intracommunautaire diensten in heel de EU verschuldigd op het tijdstip waarop de dienst wordt verricht. Bij grensoverschrijdende dienstverlening waarbij de BTW is verlegd naar de afnemer, moet de verschuldigdheid van BTW zowel in het land van de dienstverlener als in het land van de afnemer op één tijdstip worden verwerkt.
 
Het is dus van belang dat vanaf 1 januari 2010 de intracommunautaire diensten die zijn verricht of ontvangen op te nemen in het tijdvak waarin de prestatie wordt geleverd. Dit is het moment waarop de dienst is afgerond, en niet het tijdstip waarop de factuur wordt ontvangen. Dit zal hoogstwaarschijnlijk voor praktische problemen zorgen waarop u kunt anticiperen door bijvoorbeeld te werken met vooruitbetalingen, te factureren aan het einde van de maand en het prestatiemoment duidelijk af te spreken met de afnemer.
 
Conclusie
De nieuwe regels met betrekking tot de plaats van dienst zijn ingegaan. Een goede voorbereiding is het halve werk!

Eerder geplaatste artikelen

Geen btw-aftrek bij verkoop minderheidsbelang
Als een vennootschap een minderheidsbelang overdracht aan een derde, is er geen sprake van overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. De btw die drukt op de kosten die ...
Lees meer...
BTW oninbare vorderingen apart terugvragen
Afgedragen BTW op facturen die oninbaar blijken te zijn, kunt u niet terugvragen bij de Belastingdienst door middel van de reguliere BTW-aangifte. U moet daarvoor een apart verzoek indienen bij uw lok...
Lees meer...
Geen btw-vrijstelling voor claims management
De toepassing van de vrijstelling voor (her)verzekeringsdiensten heeft grenzen. Volgens het hof valt het behandelen en afwikkelen van schadeclaims als tussenpersoon hier niet onder.Assurantiemakelaars...
Lees meer...
Hier klikken