fiscalistenonline.nl: BTW Actualiteiten
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

BTW Actualiteiten

Publicatie: Carola van Vilsteren, BTW Advies.

BTW-actualiteiten
Hieronder zal kort worden ingegaan op het Belastingplan 2010, de laatste aangifte en het laatste nieuws rondom de medische vrijstelling zodat u weer helemaal op de hoogte bent en met een gerust hart 2010 tegemoet kunt treden.

Belastingplan 2010
Hieronder worden kort de veranderingen uiteengezet die op Prinsjesdag in het Belastingplan 2010 zijn gepresenteerd op het gebied van BTW. De meeste wijzigingen zullen ingaan op 1 januari 2010. Het Belastingplan 2010 kenmerkt zich met name door een aantal tariefsverlagingen. De tariefsverlagingen gelden voor:
- schilder- en stukadoorswerkzaamheden verricht aan woningen ouder dan twee jaar;
- schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen;
- de levering van luisterboeken;
- taxi-vervoer via tuktuks, motor- en fietstaxi’s.
De tariefsverlagingen gelden vanaf 1 januari 2010. De staatssecretaris van Financiën heeft echter in een besluit laten weten dat de verlaging van het BTW-tarief voor het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan twee jaar met ingang van 15 september 2009 van kracht is.

Verder zijn er wijzigingen voor ondernemers die vrijgestelde prestaties verrichten.

Hieronder volgen kort de wijzigingen naar aanleiding van het Belastingplan 2010 op het gebied van BTW:

Schilders en stukadoren
Om de economie te stimuleren is de regeling die geldt voor schilders en stukadoren verruimd. Al een aantal jaren is namelijk het verlaagde BTW-tarief (6%) van toepassing op het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 15 jaar. Vanaf 15 september 2009 is het verlaagde tarief van toepassing op het schilder- en stukadoorswerk van woningen ouder dan 2 jaar.

Schoonmaakwerkzaamheden binnenshuis
Schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen vallen per 1 januari 2010 ook onder het verlaagde tarief. De schoonmaakwerkzaamheden aan de buitenkant van de woning, zoals gevelreiniging en glazenwassen gaan niet onder het verlaagde tarief vallen.

Gelijktrekking tussen gedrukt boek en luisterboek
Op dit moment is er ongelijkheid tussen de levering van gedrukte boeken en luisterboeken. De levering van gedrukte boeken valt onder het verlaagde tarief, terwijl de steeds populairder wordende luisterboeken onder het algemene BTW-tarief (19%) vallen. Per 1 januari 2010 komt deze ongelijke behandeling van materieel dezelfde producten te vervallen. Het verlaagde tarief gaat ook gelden voor CD’s en DVD’s waarop educatieve informatie is aangebracht bestemd voor het onderwijs.

Taxivervoer
Ook ten aanzien van de tuktuk, de fietstaxi, motortaxi en taxivervoer per auto is er ongelijkheid. Vervoer per tuktuk, fietstaxi of motortaxi valt onder het algemene tarief, terwijl het taxivervoer per auto onder het verlaagde tarief valt. Dit onderscheid wordt per 1 januari 2010 opgeheven en dientengevolge kunt u voortaan tegen het verlaagde tarief vervoerd worden per tuktuk.

Keuzemogelijkheid integratieheffing in strijd met Europees recht
De keuzemogelijkheid die woningcorporaties en ziekenhuis hebben ten aanzien van de integratieheffing vervalt op 1 januari 2010. Op dit moment hebben woningcorporaties en ziekenhuizen een keuze om de integratieheffing achterwege te laten. In dat geval vindt er geen integratieheffing plaats en vervalt het recht op aftrek van BTW in verband met de bouw. Per 1 januari 2010 wordt deze keuzemogelijkheid ingetrokken.

Vrijstelling beroepsonderwijs in strijd met Europees recht
In Nederland kan voor kortdurende beroepscursussen gekozen worden om deze vrijgesteld van BTW te laten plaatsvinden. Deze keuzemogelijkheid blijkt echter niet in overeenstemming te zijn met de Europese wetgeving. Vanaf 1 januari 2010 zal de keuzemogelijkheid derhalve vervallen en kan er slechts een vrijstelling voor beroepscursussen gelden voor:
- beroepsopleidingen verleend door instellingen uit het door de betrokken brancheorganisaties op te richten Register Kort Beroepsonderwijs;
- beroepsopleidingen verleend door de bekostigde instellingen, genoemd in de bijlage van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs (VHW) of bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).

Tip: 
Aanbieders van onderwijs die op dit moment geen gebruik maken van de keuze om de vrijstelling toe te passen en in de toekomst ook niet onder de vrijstelling willen vallen, adviseren wij zich niet in te schrijven in het Register voor Kort Beroepsonderwijs.

Vrijstelling jeugdzorg
Op dit moment is de vrijstelling voor jeugdzorg alleen van toepassing voor zover de ondernemer geen winst beoogd. Vanwege de toegenomen marktwerking is in dit kader besloten de vrijstelling ook voor commerciële aanbieders van jeugdzorg te laten gelden. Vanaf 1 januari 2010 zal de vrijstelling voor jeugdzorg dan ook worden verruimd.

Laatste aangifte van het jaar
Het is alweer zo ver, de laatste BTW-aangifte voor 2009 komt steeds dichterbij. Reeds eerder hebben wij bij deze aangifte stilgestaan maar nu zullen we nog speciale aandacht besteden aan het privé-gebruik auto.

Privé-gebruik auto
Sinds 2008 wordt voor het bepalen van de forfaitaire correctie voor het privégebruik auto van de werknemer aangesloten bij de forfaitaire regeling in de Inkomstenbelasting. Door deze gelijkstelling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 het woon / werkverkeer voor de BTW niet meer als privégebruik aangemerkt.

De fictieve correctie voor het privé-gebruik in de BTW bedraagt 12 procent over de fictieve bijtelling die in de aangifte Inkomstenbelasting is aangegeven.

Zoals u waarschijnlijk al heeft meegekregen wordt voor de BTW het woon- /werkverkeer met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 niet meer als privé-gebruik aangemerkt. Doordat het woon-/werkverkeer niet meer als privé-gebruik wordt aangemerkt in de BTW, is het goed mogelijk dat de forfaitaire correctie voor het jaar 2008 op een hoger bedrag uitkomt dan de werkelijk gemaakte kosten gemaakt in verband met het privé-gebruik. Immers, relatief gezien maakt de werknemer nu meer zakelijke kilometers.

Als aannemelijk gemaakt kan worden dat de werkelijke kosten in verband met het privé-gebruik van de auto lager zijn dan de correctie op basis van de forfaitaire regeling, kan dit leiden tot een aardige BTW-besparing. Ter verduidelijking het volgende voorbeeld.

Voorbeeld besparingsmogelijkheid:

Stel u of uw klant heeft 10 werknemers in dienst die in een leaseauto met een gemiddelde cataloguswaarde van € 30.000 rijden. De forfaitaire correctie voor het privé-gebruik van de leaseauto die op de laatste aangifte van 2008 is opgenomen, zal in beginsel 12 % * 25% * € 30.000 = € 900 per auto bedragen.

Een correctie op basis van de daadwerkelijk betaalde BTW op de leasekosten en de brandstof die ziet op het privé-gebruik zal ongeveer € 528 per auto bedragen (bij een gemiddelde van 35.000 km per jaar, een brandstofprijs van € 1,30 en een jaarlijkse leaseprijs van 25% van de consumentenwaarde).

Zoals u kunt zien loopt het voordeel in dit voorbeeld op tot een bedrag van € 378 per auto. Bij 10 auto’s loopt dit voordeel enkel voor het jaar 2008 op tot zo’n € 3.780. Daarnaast kunnen er afspraken met de Belastingdienst worden gemaakt over de correctiemogelijkheden voor het privé-gebruik in de toekomst.

Medische vrijstelling verder aangepast
In één van onze eerdere artikelen hebben wij u bericht over de medische vrijstelling en beloofd dat wij u op de hoogte zouden houden van de ontwikkelingen op dit gebied. Op 29 oktober 2009 hebben de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Financiën een brief gestuurd aan de Tweede Kamer inzake de BTW-vrijstelling voor (para)medische beroepen. Zorgverlening waarvoor geen regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet BIG, kunnen alleen nog onder de medische vrijstelling vallen indien de zorg van voldoende kwaliteitsniveau is. Om dit te waarborgen zullen criteria worden gesteld ten aanzien van de opleiding en ten aanzien van de beroepsuitoefening. Deze criteria zullen worden opgenomen in een ministeriële regeling. Overigens wordt in de brief opgemerkt dat chiropractoren en osteopaten de vrijstelling kunnen blijven toepassen.
Twee jaar na de eerste aanscherping lijkt dan toch de definitieve vrijstellingsbepaling per 1 januari 2010 in werking te treden. Geen aanvullend register naast het BIG-register, maar de vrijstelling is van toepassing indien de zorg van voldoende kwaliteit is. Toch verwachten wij dat het laatste woord hier nog niet over geschreven is. Wij houden u op de hoogte!

De belangrijkste wijziging voor 2010 is natuurlijk de gewijzigde wetgeving omtrent de plaats van dienst waaraan we in één van onze eerdere nummers reeds aandacht hebben geschonken.

Eerder geplaatste artikelen

Geen btw-aftrek bij verkoop minderheidsbelang
Als een vennootschap een minderheidsbelang overdracht aan een derde, is er geen sprake van overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. De btw die drukt op de kosten die ...
Lees meer...
BTW oninbare vorderingen apart terugvragen
Afgedragen BTW op facturen die oninbaar blijken te zijn, kunt u niet terugvragen bij de Belastingdienst door middel van de reguliere BTW-aangifte. U moet daarvoor een apart verzoek indienen bij uw lok...
Lees meer...
Geen btw-vrijstelling voor claims management
De toepassing van de vrijstelling voor (her)verzekeringsdiensten heeft grenzen. Volgens het hof valt het behandelen en afwikkelen van schadeclaims als tussenpersoon hier niet onder.Assurantiemakelaars...
Lees meer...
Hier klikken