fiscalistenonline.nl: De kleine-ondernemersregeling
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

De kleine-ondernemersregeling

In het vorige artikel hebben we heel kort stilgestaan bij de kleine-ondernemersregeling. Goed moment om hier verder op in te gaan. Voor (kleine) ondernemers bestaat er een financiële tegemoetkoming in de vorm van een vermindering van de te betalen BTW. Ondernemers hebben recht op deze vermindering als zij per saldo, dus na aftrek van voorbelasting, niet meer dan € 1.883 aan BTW moeten betalen. De hoogte van de omzet is voor de kleine-ondernemersregeling (hierna: KOR) in principe dus niet van belang. Als na vermindering blijkt dat er geen BTW meer verschuldigd is, kan de ondernemer ontheffing van administratieve en factureringsverplichtingen en van de BTW-aangifteplicht krijgen. De vermindering van de af te dragen BTW, waarop in onderstaand artikel nader wordt ingegaan, en de eventuele ontheffing van de administratie- en factureringsplicht vormen samen de KOR.

 

Voor wie geldt de KOR?

De KOR geldt alleen voor (samenwerkingsverbanden van) natuurlijke personen, zoals de eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap, die in Nederland woonachtig of gevestigd zijn. De KOR geldt voor de maatschap of vennootschap onder firma in haar totaliteit en niet voor individuele personen die bijvoorbeeld samenwerken in een maatschap of firma. Een vennootschap onder firma met drie firmanten kan dan ook slechts één keer gebruik maken van de vermindering van maximaal € 1.345 (zie hierna) en dus niet drie keer.

 

De B.V. of N.V., als zijnde rechtspersonen, kunnen geen gebruik maken van de KOR. Op deze regel bestaat echter één uitzondering: de B.V. of N.V. in oprichting. Tijdens de zogenoemde voorperiode geldt de KOR voor de oprichter/natuurlijk persoon of door meerdere oprichters/natuurlijke personen (welke dan als samenwerkingsverband van natuurlijke personen worden aangemerkt) namelijk onverkort.

 

Voor wie geldt de KOR niet?

De KOR kan niet worden toegepast door:
  • Niet-natuurlijke personen;
  • Personen die niet in Nederland wonen (of in Nederland niet over een vaste inrichting beschikken);
  • Landbouwers enz. die (op eigen verzoek) in de heffing van BTW zijn betrokken; en
  • Verhuurders van onroerende zaken die hebben geopteerd voor belaste verhuur.

De KOR geldt verder niet voor:

  • De BTW die een ondernemer of een niet-ondernemer op een factuur heeft vermeld, naar die volgens de gewone regels niet is verschuldigd, bijvoorbeeld onterecht gefactureerde BTW; en
  • Leveringen van nieuwe vervoermiddelen vanuit Nederland naar een ander EU-land met toepassing van het nultarief.

 

Voorwaarden toepassing KOR

Om in aanmerking te kunnen komen voor de KOR moet een ondernemer een boekhouding bijhouden. Ook als een ondernemer maar een paar klanten heeft. moet er toch een (eenvoudige) boekhouding worden bijgehouden. Verder heeft de ondernemer een factureringsverplichting.


Constateert de inspecteur bij een controle dat niet is voldaan aan deze verplichtingen, dan kan de inspecteur de reeds genoten vermindering(en) naheffen. Een incidenteel gebrek, zoals een eenmalig negatief kassaldo, vormt niet voldoende grondslag voor naheffing. De conclusie hieromtrent is dat het dus zaak is een boekhouding bij te houden en te voldoen aan de factureringsverplichtingen.

 

De hoogte van de vermindering

De hoogte van de vermindering verschilt per keer. In het onderstaande schema treft u de berekeningen aan:

Af te dragen BTW:

Vermindering:

Minder dan of gelijk aan € 1.345,- 

Bedrag van de af te dragen BTW

Meer dan € 1.345,-, maar minder dan of gelijk aan € 1.883,-

2,5 * (€ 1.883,- minus de af te dragen BTW)

Meer dan € 1.883,- 

Geen vermindering

 

Voorbeeld

Stel, uw onderneming heeft een jaaromzet van € 12.500,-. De hierover verschuldigde BTW bedraagt 19%, dit is € 2.375,-. Aan voorbelasting betaalde u een bedrag van € 1.685,-. De KOR wordt als volgt berekend:
Verschuldigde BTW € 2.375,- 
Af: voorbelasting € 1.685,- 
Af te dragen BTW € 690,- 
Vermindering KOR € 690,- 
Resteert te betalen  € 0,-

 

Tijdstip genieten vermindering

Er zijn twee mogelijkheden om de vermindering voor kleine ondernemers te genieten: De eerste mogelijkheid is dat u na afloop van het boek-/kalenderjaar aan de hand van de jaarcijfers de vermindering waarop u recht heeft berekent. U brengt het bedrag waarop u recht heeft in aftrek in de laatste aangifte van het (boek)jaar, dan wel in de eerste aangifte van het nieuwe (boek)jaar.


De tweede mogelijkheid is dat u in de loop van het jaar alvast een voorlopige vermindering toepast en deze na afloop van het jaar verrekent met de definitieve vermindering.

 

Bijzondere situaties

Begint of beëindigt u uw bedrijf in de loop van een boek-/kalenderjaar, dan mag u toch de volledige vermindering voor kleine ondernemers toepassen. Dit geldt ook bij overlijden van de ondernemer. Wordt het bedrijf voortgezet door een koper of erfgenaam, dan heeft deze recht op vermindering vanaf het tijdstip van voortzetting tot het einde van het jaar. De ondernemer die na een huwelijk het bedrijf onder een andere naam voortzet, kan de vermindering echter niet tweemaal genieten.

 

Tips:

  • Bij de omzetting van een eenmanszaak in een vennootschap onder firma kan als gevolg van die omzetting sprake zijn van twee verschillende ondernemers. In het jaar van zo'n omzetting kan, als ook aan de andere voorwaarden wordt voldaan, zowel de eenmanszaak als de firma de KOR toepassen;
  • Liquidatiehandelingen behoren tot de laatste bedrijfsactiviteiten. Als na de bedrijfsbeëindiging nog bedrijfsgoederen worden verkocht, kan op de daarover verschuldigde BTW de vermindering voor kleine ondernemers worden toegepast.

  

Inkopen uit het buitenland

Er schuilt een adder onder het gras voor ondernemers die een deel van hun inkopen uit een ander EU-land betrekken: de zogenaamde ‘intracommunautaire verwervingen’. In de BTW-aangifte geeft u de BTW over deze inkopen aan als (aan de fiscus) af te dragen ‘verwervings-BTW’. U trekt echter hetzelfde bedrag weer af als voorbelasting. Per saldo is er dus geen BTW verschuldigd. Bij de berekening van de KOR mag deze af te dragen verwervings-BTW echter geen deel uitmaken van de af te dragen belasting. Wanneer goederen van buiten de EU worden betrokken, geldt dit overigens ook voor naar de BTW-aangifte verlegde invoer-BTW.


Let op:
Waar u dacht nu ook geen BTW te zijn verschuldigd, wordt u alsnog geconfronteerd met een BTW-(naheffings)aanslag.


Een reparateur van autoruiten merkte dit ook. Hij vond dat hij toch recht had op een volledige teruggave. De rechter vond van niet. De opgelegde naheffingsaanslagen werden gehandhaafd. Omdat de ondernemer om principiële gronden telkens teveel BTW terugvroeg, werd hij ook nog eens ‘getrakteerd’ op een boete van 50%.

 

Voorbeeld

Gegevens zoals hiervoor, maar met € 1.500,- aan intracommunautaire verwervingen. De BTW hierover bedraagt € 285,-.

Verschuldigde BTW

€ 2.375,-

Intracommunautaire verwervingen 

€ 285,-

Af: voorbelasting (€ 1.685,- + € 285,-)

€ 1.970,-

Af te dragen BTW

€ 690,-

Vermindering KOR (€ 2.375,- ./. € 1.970,-)

€ 405,-

Resteert te betalen

€ 285,-


Tip:
Wanneer u uw inkopen (voor een deel) uit het buitenland betrekt, wees er dan op bedacht dat hierdoor de KOR aan uw neus voorbij kan gaan.

KOR & verleggen

 

In veel gevallen kan de BTW verlegd worden naar de afnemer. In dat geval draagt de leverancier geen BTW af, maar de afnemer. Als de verleggingsregeling van toepassing is, moet u hiermee rekening houden bij het berekenen van de vermindering voor de KOR.

Bij de bepaling van de vermindering voor de KOR blijft de BTW die u op grond van de verleggingsregeling verschuldigd bent buiten beschouwing. De presterende ondernemer neemt die BTW op alsof hij de BTW verschuldigd is. De bedoeling hiervan is dat het saldo van de verschuldigde en de aftrekbare BTW niet wordt beïnvloed door een verleggingsregeling.

 

Conclusie

De KOR kent aldus een aantal bijzonderheden, waarvan in bovenstaande enkele werden belicht. Hieruit kwam naar voren dat de KOR niet per definitie voor kleine ondernemers geldt, daar niet wordt aangesloten bij omzetcijfers. Daarnaast zagen we dat bij zaken als aanvang, voortzetting, omzetting of beëindiging van een bedrijf in de loop van een jaar even moet worden opgelet. Tot slot dient een ondernemer in voorkomende gevallen bij het betrekken van (een deel van) de inkopen uit het buitenland de uitwerking van de KOR in zijn beslissing mee te wegen.

 

Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven door mevrouw mr. C.W. (Carola) van Vilsteren. Meer informatie vindt u elders op deze site.

Eerder geplaatste artikelen

Geen btw-aftrek bij verkoop minderheidsbelang
Als een vennootschap een minderheidsbelang overdracht aan een derde, is er geen sprake van overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. De btw die drukt op de kosten die ...
Lees meer...
BTW oninbare vorderingen apart terugvragen
Afgedragen BTW op facturen die oninbaar blijken te zijn, kunt u niet terugvragen bij de Belastingdienst door middel van de reguliere BTW-aangifte. U moet daarvoor een apart verzoek indienen bij uw lok...
Lees meer...
Geen btw-vrijstelling voor claims management
De toepassing van de vrijstelling voor (her)verzekeringsdiensten heeft grenzen. Volgens het hof valt het behandelen en afwikkelen van schadeclaims als tussenpersoon hier niet onder.Assurantiemakelaars...
Lees meer...
Hier klikken