fiscalistenonline.nl: Werkt de nieuwe werkkostenregeling?
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Werkt de nieuwe werkkostenregeling?

Met ingang van 1 januari 2011 is de nieuwe Werkkostenregeling (WKR) een onderdeel van de Wet Uniformering Loonbegrip. Deze regeling vervangt alle bestaande fiscale regels voor vergoedingen in de loonheffing. In haar besluit van 29 november 2010 heeft de staatssecretaris het aanstaande beleid geactualiseerd. Bent u klaar voor deze nieuwe regeling? In dit artikel schetsen wij de betekenis van de regeling, wijzen wij op de overgangsregeling en geven daarbij aan wanneer u belang heeft bij toepassing van de overgangsregeling.

De WKR regeling
U mag vanaf 1 januari 2011 maximaal 1,4% van het totaalbedrag dat u besteedt aan uw personeel (de fiscale loonsom) onbelast vergoeden of verstrekken. Zorg ervoor dat u binnen deze 1,4% (forfaitaire ruimte) blijft. Voor vergoedingen boven dit bedrag betaalt u namelijk een eindheffing van 80%. De WKR ziet op vaste en incidentele kostenvergoedingen en verstrekkingen en geldt alleen voor werknemers met loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Werkkosten zijn kosten die de werknemer maakt in het kader van zijn dienstbetrekking. Naast het forfait blijven ook na invoering van de WKR een beperkt aantal gerichte vrijstellingen van toepassing.

Overgangsregeling
Werkgevers zijn niet verplicht om vanaf 1 januari 2011 gebruik te maken van de WKR. Bij bedrijven met sobere secundaire arbeidsvoorwaarden is de WKR in het algemeen een uitkomst en bij bedrijven met zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden in het algemeen niet. De overgangsregeling en een inventarisatie van de verstrekkingen aan het personeel kan duidelijk maken of de overgang naar de regeling in 2011 verstandig is. Als de huidige fiscale regelgeving voordeliger blijkt, kunnen gemeenten de overgangsperiode tot 2014 gebruiken om de eigen arbeidsvoorwaardenregelingen aan te passen aan de nieuwe WKR. Binnen het budget van de 1,4% bepaalt de werkgever welke vergoedingen aan de werknemer verstrekt worden. De regeling wordt daarmee eenvoudiger voor de werkgever maar vergt een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden en leidt veelal tot een versobering voor de werknemer.

Hoe berekent u of de werkkostenregeling voordelig voor u is?
1. Breng alle bestaande vergoedingen en regelingen voor 2011 in kaart en tel deze bij elkaar op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan personeelsfeesten, fietsen, kerstpakketten, laptops en bedrijfsfitness.
2. Bepaal per vergoeding en verstrekking of deze binnen de werkkostenregeling vallen of dat er sprake is van vrijstelling of nihil-waardering.
3. Bereken de fiscale loonsom voor 2011. Ga hierbij uit van het totale bedrag aan fiscaal loon dat u hebt uitbetaald + eventuele loonsverhogingen en andere aanpassingen in 2011.
4. Neem 1,4% van deze loonsom. Als dit bedrag hoger is dan het bedrag dat u betaalt aan vergoedingen en verstrekkingen, dan kan de werkkostenregeling gunstig voor u zijn.

Voordelen van de WKR
• U kunt een vast percentage van de loonsom onbelast vergoeden en verstrekken.
• U hoeft geen rekening te houden met de bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen: u krijgt meer vrijheid.
• U waardeert loon in natura tegen de factuurwaarde. U hoeft de factuur dan alleen in uw financiële administratie te boeken en niet ook in uw loonadministratie.

Wat zal ik nu doen?
Voor het bepalen van uw keuze, invoering van de WKR of gebruikmaken van de overgangsregeling, dient u met een aantal zaken rekening te houden. De belastingdienst stuurt in haar berichtgeving aan op invoering van de WKR maar u hebt als werkgever met andere belangen te maken. In de meeste gevallen zijn de arbeidsvoorwaarden van gemeenten niet dusdanig schraal dat invoering van de WKR per definitie gunstig is. Gebruikmaking van de overgangsregeling is daarom in het algemeen aan te bevelen.

In arbeidsovereenkomsten, personeelsreglementen of cao’s heeft u met uw personeel afspraken gemaakt over de vergoedingen en verstrekkingen. Deze afspraken kunt u arbeidsrechtelijk niet zo maar ongedaan maken omdat de fiscale regels veranderen. Wel kunt u naar aanleiding van de invoering van de WKR in gesprek gaan over aanpassing in de loop van de aanstaande drie jaren.
Houdt u er rekening mee dat bij een samenhangende groep inhoudingsplichtigen iedere inhoudingsplichtige een eigen budget heeft. De WKR is nadelig voor gemeenten met veel deeltijdwerknemers. De vergoedingen en verstrekkingen voor voltijdwerknemers zijn gelijk aan die voor deeltijdwerknemers, terwijl de totale fiscale loonsom voor deeltijdwerknemers lager is.

Bron: Ed Schwering, senior adviseur bij EFK Belastingadviseurs. Voor meer informatie kunt u mailen of bellen naar eschwering@efkbelastingadviseurs.nl, 072-535 05 25.

Eerder geplaatste artikelen

Weg met het papier
De digitale ontwikkeling zorgt ervoor dat er in toenemende mate minder papier wordt geprint en verstuurd. Digitalisering verhoogt de kwaliteit en snelheid van gegevensvastlegging, handmatige verwerkin...
Lees meer...
Belastingplan 2011 binnensjaarse verliesverrekening aangepakt
De wet op de vennootschapsbelasting kent een bepaling die zich richt tegen de handel in lege BV’s met een fiscaal nog te verrekenen verlies. De wetgever heeft de verliesverrekening van dergelij...
Lees meer...
Nieuwe Sony gadgets in strijd tegen Apple
Sony is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe lijn mobiele apparaten, waaronder een apparaat met karakteristieken van zowel netbooks, e-readers als mobiele gameconsoles en een smartphone geschikt v...
Lees meer...
Hier klikken