fiscalistenonline.nl: Over minder werken
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Over minder werken

Een werknemer wil minder gaan werken? Dat kan in principe op grond van de Wet Aanpassing Arbeidsduur. Hiervoor is een schriftelijk verzoek nodig dat moet worden ingediend bij de werkgever. Maar daar zijn wel regels aan verbonden.

Minder werken en de Wet Aanpassing Arbeidsduur

Werknemers hebben een wettelijk recht om korter of langer te gaan werken. Een werkgever moet een verzoek tot vermindering of uitbreiding van de arbeidsduur inwilligen, tenzij dit op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen niet kan worden verwacht.

Minder werken en het recht op aanpassing arbeidsduur

Het recht op aanpassing van de arbeidsduur geldt voor werknemers die ten minste een jaar in dienst zijn. Als een werkgever minder dan tien werknemers in dienst heeft, dan bent is de werkgever formeel uitgezonderd van de wet en moet de werkgever zelf een regeling met de werknemer treffen, maar in de praktijk zal toch het bedrijfsbelang tegen het privébelang van de werknemer moeten afwegen. Van een recht op vermindering van de arbeidsduur kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken. Van het recht op uitbreiding van de arbeidsduur kan wel worden afgeweken, bijv. bij CAO of in samenspraak met de OR.

Wat doet de werkgever? Minder werken honoreren of weigeren aanpassing arbeidsduur

Een werknemer moet de wens tot uitbreiding of vermindering van de arbeidsduur ten minste vier maanden voor de beoogde ingangsdatum kenbaar maken. Vervolgens moet de werkgever met de werknemer overleg voeren over het verzoek. Als de werkgever het met de werknemer eens is, wordt de arbeidsovereenkomst aangepast. Als de werkgever niet uiterlijk een maand voor de beoogde ingangsdatum een beslissing heeft genomen, wordt de arbeidsduur aangepast overeenkomstig het verzoek van de werknemer. Een werknemer mag een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur één keer per twee jaar doen (of het verzoek nu is afgewezen of gehonoreerd). De werkgever hoeft een verzoek tot vermindering van het aantal uren niet te honoreren als zwaarwegende bedrijfsbelangen dat in de weg staan.

Minder werken en zwaarwegende bedrijfsbelangen

Zwaarwegende bedrijfsbelangen kunnen een wens tot minder werken in de weg staan:
- problemen in de bedrijfsvoering bij herbezetting van de vrijkomende uren;
- ernstige roostertechnische problemen;
- problemen op het gebied van de veiligheid.

Meer werken niet altijd mogelijk

Uitbreiding van de arbeidsduur kan in ieder geval worden geweigerd:
- als zich ernstige financiële of organisatorische problemen voordoen;
- als niet voldoende werk voorhanden is.

Afwijzing Minder Werken

Een afwijzing van het verzoek moet de werkgever schriftelijk en gemotiveerd aan de werknemer meedelen. Als de werknemer het niet eens is met de afwijzing of de vormgeving van zijn verzoek, kan hij de rechter vragen om een oordeel. Ook kan hij in het geval de CAO voor de Mode- en Sportdetailhandel van toepassing is, de kwestie voorleggen aan de Sociale Commissie.

Minder werken en ontslag

Een werkgever mag een werknemer nooit ontslaan omdat hij of zij heeft gevraagd om meer of minder te mogen werken. Reageer tijdig op een verzoek tot arbeidsduuraanpassing. Doet de werkgever dat niet dan mag de werknemer zijn arbeidsduur aanpassen, zoals door hem gevraagd.

Samenvattend Minder Werken:

Wanneer kan een werknemer een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur indienen? De voorwaarden zoals die in de wet staan komen op het volgende neer:

- Een werknemer moet minimaal een jaar in dienst zijn;
- Er moeten minimaal tien werknemers in dienst zijn;
- Het verzoek moet minstens vier maanden voor het beoogde tijdstip van aanpassing arbeidsduur schriftelijk worden ingediend bij de werkgever;

Als de werkgever een dergelijk verzoek honoreert dan geeft de werkgever het tijdstip van ingang aan, de omvang van de aanpassing per week en de gewenste spreiding van de uren over de week. De werknemer kan slechts één keer in de twee jaar na afwijzing of toekenning opnieuw een verzoek indienen. De werkgever is verplicht om met de werknemer te overleggen. De beslissing op het verzoek deelt de werkgever schriftelijk aan de werknemer mee.

Bron
 

Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken