fiscalistenonline.nl: Autobesluit
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Autobesluit

Geschreven door Carola van Vilsteren - http://www.btwadvies.com/

Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën 2 nieuwe besluiten uitgevaardigd. Op 9 februari is een besluit gepubliceerd dat gaat over de aftrekcorrectie van BTW voor goederen en diensten die personeelsleden voor privé-doeleinden gebruiken. In het besluit wordt met name ingegaan op de BTW-correctie voor privé-gebruik auto. Het is verstandig om op basis van dit onlangs gepubliceerde autobesluit bezwaar te maken tegen de laatste aangifte over 2008 wanneer in deze aangifte een correctie is gemaakt voor het privé-gebruik van de auto. Tevens moet bezwaar worden gemaakt tegen de correctie privé-gebruik aangezien op dit moment de gehele correctie voor het privé-gebruik ter discussie staat. Dit om, in afwachting op het antwoord van het Europese Hof, de rechten te behouden. De in het autobesluit genoemde wijzigingen hebben een terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 met uitzondering van de auto’s die vanaf 1 januari 2009 in de categorie van de 20%-bijtelling vallen.

Daarnaast is op 12 februari jongstleden door de staatssecretaris van Financiën een nieuw besluit gepubliceerd over administratieve en factureringsverplichtingen. Door het besluit is de regelgeving voor het elektronisch verzenden van facturen vereenvoudigd. Met dit besluit loopt de staatssecretaris vooruit op een wijziging op Europees niveau. Ook in Europees verband is namelijk de noodzaak onderkend om de elektronische factuur dezelfde status te geven als een papieren exemplaar. Op dit moment is het alleen van toepassing op binnenlandse transacties maar deze vereenvoudiging is een hele verbetering en kan misschien een aanleiding zijn om over te gaan op elektronisch factureren. Onderstaand zullen we verder ingaan op de 2 besluiten.

 Autobesluit
De publicatie van het autobesluit is reikelijk laat aangezien de aangiftes over het laatste tijdvak 2008 reeds zijn ingediend.  Zoals aangegeven geeft het besluit wellicht aanleiding om bezwaar te maken tegen deze aangifte indien een correctie is gemaakt voor privé-gebruik van de auto op basis van de oude goedkeuring in plaats van onderstaande (nieuwe) correcties. Er kan binnen 6 weken na aangifte/betaling nog bezwaar worden gemaakt tegen de aangifte. Tevens kan er nog een ambtshalve verzoek om vermindering worden ingediend als deze termijn is verstreken. Het gepubliceerde autobesluit gaat met name over de gewijzigde berekeningswijze van de correctie privé-gebruik van de auto. Voortaan wordt voor de berekening aansluiting gezocht bij de forfaitaire regels in de inkomstenbelasting en de loonheffingen waardoor de berekening sterk vereenvoudigd wordt. Dit geldt voor werknemers (inclusief directeur grootaandeelhouders). 

Afrekcorrectie voor privé-gebruik auto
Voor auto’s die mede voor privé-gebruik aan werknemers (inclusief directeur grootaandeelhouders) ter beschikking worden gesteld, geldt het volgende:
- eenmaal per jaar en wel in de laatste aangifte van het jaar moet de BTW worden aangegeven voor het privé-gebruik auto van de zaak. De verschuldigde BTW bedraagt 12% van het bedrag dat voor de loonheffingen/inkomstenbelasting als onttrekking voor privé-gebruik wordt toegepast. In de meeste gevallen bedraagt dit 25% van de cataloguswaarde van de auto. Sinds 1 januari 2008 bedraagt de bijtelling voor bepaalde milieuvriendelijke/zuinige auto’s slechts 14%. Er komt per 1 januari 2009 nog een derde categorie bij voor bepaalde milieuvriendelijke/zuinige auto’s. Hiervoor geldt een percentage van 20%. Bij auto’s die voor zowel belaste als onbelaste prestaties worden gebruikt en waarbij dus bij de aanschaf of lease slechts een deel van de BTW kan worden teruggevraagd, wordt het percentage van 12% evenredig verlaagd;
- er vindt geen bijtelling plaats in de loonheffingen en inkomstenbelasting indien de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden wordt gebruikt. Tevens is geen BTW verschuldigd over het privé-gebruik. Hiermee komt eveneens de BTW-correctie voor woon-/werkverkeer te vervallen. Het gaat om het zakelijke woon-/werkverkeer, dus ook als de werkgever gebruik maakt van de ‘tegenbewijsregeling’.;
Dat laatste houdt in dat dus geen correctie van 12% x 10% x cataolguswaarde hoeft te worden gemaakt als met minder dat 500 kilometer privé wordt gereden. 

Overige punten autobesluit
Overige punten uit het autobesluit zijn:
- de aftrekgerechtigde ondernemer kan alle BTW op de gemaakte autokosten in aftrek brengen;
- de ondernemer behoudt de mogelijkheid om bijvoorbeeld aan de hand van een kilometeradministratie aan te tonen dat de correctie van de BTW-aftrek op een lager bedrag uitkomt;
- de bestelauto valt ook onder het begrip “(personen)auto. Er vindt geen correctie van de BTW-aftrek voor privé-gebruik plaats als de bestelauto:
- naar aard en inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen;
- buiten werktijd niet gebruikt kan worden.
- uit praktische overwegingen wordt per bestelauto per jaar € 300 aan loonheffingen geheven als de bestelauto doorlopend afwisselend wordt gebruikt door twee of meer personeelsleden. Voor de BTW wordt hierbij aangesloten en wordt per bestelauto per jaar 12% van € 300 gecorrigeerd (er vanuit gaan dat sprake is van privé-gebruik én dat de drempel van € 227 per werknemer wordt overschreden).
Deze goedkeuring sluit aan bij de loonheffingen. Er vindt dus een correctie plaats per bestelauto (en niet per werknemer);
- vanaf 2008 vervalt de correctie voor “auto’s” zonder loonbelasting bijtelling. Deze bedroeg 12% van 10% van de cataloguswaarde;
- er vindt geen correctie plaats van de aftrek voor gratis verstrekte openbaarvervoerbewijzen die ook voor privé-doeleinden van personeel van personenvervoerbedrijven worden gebruikt. Deze regel geldt eveneens voor aan werknemers voor woon-werkverkeer en privé-gebruik ter beschikking gestelde fietsen. De voorbelasting op openbaarvervoerbewijzen (zakelijk gebruik) is naast 2009 ook in 2008 nog aftrekbaar;
- de bestaande goedkeuring voor de 75% aftrek voor autokosten  voor ondernemers (bijvoorbeeld benzine en onderhoud) wordt gehandhaafd. Deze goedkeurig is van toepassing indien voor autokosten bij de aanschaf van de auto geen aftrek heeft plaatsgevonden en geen kilometeradministratie is bijgehouden. Als een ondernemer voor de 75%-goedkeuring kiest, is de aftrek op basis van het werkelijk gebruik niet meer mogelijk. 

Besluit administratieve en factureringsverplichtingen
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het (nu ingetrokken) besluit uit 2007 zijn:
- vereenvoudiging van de regels voor elektronisch factureren;
- aanpassing van de regels voor de herziening van ten onrechte in rekening gebrachte BTW;
- besluiten over de BTW-gevolgen van de levering van goederen die vallen onder het zogenoemde bodembeslag, zijn ingetrokken. Dit houdt in dat de ondernemer ten laste van wie de belastingdeurwaarder executoriaal roerende zaken verkoopt, voor de levering van bodembeslaggoederen geen BTW is verschuldigd. De belangrijkste wijziging is echter wel de vereenvoudiging van de regels voor elektronisch factureren. In ons artikel “De factuur en de BTW” zijn we al ingegaan op het belang van een juiste factuur. De factuur is het belangrijkste controlemiddel in de BTW en daarom aan een aantal voorwaarden verbonden. Elektronisch factureren was altijd toegestaan maar deze manier van factureren moest daarnaast nog aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen. Voor het besluit was elektronisch factureren alleen mogelijk indien:
- dit via een vooraf met de inspecteur afgestemde methode plaatsvond. In de praktijk was daarvoor geavanceerde software nodig;
- de verrichte prestatie eenduidig uit de factuur kon worden opgemaakt;
- er geen onduidelijkheid bestond over de herkomst (authenticiteit) en de inhoud (integriteit) van de factuur.

Als deze aspecten waren gewaarborgd, bijvoorbeeld door een geavanceerde elektronische handtekening, ging de Belastingdienst akkoord met de elektronische uitwisseling. Door deze regelgeving werd het elektronisch factureren beperkt gebruikt. In het op 12 februari jongstleden gepubliceerde besluit wordt onder andere de regelgeving voor het elektronisch verzenden van facturen vereenvoudigd en brengt het met zich mee dat alle hiervoor genoemde voorwaarden zijn komen te vervallen. Het doel van deze aanpassing is het gebruik van elektronisch factureren te verhogen. Het volledig elektronisch factureren zou volgens de staatssecretaris een besparing van € 600 miljoen op kunnen leveren. Niet duidelijk is of dit per jaar is of over een langere periode is.  Zoals aangegeven loopt de staatssecretaris met dit besluit voor op de Europese regelgeving. Onlangs is door de Europese Commissie een voorstel aangenomen om de BTW-richtlijn op het gebied van factureringsregels te wijzigen. Het voorstel omvat een vereenvoudiging, modernisering en harmonisering van de BTW-factureringsregels waardoor de verschillende lidstaten fraude beter kunnen aanpakken. 

Wijziging elektronisch factureren
Het gepubliceerde besluit van de staatssecretaris heeft tot gevolg dat elektronisch factureren vorm- en middelvrij kan plaatsvinden. Natuurlijk moet nog wel steeds op de factuur alle wettelijke verplichte gegevens vermeld zijn. De factuurvereisten wijzigen niet. Het gaat alleen om de wijze waarop partijen de facturen of factuurgegevens uitwisselen. Alle informatie die op een papieren factuur moeten staan, moeten dus ook op het elektronische factuurbericht staan, zoals bijvoorbeeld datum van uitreiking en een opeenvolgend nummer. Praktisch gezien betekent dit dat als de gegevens worden opgenomen in een eenvoudig Word- of PFD document dat per e-mail wordt verzonden dat deze als factuur kan dienen (ervan uitgaande dat aan alle wettelijke gegevens van de factuur zijn voldaan). De ondernemer moet zelf beslissen of hij/zij zijn elektronische factuur wil beveiligen. Bijvoorbeeld door middel van een PDF-document te beveiligen met een wachtwoord. Hiermee wordt gewaarborgd dat de inhoud van het bericht niet tijdens de verzending naar de afnemer over het internet kan veranderen. Op het internet zijn verschillende tools beschikbaar waarmee direct uit een tekstverwerkings- of boekhoudpakket een beveiligde PDF kan worden gemaakt. Tevens kan gebruik worden gemaakt van een zogenoemde service provider die helpt bij het opstellen en verzenden van de facturen. Tevens zijn er tools beschikbaar waarmee de ontvanger de factuurgegevens rechtstreeks elektronisch uit het factuurbericht kan inlezen in zijn administratie. Door gebruik te maken van dit soort mogelijkheden kan bij het verzenden van de facturen een maximale administratieve lastenverlichting worden bereikt. De klant kan nog steeds de wijze van factureren weigeren en om een papieren factuur te vragen. Echter als een klant de elektronische factuur betaalt, wordt aangenomen dat de klant met de factureringswijze heeft ingestemd. Tevens zijn ondernemers nog steeds verplicht om elektronische facturen op te slaan zodat deze desgevraagd aan de inspecteur kunnen worden overlegd. De factuur moet met waarborgen omkleed blijven naar de Belastingdienst. Zoals aangegeven is de verruiming van het elektronisch factureren vooralsnog alleen van toepassing op binnenlandse transacties. Buitenlandse klanten kunnen de aan hen in rekening gebrachte Nederlandse BTW op elektronische facturen tot 1 januari 2010 ook nog niet terugvragen. Dit kan uitsluitend indien een originele papieren factuur is uitgereikt. 

Voordelen elektronisch factureren
Na schatting worden jaarlijks zo’n 500 miljoen facturen naar elkaar verstuurd. Het zelf printen en verzenden van een factuur kost gemiddeld € 1,76 per factuur (bron: Cendris november 2006). De conclusie is dan ook al snel getrokken dat met elektronisch factureren veel kosten kunnen worden bespaard. Elektronisch facturen wordt dan ook steeds populairder en kent vele voordelen:
- goedkoper en sneller dan factureren per post;
- eenvoudig een herinnering of aanmaning versturen;
- alle facturen overzichtelijk beheren;
- facturen laten betalen via bijvoorbeeld iDeal;
- eenvoudig een (kwartaal)export maken voor de Belastingdienst of accountant;
- regelen van periodieke facturen. 

Tevens zijn er mogelijke voordelen voor de klant:
- klanten kunnen de factuur met een druk op de knop betalen via bijvoorbeeld iDeal;
- klanten kunnen inloggen voor een facturenoverzicht;
- klanten kunnen hun eigen NAW-gegevens aanpassen;
- klanten kunnen zelf een kopiefactuur afdrukken. 

Conclusie
In een korte tijd heeft de staatssecretaris van Financiën 2 belangrijke besluiten uitgevaardigd die gevolgen voor u kunnen hebben. Het is dan ook goed om hier aandacht aan te besteden. 

Eerder geplaatste artikelen

Geen btw-aftrek bij verkoop minderheidsbelang
Als een vennootschap een minderheidsbelang overdracht aan een derde, is er geen sprake van overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. De btw die drukt op de kosten die ...
Lees meer...
BTW oninbare vorderingen apart terugvragen
Afgedragen BTW op facturen die oninbaar blijken te zijn, kunt u niet terugvragen bij de Belastingdienst door middel van de reguliere BTW-aangifte. U moet daarvoor een apart verzoek indienen bij uw lok...
Lees meer...
Geen btw-vrijstelling voor claims management
De toepassing van de vrijstelling voor (her)verzekeringsdiensten heeft grenzen. Volgens het hof valt het behandelen en afwikkelen van schadeclaims als tussenpersoon hier niet onder.Assurantiemakelaars...
Lees meer...
Hier klikken