fiscalistenonline.nl: Laatste aangifte BTW over 2006
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Laatste aangifte BTW over 2006

Het jaareinde komt weer inzicht. Dat betekent dat u moet gaan controleren of u in 2006 voldoende BTW heeft afgedragen. Daarnaast moet u een aantal posten corrigeren. In het hierna volgende zullen wij al deze posten nader toelichten. Het gaat om de volgende posten:

  • Privé-gebruik auto van een ondernemer of werknemer;
  • Privé-gebruik nutsvoorzieningen;
  • Relatiegeschenken en andere giften (BUA);
  • Verstrekkingen spijzen en dranken aan het personeel en andere personeelsvoorzieningen (BUA);
  • Herrekening aftrek voorbelasting bij gemengd gebruik voor belaste en vrijgestelde prestaties;
  • Herziening afrek van voorbelasting.

Privé-gebruik auto

Als u bij de aanschaf van de auto géén BTW in aftrek heeft gebracht, dan is er geen reden voor een correctie achteraf. Alleen wanneer u bij aanschaf van de auto wél de BTW via de BTW-aangifte terug heeft gevraagd, krijgt u te maken met een jaarlijkse correctie wegens privé-gebruik.

 

Forfaitaire methode

In de meeste gevallen stellen bedrijven de correctie jaarlijks forfaitair vast, omdat dit betrekkelijk eenvoudig is. De BTW correctie privé-gebruik voor een IB-ondernemer bedraagt 12% maal 22% van de cataloguswaarde van de auto. Als hij in uw aangifte inkomstenbelasting de auto als privé-vermogen aanmerkt, dan moet toch ook deze BTW-correctie worden berekend. De keuze die voor de inkomstenbelasting heeft geen effect op de keuze die u voor de BTW maakt. De 12% wordt dan berekent over het bedrag van de inkomensbijtelling die er zou zijn geweest als u de auto wél op uw fiscale balans had opgenomen. Een dga moet volgens de staatssecretaris dezelfde BTW correctie privé-gebruik auto maken. Maar als hij de auto privé heeft aangeschaft en dus niet de BV de auto heeft laten aanschaffen hoeft hij naar onze mening deze correctie niet te maken op basis van het Charles en Charles-Tijmens. Voor een werknemer bedraagt de BTW correctie privé-gebruik auto maar 12% maal 25% van de cataloguswaarde van de auto. Voor ambulante werknemers hoeft u slecht 12% maal 22% van de cataloguswaarde te corrigeren.

 

Werkelijk gebruik

De huidige forfaitaire bijtelling is een minimumbijtelling. Indien de inspecteur kan aantonen dat de waarde van het werkelijke privé-gebruik van de auto meer bedraagt dan de forfaitaire bijtelling, wordt dit hogere bedrag als bijtelling in aanmerking genomen. Maar dit kunt u ook andersom gebruiken. Als op basis van werkelijk gebruik blijkt dat u minder hoeft te corrigeren dan het forfait mag u dit doen.

Tip: Als er binnen uw bedrijf veel zakelijk gereden wordt is dit zeker het uitrekenen waard!

 

Privé-gebruik nutsvoorzieningen

Als u beschikt over een bedrijfswoning, dan zult u over het algemeen de BTW op elektriciteit, gas, warmte en water gedurende het jaar in aftrek brengen. Maar u profiteert ook in privé van deze nutsvoorzieningen. Vandaar dat volgens de BTW-regelgeving een correctie moet worden gemaakt in de eindejaarsaangifte. Het is de vraag of dit ook moet als u het woon-werkpand als bedrijfsvermogen aanmerkt. Op basis van het arrest Charles en Charles-Tijmens een zaak waarin werd geprocedeerd over een vakantiewoning kunt u stellen dat geen correctie privé-gebruik hoeft plaats te vinden. Het is verstandig het wel aan te geven en bezwaar te maken tegen uw eigen aangifte. Als de procedures die gevoerd gaan worden over deze zaak positief uitvallen, kunt u mee liften met dit voordeel en hebt u uw rechten niet verspeelt.

 

Relatiegeschenken

Als een ondernemer geschenken geeft aan een andere ondernemer of een andere gift in natura. Is het uitgangspunt dat de BTW op zakelijk relatiegeschenken of andere giften verrekend kan worden. Maar dat ligt anders als u ze weggeeft aan iemand die de BTW voor minder dan de helft in aftrek kan brengen had hij de goederen zelf had aangeschaft (bijvoorbeeld ondernemers die vrijgestelde prestaties verrichten). Is dit het geval dan moet u de BTW corrigeren als de waarde van het geschenk meer dan € 227 is. Van een relatiegeschenk kan ook sprake zijn als iets niet gratis maar tegen een vergoeding beneden de kostprijs wordt gedaan. Over deze vergoeding is dan op de  gewone wijze BTW verschuldigd. De aftrek van BTW wordt dan niet uitgesloten tot het bedrag aan BTW dat u over de vergoeding verschuldigd bent.

 

Personeelsvoorzieningen

Wanneer een ondernemer een feest organiseert voor zijn personeel, een kerstpakket geeft, eten en drinken verstrekt of wat voor personeelsvoorziening dan ook, kan hij geconfronteerd worden met uitsluiting van de BTW die op zijn inkoop heeft gedrukt. Of hij hiermee geconfronteerd wordt, hangt af van de berekening die de ondernemer moet maken op grond van het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA). Een personeelslid mag niet voor meer dan € 227 bevoordeeld worden (verstrekkingen in natura ontvangen). Dat de aftrek wordt uitgesloten kan als volgt verklaard worden. Met deze personeelsvoorzieningen worden de privé behoeften van het personeel (in de hoedanigheid van consument) bevredigd. Omdat echter geen vergoeding in rekening wordt gebracht, of veelal een te lage vergoeding, waarover BTW berekend zou moeten worden die het personeel niet af kan trekken, wordt de aftrek gecorrigeerd.

Van belang is dat er altijd als eerste een correctie auto en een correctie van de kosten van de kantine moet worden gemaakt.

 

Herrekening/herziening

U heeft geen recht op aftrek van voorbelasting als kosten worden gemaakt voor het verrichten van vrijgestelde prestaties. Als u zowel vrijgestelde als belaste prestaties verricht, dan moet de voorbelasting worden gesplitst. Dat gebeurt aan de hand van omzet- en gebruiksgegevens over het afgelopen boekjaar. Voor investeringsgoederen geldt dat het gebruik een aantal jaren, vanaf het jaar van aanschaf, worden gevolgd. Voor onroerende zaken geldt een termijn van 10 jaren vanaf het jaar van aanschaf en bij roerende zaken is dit 5 jaar. Wijzigt de verhouding belast/vrijgesteld, dan moet een herziening van de BTW-aftrek plaatsvinden. Het is aan te raden de herzieningsberekening op te nemen in de afschrijvingsstaten.

Tip: U kunt de BTW-herziening volledig voorkomen door te opteren voor een BTW-belaste levering. Voor de koper begint dan een nieuwe herzieningstermijn te lopen.

 

Doe suppletieaangifte

Zijn de bovenstaande correcties niet gemaakt of blijkt bij het opmaken van de jaaropstelling dat de periodieke BTW-aangiften over 2006 niet aansluiten bij het totaal van de in 2006 verrichte transacties, dan kunnen de verschillen in een aanvullende aangifte of teruggaafverzoek (zogenaamde suppletieaangifte) worden aangegeven, respectievelijk worden teruggevraagd. Dit is geen aangifte maar een verbetering van de eerder gedane BTW-aangiften over 2006.

 

Rente

Eventueel na te betalen bedragen op suppletieaangifte over 2006 kunnen tot 1 april 2006 zonder heffingsrente voldaan worden. Na die datum wordt rente in rekening gebracht over het te betalen bedrag.

 

Boete

Wanneer over 2006 per saldo te weinig BTW is afgedragen, zal bij een vrijwillige verbetering in veel gevallen geen boete worden opgelegd als de suppletie beneden een bepaalde drempel blijft. Als de suppletie daarboven komt, wordt slechts een beperkte administratieve boete van 5% opgelegd (met een maximum van € 4.537).

Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven door mevrouw mr. C.W. (Carola) van Vilsteren. Meer informatie vindt u elders op deze site

Eerder geplaatste artikelen

Geen btw-aftrek bij verkoop minderheidsbelang
Als een vennootschap een minderheidsbelang overdracht aan een derde, is er geen sprake van overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. De btw die drukt op de kosten die ...
Lees meer...
BTW oninbare vorderingen apart terugvragen
Afgedragen BTW op facturen die oninbaar blijken te zijn, kunt u niet terugvragen bij de Belastingdienst door middel van de reguliere BTW-aangifte. U moet daarvoor een apart verzoek indienen bij uw lok...
Lees meer...
Geen btw-vrijstelling voor claims management
De toepassing van de vrijstelling voor (her)verzekeringsdiensten heeft grenzen. Volgens het hof valt het behandelen en afwikkelen van schadeclaims als tussenpersoon hier niet onder.Assurantiemakelaars...
Lees meer...
Hier klikken