fiscalistenonline.nl: Fiscale eenheid
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Fiscale eenheid

Als u meerdere ondernemingen heeft, kunnen die onder bepaalde voorwaarden aangemerkt worden als fiscale eenheid voor de BTW. Een antwoord op de vragen of dat gunstig is, of u een keuze heeft en wanneer deze fiscale eenheid ingaat vindt u hieronder.

 

Een fiscale eenheid BTW kan pas ontstaan als er sprake is van financiële, organisatorische en economische verwevenheid tussen de ondernemingen die deel willen uitmaken van een fiscale eenheid

 

Financiële verwevenheid

Er is sprake van financiële verwevenheid als ten minste de meerderheid (meer dan 50%) van de aandelen in dezelfde handen is. Dus een holding die 100% van de aandelen van de dochtermaatschappij bezit voldoet hieraan.

 

Organisatorische verwevenheid

Er is sprake van organisatorische verwevenheid als de ondernemingen onder een gezamenlijke, als eenheid functionerende, leiding staan of als de leiding van de ene vennootschap ondergeschikt is aan de leiding van de andere vennootschap. In de praktijk is het vaak het geval dat de bestuurders van de ondernemingen dezelfde personen zijn. Hierdoor ligt de feitelijke zeggenschap in elk van de ondernemingen bij dezelfde personen zodat in sterke mate aan de voorwaarde van organisatorische verwevenheid is voldaan.

 

Economische verwevenheid

Van economische verwevenheid is sprake indien de activiteiten van de ondernemingen in hoofdzaak strekken tot verwezenlijking van een zelfde economisch doel (denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijke klantenkring) of de activiteiten van het ene onderneming in hoofdzaak (voor meer dan de helft) ten behoeve van het andere onderneming worden uitgeoefend.

 

Let op:


Als aan deze voorwaarden is voldaan kan ook de belastingdienst u als fiscale eenheid aanmerken. Het is dus geen echte keuze! U bent een fiscale eenheid voor de BTW of niet.

 

Tijdstip van ingang fiscale eenheid


In het verleden was het zo dat de gevolgen van het zijn van een fiscale eenheid BTW pas in gingen als de beschikking door de inspecteur was afgegegeven. De fiscale eenheid ging dan in de eerste dag van de maand volgende op die waarin de i9nspecteur de beschikking had afgegeven. Op 22 april 2005 heeft de Hoge Raad besloten dat het ingangstijdstip van de fiscale eenheid eerder kan liggen dan het tijdstip waarop de beschikking fiscale eenheid door de inspecteur is afgegeven. Zodra voldaan is aan de vereisten van de fiscale eenheid mag de ondernemer er, volgens de Hoge Raad, van uitgaan dat de fiscale eenheid bestaat, ook al heeft hij nog geen beschikking van de Belastingdienst.

 

Ondanks deze uitspraak heeft de staatssecretaris op heeft op 1 november 2005 middels een besluit laten weten dat hij van mening is dat er nog steeds een beschikking voor het aanmerken en handelen als fiscale eenheid vereist is. De staatssecretaris verbind hieraan de conclusie dat voor het aanmerken en handelen als fiscale eenheid nog steeds een beschikking is vereist. De staatssecretaris zal op dit punt zijn besluit nog eens moeten bekijken, mede omdat de Hoge Raad op 27 januari 2006 in een andere uitspraak expliciet heeft aangegeven dat een beschikking van de inspecteur geen vereiste is voor het bestaan van een fiscale eenheid. Het lijkt er dus op dat de staatssecretaris zijn besluit moet intrekken.

 

Wij raden u aan als u een fiscale eenheid nodig heeft deze toch bij de belastingdienst aan te vragen. Omdat het besluit van de staatssecretaris nog steeds geldt. U heeft bij deze aanvraag twee mogelijkheden wat betreft de ingangsdatum van de fiscale eenheid u kunt de inspecteur verzoeken om de ingangsdatum van de fiscale eenheid vast te stellen of een dag na de maand waarin de beschikking wordt afgegeven of vanaf het moment dat de ondernemer financieel, economisch en organisatorisch verweven is met een andere ondernemer (dus met terugwerkende kracht tot bv oprichtingsdatum)

 

Een fiscale eenheid BTW houdt op te bestaan als de eenheid in financieel, organisatorisch en/of economisch opzicht wordt verbroken. Anders dan bij het ontstaan van de fiscale eenheid BTW is bij het einde geen beschikking van de inspecteur vereist.

 

Tip:


Wel is aan te raden de hoofdelijke aansprakelijkheid schriftelijk af te melden bij de belastingdienst.

 

De voordelen van een fiscale eenheid BTW


De ondernemingen hoeven met betrekking tot onderlinge leveringen en diensten geen BTW aan elkaar in rekening te brengen. Dus het onderling doorbelasten van kosten kan zonder BTW plaatsvinden. Met name als een van de onderdelen van de fiscale eenheid vrijgestelde prestaties verricht en er wordt bijvoorbeeld een managementfee of personeelkosten doorbelast is het belangrijk indien mogelijk een fiscale eenheid BTW te vormen. Op deze manier werkt de BTW niet kostprijsverhogend.

 

Tip:


Als uw holding leningen verstrekt aan de dochtermaatschappij dan is dit ook een vrijgestelde prestatie voor de BTW. Dit betekent dat de holding niet alle BTW in aftrek mag brengen. Door nu een fiscale eenheid aan te gaan kan dit opgelost worden. Het verstrekken van de lening gebeurt dan intern (binnen de fiscale eenheid) als de fiscale eenheid naar buiten toe alleen belaste prestaties verricht is alle BTW aftrekbaar. Dit zelfde geldt voor een stamrecht BV die de BTW op accountantskosten in aftrek wil brengen en waarbij de stamrecht BV ook nog een managementfee berekent aan de dochtermaatschappij. Door een fiscale eenheid aan te gaan, is de BTW aftrekbaar als de fiscale eenheid naar buiten toe maar belaste prestaties verricht.

 

Een ander voordeel is dat volstaan kan worden met één (geconsolideerde) aangifte BTW en één Opgaaf ICL.

 

Let op:


Indien gewenst kan op verzoek zelfstandig aangifte BTW worden gedaan.

 

De nadelen van een fiscale eenheid BTW


De onderdelen die deel uitmaken van de fiscale eenheid BTW zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de BTWschulden van de onderdelen van de fiscale eenheid die zijn ontstaan tijdens het bestaan van de fiscale eenheid BTW.

 

Let op:


Ook een dga die onderdeel uit maakt van een fiscale eenheid BTW is in privé hoofdelijk aansprakelijk voor de BTW schulden van de fiscale eenheid.


Met name ingeval van faillissement kan dit zeer vervelende gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het terugbetalen van reeds geclaimde voorbelasting in verband met facturen die nog niet zijn voldaan.

 

Tip:


Tijdig afmelden van een fiscale eenheid en de daarbij behorende hoofdelijke aansprakelijkheid, bijvoorbeeld bij een naderend faillissement, kan erg veel problemen voorkomen.

 

Tip:

Om het (eventuele) risico op aansprakelijkheidstelling in kaart te kunnen brengen is het van belang vast te stellen wanneer een fiscale eenheid BTW is begonnen en is beëindigd.

 

Tip:


Wees voorzichtig als u de aandelen koopt van een BV die tot een fiscale eenheid BTW behoort of heeft behoord. Als later blijkt dat (een onderdeel van) de fiscale eenheid te weinig BTW heeft betaald in de periode waarin uw nieuw verworven BV daar deel van uitmaakte, kan uw nieuw gekochte BV voor die BTW aansprakelijk worden gesteld

 

Heeft u toch liever geen fiscale eenheid BTW


Voldoet u wel aan de voorwaarden voor een fiscale eenheid maar heeft u liever niet dat bepaalde onderdelen deel uit maken van de fiscale eenheid BTW dan kunt u dit voorkomen door het oprichten van een stichting administratiekantoor. Denk bijvoorbeeld aan een dga die liever geen deel uit maakt van een fiscale eenheid BTW omdat de dga dan ook in privé hoofdelijk aansprakelijk is voor de BTW schulden van de fiscale eenheid.

 

Btw-nummers voor dochters in fiscale eenheid


De Belastingdienst is al enige tijd bezig ondernemingen die onderdeel uitmaken van een fiscale eenheid voor de BTW te informeren over het volgende. De ondernemingen die deel uitmaken van een fiscale eenheid voor de BTW, mogen vanaf 1 juli 2006 geen gebruik maken van het BTW-nummer van de fiscale eenheid. Vanaf die datum moeten zij hun eigen nummer gebruiken. Dat nummer moet bijvoorbeeld op de uitgaande facturen worden vermeld en bij intracommunautaire leveringen en de verleggingsregeling ook op inkomende facturen. Het eigen BTW-nummer vermeldt de Belastingdienst op de brief die zij verstuurt, maar staat ook in de beschikking fiscale eenheid.

 

Conclusie


Een fiscale eenheid BTW leidt tot administratieve lastenverlichting. Maar in ruil hiervoor worden de onderdelen van de fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars BTW schulden. Door tussenkomst van een stichting administratiekantoor of door niet te voldoen aan de vereisten voor de fiscale eenheid kunt u zelf bepalen welke onderdelen geen deel uit maken van de fiscale eenheid. Het is dus een kwestie van plannen!

 

Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven door mevrouw mr. C.W. (Carola) van Vilsteren. Meer informatie vindt u elders op deze site

Eerder geplaatste artikelen

Geen btw-aftrek bij verkoop minderheidsbelang
Als een vennootschap een minderheidsbelang overdracht aan een derde, is er geen sprake van overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. De btw die drukt op de kosten die ...
Lees meer...
BTW oninbare vorderingen apart terugvragen
Afgedragen BTW op facturen die oninbaar blijken te zijn, kunt u niet terugvragen bij de Belastingdienst door middel van de reguliere BTW-aangifte. U moet daarvoor een apart verzoek indienen bij uw lok...
Lees meer...
Geen btw-vrijstelling voor claims management
De toepassing van de vrijstelling voor (her)verzekeringsdiensten heeft grenzen. Volgens het hof valt het behandelen en afwikkelen van schadeclaims als tussenpersoon hier niet onder.Assurantiemakelaars...
Lees meer...
Hier klikken