fiscalistenonline.nl: De dga en zijn auto
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

De dga en zijn auto

U als dga heeft voor wat betreft de auto te maken met heffing van BTW, inkomstenbelasting en loonbelasting. Voor de BTW is het allereerst van belang om vast te stellen of u al dan niet ondernemer bent voor de BTW. Vervolgens komt de vraag aan de orde wie de eigenaar van de auto is. Vaak zal dat de BV, dus de holding of de werkmaatschappij zijn. Ook kan het zijn dat u de auto in privé heeft aangeschaft of geleasd. Ieder van deze situaties heeft zijn gevolgen voor de heffing van BTW. Waar wij schrijven over de BV is dit ook van toepassing op de NV. Ook voor de inkomsten- en loonbelasting maakt het verschil of u of uw BV eigenaar is van de auto.

 

2. Bent u BTW ondernemer of werknemer?

 

 

2.1 BTW ondernemer

De Hoge Raad heeft op 26 april 2002 beslist dat een dga die van een vennootschap, waarvan hij rechtstreeks meer dan 50% van de aandelen bezit, een arbeidsbeloning ontvangt, wordt aangemerkt als ondernemer voor de BTW. Naar aanleiding van dit arrest is op 24 juli en 17 oktober 2002 door de staatssecretaris een besluit gepubliceerd, waarin de heffing van BTW ten aanzien van de dga wordt besproken.  

 

2.2 Werknemer

De dga die als dga wordt aangemerkt is geen ondernemer voor de BTW. Dit is bijvoorbeeld het geval als u 50% of minder bezit van de aandelen van de BV waarvan u een arbeidsbeloning ontvangt. Bijvoorbeeld als een stichting administratiekantoor is geschoven tussen de dga en de BV. Of als u de arbeidsbeloning ontvangt van een BV waarvan u indirect aandeelhouder bent.

 

3. U bent BTW ondernemer

 

3.1 Is de auto van de BV of van uzelf?

Onderstaand bespreken we de situatie waarin u BTW ondernemer bent. De BV kan de auto aanschaffen of leasen of u kunt dit zelf doen.

 

3.2 De auto is eigendom van de BV

Indien de auto eigendom is van de BV en u wordt aangemerkt als ondernemer voor de heffing van BTW, dan behoort de auto tot de vergoeding, die door de BV aan u wordt verstrekt. Over deze verstrekte vergoeding bent u BTW verschuldigd. Dit is niet het geval als er sprake is van een fiscale eenheid BTW. De staatssecretaris heeft in een besluit meer duidelijkheid over onder andere deze situatie gegeven.

 

Als u afzonderlijk ondernemer voor de BTW bent en de auto is eigendom van de BV, dan is de waarde van de ter beschikking gestelde auto onderdeel van de vergoeding die u ontvangt voor de BV verrichte werkzaamheden (het salaris). U stuurt hiervoor een factuur aan de BV. Tevens stelt de BV u de auto ter beschikking. De BV stuurt u een factuur met BTW voor de ter beschikkingstelling van de auto. De BV maakt een correctie privé-gebruik auto als sprake is van privé-gebruik door de dga. De BTW-correctie bedraagt 12% x 22% x de cataloguswaarde. 

 

Als u met de BV een fiscale eenheid BTW vormt, maakt de fiscale eenheid de correctie privé-gebruik auto. De BTW-correctie bedraagt dan eveneens 12% x 22% x de cataloguswaarde.

 

Hier is op dit moment een discussie gaande of de dga op basis van de Nederlandse wetgeving en regelgeving wel een correctie privé gebruik auto voor de BTW moet maken. Verstandig is de correctie op de laatste aangifte van het (boek)jaar wel te maken en direct binnen 6 weken tegen uw eigen aangifte in bezwaar te gaan. Standaard bezwaarschriften kunt u bij ons opvragen.

 

3.3 De auto is eigendom van uzelf

Voor de heffing van BTW heeft u een keuzemogelijkheid als u de auto zowel zakelijk als privé gebruikt. De auto kan voor de BTW tot het privé-vermogen of tot het bedrijfsvermogen worden gerekend. U wordt dan vergeleken met een ondernemer natuurlijke persoon. U kunt dus kiezen of u de auto tot het bedrijfsvermogen of tot het privé vermogen rekent. Onderstaand wordt kort aangegeven hoe in de mogelijke situaties een en ander uitwerkt.

 

3.4 De auto behoort tot uw privé-vermogen

Als u kiest de auto voor de BTW tot uw privé vermogen te rekenen dan is alleen de BTW op gebruik en onderhoud aftrekbaar. De BTW op de aanschaf kan niet in aftrek worden gebracht. Voor deze optie zal alleen gekozen worden als de auto is gekocht onder de margeregeling of is gekocht van een particulier.

 

Let wel, voor het privé gebruik moet dan een correctie gemaakt worden. De mate waarin u de BTW op gebruik en onderhoud kan aftrekken, moet in beginsel uit de administratie worden afgeleid. Als de administratie daarvoor echter onvoldoende basis biedt, is goedgekeurd dat 75% van de BTW op gebruik en onderhoud wordt afgetrokken.


Bij verkoop hoeft er geen BTW berekend te worden.

In de praktijk is er op dit moment een discussie gaande of u op basis van de Nederlandse wetgeving en regelgeving wel een correctie privé gebruik auto voor de BTW moet maken. Verstandig is de correctie op de laatste aangifte van het jaar wel te maken en direct, binnen 6 weken, tegen uw eigen aangifte in bezwaar te gaan. Standaard bezwaarschriften kunt u bij ons opvragen.

 

3.5 De auto behoort tot het bedrijfsvermogen


Als u ervoor kiest de auto voor de BTW tot het bedrijfsvermogen te berekenen dan is alle voorbelasting aftrekbaar. Denk aan de BTW die drukt op kosten van aanschaf, benzine, onderhoud en reparaties. Aan het eind van het jaar moet een correctie privé gebruik worden aangebracht. Hierbij is het van belang of u de auto heeft aangekocht met of zonder BTW.

 

BTW in rekening gebracht bij aankoop van de auto


De BTW op de autokosten - aanschaf van de auto, later daarin verwerkte onderdelen (bijvoorbeeld voorruit of uitlaat), brandstof, reparaties en dergelijke trekt u in eerste instantie volledig af als voorbelasting. Uiteraard moet de belasting wel aan u als ondernemer in rekening zijn gebracht. Voor het privé-gebruik moet u dan in de aangifte over het laatste belastingtijdvak 12% belasting aangeven over het bedrag dat bij de heffing van de inkomstenbelasting als onttrekking  wordt aangemerkt. Het bedrag wordt aangegeven bij vraag 1d van de aangifte.

Geen BTW in rekening gebracht bij aankoop van de auto


Als u een auto koopt zonder berekening van BTW, bijvoorbeeld onder de margeregeling of van een particulier, is het vaak verstandiger om die auto voor de BTW tot uw privé-vermogen te rekenen.

Ook kunt u de BTW die drukt op het gebruik en het onderhoud aftrekken. Ook in deze situatie, waarin met betrekking tot de aanschaf van de auto dus geen BTW is afgetrokken, maar op de daarin verwerkte onderdelen, het gebruik en het onderhoud wel BTW is afgetrokken, moet u een correctie privé-gebruik maken.

U moet de mate waarin u de BTW op de onderdelen, het gebruik en het onderhoud in aftrek kan brengen in beginsel volgens de staatssecretaris uit de administratie kunnen afleiden. Als de administratie daarvoor echter onvoldoende basis biedt, is goedgekeurd dat 75% van de BTW wordt afgetrokken. Bij een latere verkoop van een auto die u zonder BTW heeft gekocht, maar die u wel tot uw bedrijfsvermogen heeft gerekend, is BTW verschuldigd.

In de praktijk is er op dit moment een discussie gaande of u op basis van de Nederlandse wetgeving en regelgeving wel een correctie privé gebruik auto voor de BTW moet maken. Verstandig is de correctie op de laatste aangifte van het jaar wel te maken en direct, binnen 6 weken, tegen uw eigen aangifte in bezwaar te gaan. Standaard bezwaarschriften kunt u bij ons opvragen.

 

4. U bent werknemer

 

4.1 Is de auto van de BV of van uzelf?

Onderstaand bespreken we de situatie waarin u werknemer bent. De BV kan de auto aanschaffen of leasen of u kunt dit zelf doen.

 

4.2 De auto is eigendom van de BV

Indien de BV een auto aanschaft of least, die vervolgens aan u ter beschikking wordt gesteld, wordt BTW in rekening gebracht. Ook bij het onderhoud van de auto, de benzine, de reparaties en dergelijke wordt BTW in rekening gebracht. De vraag is of deze BTW door de BV in aftrek kan worden gebracht. Dit hangt af van het (vermoedelijke) gebruik van de auto. Het is dan ook van belang na te gaan voor welke prestaties u de auto zult gaan gebruiken. Dus afhankelijk van het (vermoedelijke) gebruik van de auto kan deze BTW door de BV in aftrek worden gebracht. Daarvoor moet een splitsing worden aangebracht naar gebruik van de auto voor belaste, dan wel vrijgestelde prestaties.  

Indien u de auto gebruikt voor belaste prestaties, dan is de aan de BV in rekening gebrachte voorbelasting in zijn geheel aftrekbaar. De voorbelasting wordt door de BV in aftrek gebracht op de aangifte over het belastingtijdvak waarin de factuur, waarop de BTW staat vermeld, wordt ontvangen.

Wordt de auto uitsluitend gebruikt voor het verrichten van vrijgestelde prestaties, dan is de in rekening gebrachte voorbelasting in het geheel niet aftrekbaar.

Als u de auto voor gemengde prestaties gebruikt, dan zal bepaald moeten worden in hoeverre de auto wordt gebruikt voor belaste en in hoeverre voor vrijgestelde prestaties. Alleen de BTW die ziet op het gebruik van de auto voor belaste prestaties mag op de aangifte in aftrek worden gebracht.

Uitgangspunt bij de berekening van de aftrek van BTW is dat de BV alle in rekening gebrachte BTW op de aanschafkosten, leasetermijnen, onderhouds-, benzinekosten enzovoort in aftrek brengt. Uiteraard dient de BV wel de daarop betrekking hebbende facturen en bonnen te kunnen overleggen. Wordt de auto door u mede voor privé-doeleinden gebruikt, dan moet in de laatste aangifte van het boekjaar een correctie worden gemaakt voor dit privé-gebruik. De correctie kan op twee manieren gemaakt worden:
  • Correctie op basis van het werkelijk gebruik;
  • Correctie op basis van de forfaitaire methode.


Correctie op basis van het werkelijk gebruik
In de wet is geen forfaitaire regeling opgenomen om de hoogte van de correctie te bepalen voor een dga. Het bedrag van de correctie dient dan ook in principe te worden gemaakt op basis van de werkelijk gemaakte privé-kilometers. Om vervolgens te kunnen bepalen welk gedeelte van het totaal aantal gereden kilometers aan het privé-gebruik moet worden toegerekend, is het nodig dat u een kilometeradministratie bijhoudt of op een andere manier aannemelijk kan maken wat privé-kilometers dan wel de zakelijke kilometers zijn ten opzichte van de totale kilometers.

Op basis van een rechterlijke uitspraak kan, indien er geen kilometeradministratie wordt bijgehouden, het privé-gebruik worden bepaald aan de hand van de gegevens van het CBS. In een voorkomend geval wordt aangeraden met de belastingdienst overeenstemming te bereiken over de te hanteren kilometeraantallen.

In de praktijk is het ook mogelijk gebleken te volstaan met vastlegging van de zakelijke kilometers. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een werkenadministratie of als de kilometers worden doorberekend aan de klant. De kosten van het privé-gebruik kunnen worden bepaald op een evenredig deel van het totaal aantal kilometers dat u met auto heeft gereden. Het percentage dat hieruit volgt, is het deel van de in aftrek gebrachte BTW dat gecorrigeerd dient te worden.

Voor een juiste berekening van het aantal privé-kilometers dienen de volgende kilometers te worden meegenomen:

  • De door u gemaakte zuivere privé-kilometers, zoals bijvoorbeeld in het weekend, 's-avonds en op vakanties);
  • Het woon-werkverkeer. Hier is echter een belangrijke uitzondering op, namelijk het woon-werkverkeer van u als u op verschillende plaatsen arbeid verricht. Voor deze ambulante dga’s wordt het woon-werkverkeer als zakelijk aangemerkt. De overige kilometers zijn in beginsel zakelijk.

Correctie op basis van de forfaitaire methode
In verband met de praktische haken en ogen die zijn verbonden aan het bijhouden van een kilometeradministratie wordt in de praktijk meestal gebruik gemaakt van een correctie op basis van de forfaitaire methode. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat de BV de correctie voor het privé-gebruik forfaitair mag berekenen (12% x 25% x catalogusprijs van de auto).

Voor de inkomstenbelasting geldt voor 2005 dat het autokostenforfait 22% x catalogusprijs bedraagt of nihil indien u maximaal 500 privé-kilometers rijdt. In afwijking van de inkomstenbelasting kent de BTW voor correctie privé-gebruik auto van de dga een ander percentage. De staatssecretaris heeft aangegeven dat de correctie in beginsel altijd 12% van 25% van de catalogusprijs bedraagt. De reden hiervan is gelegen in het feit, dat in deze correctie tevens het woon-werkverkeer is begrepen (voor 3%). Voor de BTW worden de kilometers voor het woon-werkverkeer immers altijd aangemerkt als privé-kilometers (met uitzondering van ambulante dga’s).

Deze praktische forfaitaire benadering kan veel administratieve rompslomp besparen, maar kan ook erg duur zijn. Het kan zijn dat hierdoor aanzienlijk teveel BTW wordt gecorrigeerd.

 

4.3 Eigen bijdrage

Als u een eigen bijdrage betaald voor het privé-gebruik van de auto, dan moet de BV over deze bijdrage BTW afdragen aan de fiscus. Bij de laatste aangifte van  het (boek)jaar kan deze afgedragen BTW met de berekende correctie voor het privé-gebruik van de auto worden verrekend. Hiermee wordt dubbele heffing voorkomen. Op grond van Scandic is het nog maar de vraag of deze correctie privé-gebruik gemaakt moet worden. Het is aan te raden de correctie in de laatste aangifte van het jaar wel te maken en daarna binnen 6 weken bezwaar te maken tegen uw eigen aangifte. Standaard bezwaarschriften kunt u bij ons opvragen.

 

4.4 De auto is eigendom van uzelf

De BTW, die bij de aanschaf van de auto aan u in rekening is gebracht, kan niet in aftrek worden gebracht. Ook is de BTW, die bij het onderhoud van de auto in rekening is gebracht, niet aftrekbaar. Uiteraard hoeft u ook geen correctie privé gebruik te maken.  

 

5. Slot

De regelgeving op het gebied van de auto is er niet eenvoudiger op geworden de laatste jaren. In dit artikelis enkel de BTW besproken. Ook voor de loonheffing is het nodige veranderd.

 

Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven door mevrouw mr. C.W. (Carola) van Vilsteren. Meer informatie vindt u elders op deze site

Eerder geplaatste artikelen

Geen btw-aftrek bij verkoop minderheidsbelang
Als een vennootschap een minderheidsbelang overdracht aan een derde, is er geen sprake van overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. De btw die drukt op de kosten die ...
Lees meer...
BTW oninbare vorderingen apart terugvragen
Afgedragen BTW op facturen die oninbaar blijken te zijn, kunt u niet terugvragen bij de Belastingdienst door middel van de reguliere BTW-aangifte. U moet daarvoor een apart verzoek indienen bij uw lok...
Lees meer...
Geen btw-vrijstelling voor claims management
De toepassing van de vrijstelling voor (her)verzekeringsdiensten heeft grenzen. Volgens het hof valt het behandelen en afwikkelen van schadeclaims als tussenpersoon hier niet onder.Assurantiemakelaars...
Lees meer...
Hier klikken