fiscalistenonline.nl: Artikel Buitenlandse BTW terugvragen voor 1 juli 2005
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Artikel Buitenlandse BTW terugvragen voor 1 juli 2005

Nog niet iedere ondernemer is op de hoogte van het feit dat Nederlandse ondernemers in een ander land van de Europese Unie, waar zij geen BTW verschuldigd zijn, de aan hun in rekening gebrachte BTW kunnen terugkrijgen. Hierdoor blijft veel BTW liggen. Hierbij valt onder andere te denken aan reis en verblijf-, congres- en beurskosten. In deze uitgaven zit BTW die veelal voor een groot gedeelte teruggevorderd kan worden.

 

Teruggaaf buitenlandse BTW


Een Nederlandse ondernemer die in een ander land van de Europese Unie geen BTW verschuldigd is, kan buitenlandse BTW terugvorderen. Binnen de EU-landen is deze teruggaaf wettelijk geregeld. Hieronder wordt alleen de teruggaaf in andere EU-landen besproken.

 

Let op:

Of ook in landen buiten de EU aan Nederlandse ondernemers een teruggaaf van buitenlandse BTW wordt verleend, is afhankelijk van het teruggaafregime in die niet EU-landen.

Een Nederlandse ondernemer die in een ander land van de Europese Unie wel BTW verschuldigd is, kan de in dat EU-land betaalde BTW in het algemeen in aftrek brengen op de aangifte die aldaar moet worden gedaan.

Hierbij is belangrijk dat deze regel uitsluitend geldt voor landen die lid zijn van de Europese Unie.

 

Teruggaaf op verzoek

Indien geen BTW verschuldigd is in dat andere land vindt de teruggaaf alleen plaats op verzoek. Het verzoek moet worden ingediend op een door de Europese Unie vastgesteld formulier. In Nederland is dit formulier verkrijgbaar bij de Belastingdienst als formulier OB 68. Dit formulier kan tevens bij de buitenlandse belastingadministraties worden aangevraagd. Het ingevulde formulier moet worden ingediend bij de bevoegde buitenlandse belastingdienst.

 

De teruggaafverzoeken over het jaar 2004 dienen in beginsel uiterlijk op 30 juni 2005 te zijn ingediend bij de desbetreffende buitenlandse belastingautoriteiten.

 

Voorwaarden voor teruggaaf

De buitenlandse BTW die aan een Nederlandse ondernemer in een ander EU-land in rekening is gebracht, kan bij de buitenlandse belastingdienst worden teruggevraagd indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a) het verzoek moet worden ingediend binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin het recht op teruggaaf is ontstaan. In een aantal lidstaten wordt deze termijn zeer strikt gehanteerd. Te laat ingediende verzoeken worden dan niet gehonoreerd;

b) het verzoek moet betrekking hebben op tenminste één kwartaal en ten hoogste één kalenderjaar. Het tijdvak van teruggaaf mag minder dan één kwartaal omvatten, als het gaat om het resterende gedeelte van een kalenderjaar;

c) voor de teruggaven gelden minimumbedragen (zie onderstaand schema) (Hoewel Polen niet behoort tot het eurogebied, hanteert Polen wel drempelbedragen die zijn uitgedrukt in euro’s.):

Eu- lidstaat verzoek betreft: Euro (tenzij anders vermeldt): 
België  een jaar 25
  een kwartaal 200
Cyprus een jaar 15 Cyprische pond
  een kwartaal 120 Cyprische pond
Denemarken een jaar 200 Dkr
  een kwartaal 1500 Dkr
Duitsland  een jaar 25
  een kwartaal 200
Estland  een jaar 400 Estlandse Kroon
  een kwartaal 3000 Estlandse kroon
Finland  een jaar 25
  een kwartaal 200
Frankrijk  een jaar 25
  een kwartaal 200
Griekenland  een jaar 25
  een kwartaal 200
Hongarije een jaar 10.000 Fronit
  een kwartaal 100.000 Fronit
Ierland een jaar 25
  een kwartaal 200
Italië  een jaar 25
  een kwartaal 200
Letland een jaar 20 Lati
  een kwartaal 135 Lati
Litouwen een jaar 100 Litas
  een kwartaal 700 Litas
Luxemburg een jaar 25
  een kwartaal 200
Malta  een jaar 10 Maltese Lire
  een kwartaal 80 Maltese Lire
Oostenrijk  een jaar 36
  een kwartaal 360
Polen een jaar 25
  een kwartaal 200
Portugal een jaar 19,95
  een kwartaal 159,62
Slovenië een jaar 12.000 Tolar
  een kwartaal 50.000 Tolar
Slowakije een jaar 1000 Slowaakse Kroon
  een kwartaal 8000 Slowaakse Kroon
Spanje een jaar 25,24
  een kwartaal 201,34
Tsjechië een jaar 10.000 Tsjechische kroon
  een kwartaal 20.000 Tsjechische kroon
Verenigd Koninkrijk een jaar 16 Engelse pond
  een kwartaal 130 Engelse pond
Zweden  een jaar 250 Sk
  een kwartaal 2000 Sk

d) het verzoek moet zijn gesteld in een van de talen van het land van teruggaaf. Voor het verzoek mag gebruik worden gemaakt van het Nederlandse formulier OB 68. De daarop in het Nederlands gestelde vragen moet in de vreemde taal worden beantwoord;

e) niet alle buitenlandse BTW komt voor een teruggaaf in aanmerking;

f) bij het verzoek moeten worden overgelegd:

- originelen van de factuur of de invoerdocumenten waarin de bedragen van de buitenlandse BTW zijn vermeld die de Nederlands ondernemer heeft betaald;

- een verklaring waaruit blijkt dat de Nederlandse ondernemer in eigen land is onderworpen aan de heffing van BTW. Deze verklaring wordt afgegeven door de inspecteur in wiens ambtsgebied de Nederlandse ondernemer woont of is gevestigd. Als de Nederlandse ondernemer in Nederland niet aan de heffing van BTW is onderworpen, bijvoorbeeld omdat de Nederlandse ondernemer vrijgestelde prestaties verricht of omdat de Nederlandse ondernemer is ontheven van de administratieve verplichtingen, zal de inspecteur aan de Nederlandse ondernemer geen verklaring afgeven. In dit geval is teruggaaf van buitenlandse BTW niet mogelijk.

 

Beslissing op verzoek en uitbetaling


De buitenlandse bevoegde belastingdienst moet binnen zes maanden nadat de Nederlandse ondernemer het verzoek met de noodzakelijke bescheiden heeft ingediend, mededeling doen van de beslissing op het verzoek en eventueel teruggaaf verlenen. Helaas laat de beslissing en uitbetaling soms langer op zich wachten.

 

 

 

Toekomst


In het kader van één Europa en één BTW-systeem zou men kunnen verwachten dat het mogelijk zou moeten zijn om in het buitenland betaalde BTW via de Nederlandse aangifte BTW in aftrek te brengen. Helaas is dit toekomstmuziek en zal dit op korte termijn niet te realiseren zijn. Zeker niet nu er per 1 mei 2004 10 nieuwe lidstaten zijn toegetreden en dergelijke beslissingen unaniem moeten worden genomen.

 


Bijlage – Adressen buitenlandse belastingdienst

België
Centraal BTW-kantoor voor buitenlandse belastingplichtigen - teruggaven, Zaveltoren -, 25ste verdieping, Stevensstraat 7, 1000 Brussel.
T 32-25 52 59 77 en 25 52 59 82; F 32-25 52 55 42.

Cyprus
VAT Service, 46 Themistokli Dhervis Str., 1471 Nicosia.
T 357-22 30 63 56, 22 30 63 88 en 22 30 63 62; F 357-22 76 79 65.

Denemarken
Told- og Skatteregion Sønderborg, Hilmar Finsens Gade 18, 6400 Sønderborg.
T 45-74 12 73 00; F 45-74 42 28 09.

Duitsland
Bundesamt für Finanzen, Friedhofstrasse 1, 53 225 Bonn.
T 49-2 28 40 60; F 49-22 84 06 26 61.

Estland
Tallinn Tax Office for legal entities, Mrs. Liia Rannala, Endla 8, 15 177 Tallinn.
T 372-69 34 196; F 372-69 34 111;
www.legaltext.ee/indexen.html
;
E-mail:
liia.rannala@ma.ee

Finland
Uudenmaan verovirasto, Corporate Tax Office, PO Box 34, 00 052 Verotus.
T 358-9 73 11 42; F 358-9 73 11 43 92.

Frankrijk
Direction des residents à l'étranger et des Services genéraux, Services de remboursements de la TVA, 9 Rue d'Uzès, 75 084 Paris Cedex 02.
T 33-1 44 82 25 40 of 1 44 82 25 41; F 33-1 40 41 05 36.

Griekenland
Ministry of Finance, 14th Directorate of VAT, Sina 2-4, 10 672 Athens.
T 30-13 64 72 02-5; F 30-13 64 54 13.

Hongarije
North Budapest Directorate of APEH, Department for Foreign Affairs, Madarász Viktor utca 5/a, 1138 Budapest.
T 36-14 12 73 50; F 36-13 29 78 38; E-mail:
clo@apeh.hu (aangeven dat het e-mailbericht is bestemd voor het Department for Foreign Affairs).

Ierland
Accountant General's Branch Revenue, VAT repayments, Kilrush Road, Ennis, County Clare.
T 353-065 684 9000; registered traders: 353 065 684 1366; unregistered traders: 353 065 648 9248; F 353-1890 202 033; E-mail registered traders:
regvat@revenue.ie
E-mail unregistered traders: unregvat@revenue.ie

Italië
Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, Via Rio Sparto 21, 65129 Pescara.
T 39-085 577 23 69; F 39-085 577 23 25; Website:
www.centrooperativoentrate.pe.it
E-mail: Assunta.Matarese@agenziaentrate.it en
Ruggero.Cutugno@agenziaentrate.it


Letland
Large Taxpayers Department of the State Revenue Service, 1 Smilsu Street, Riga, Riga, LV-1978.
T 371-70 29 803; F 371-78 20 273; I
www.vid.gov.lv

Litouwen
State Tax Inspectorate under the Ministry of Finance, Mutual Assistance Unit, Vasario 16-osios Street 15, LT 2600 Vilnius.
T 370-52 68 78 01; F 370-52 21 56 73; I
www.vmi.lt.

Luxemburg
Administration de l'Enregistrement et des Domaines, Bureau d'imposition XI, 15-17, Avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.
T 352-44 90 51 (switch board)/352-44 90 54 55 (Bureau XI); F 352-25 07 96 (Bureau XI).

Malta
VAT Department, Centre Point Building, Ta' Paris Road, Birkirkara BRR13, Malta.
T 356-21 49 47 84 of 356-22 79 92 30; F 356-21 49 93 65;
I
www.vat.gav.mt 

 

Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven door mevrouw mr. C.W. (Carola) van Vilsteren. Meer informatie vindt u elders op deze site

 

Eerder geplaatste artikelen

Geen btw-aftrek bij verkoop minderheidsbelang
Als een vennootschap een minderheidsbelang overdracht aan een derde, is er geen sprake van overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. De btw die drukt op de kosten die ...
Lees meer...
BTW oninbare vorderingen apart terugvragen
Afgedragen BTW op facturen die oninbaar blijken te zijn, kunt u niet terugvragen bij de Belastingdienst door middel van de reguliere BTW-aangifte. U moet daarvoor een apart verzoek indienen bij uw lok...
Lees meer...
Geen btw-vrijstelling voor claims management
De toepassing van de vrijstelling voor (her)verzekeringsdiensten heeft grenzen. Volgens het hof valt het behandelen en afwikkelen van schadeclaims als tussenpersoon hier niet onder.Assurantiemakelaars...
Lees meer...
Hier klikken