fiscalistenonline.nl: Fiscale veranderingen in 2008
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Fiscale veranderingen in 2008

Een nieuw jaar, nieuwe regelgeving. Voor straks alvast: de belangrijkste fiscale wijzigingen voor ondernemers op een rij.
  
1. Aanpassing doorschuifregeling bij staking onderneming
Voor wie?
Ondernemers in de inkomstenbelasting.
Wat verandert er?
Ondernemers krijgen meer ruimte om zonder belastingheffing hun onderneming te staken en vervolgens een nieuwe onderneming te starten. In de huidige situatie is dit alleen mogelijk als de staking van de oude onderneming een direct gevolg is van overheidsingrijpen. Dit wordt ook mogelijk als de oude onderneming op vrijwillige basis wordt gestaakt.
Wanneer?
De wijziging treedt op 1 januari 2008 in werking.
Waarom?
De gewijzigde regeling voorkomt belastingheffing over de bij staking van een oude onderneming behaalde winst, als daarna een nieuwe onderneming wordt gestart. De fiscale claim wordt doorgeschoven naar de nieuwe onderneming. Deze fiscale wijziging biedt ondernemers meer flexibiliteit.
  
2. Aanpassing MKB-tarief in de vennootschapsbelasting

Voor wie?
Ondernemers in de vennootschapsbelasting.

Wat verandert er?
In het MKB-deel van de vennootschapsbelasting worden de schijven en tarieven aan de onderzijde aangepast. De bovengrens van de eerste schijf (tarief 20 procent) in de vennootschapsbelasting wordt verhoogd van € 25.000 naar € 40.000. De bovengrens van de tweede schijf wordt verhoogd van € 60.000 naar € 200.000. Daarnaast wordt het tarief van de tweede schijf verlaagd met 0,5 procentpunt naar 23 procent.
Wanneer?
De wijziging treedt op 1 januari 2008 in werking.
Waarom?
De wijziging bevordert het ondernemerschap
3. Peildatum inhoudingsplicht loon directeur-grootaandeelhouder
Voor wie?
Eenmans-bv’s.
Wat verandert er?
Tot en met 2007 valt het loon van de directeur-grootaandeelhouder (dga) altijd onder de loonheffing. Als de bv geen ander personeel in dienst heeft, wordt vanaf 2008 geregeld dat het loon van de dga rechtstreeks onder de inkomstenbelasting valt. Daardoor hoeft de eenmans-bv geen aangifte voor de loonheffing meer te doen.

Deze regeling wordt aangevuld met een peildatum. De situatie op 1 januari is beslissend. Heeft de bv op die datum ander personeel, dan valt het loon van de dga dat hele kalenderjaar onder de loonheffing. Heeft de bv geen ander personeel, dan valt het loon van de dga dat hele kalenderjaar alleen onder de inkomstenbelasting.
Wanneer?
De wijziging treedt op 1 januari 2008 in werking.
Waarom?
Het invoeren van de peildatum voorkomt dat het loon van de dga in een kalenderjaar onder verschillende regimes valt.
4. Invoering verpakkingenbelasting
Voor wie?
• Ondernemers (bijvoorbeeld fabrikanten, groothandelaren en importeurs) die producten voor het eerst in een verpakking aan een ander ter beschikking stellen
• Ondernemers die (lege) toonbankverpakkingen (last-minuteverpakkingen) voor het eerst aan een ander ter beschikking stellen
• Importeurs die zich van de verpakking van een geïmporteerd product ontdoen
Wat verandert er?
De verpakkingenbelasting sluit qua systematiek zoveel mogelijk aan bij het Verpakkingenbesluit en de daarop gebaseerde bestaande heffingen met bijbehorende administratieve verplichtingen. Die heffingen worden nu geïntegreerd in de verpakkingenbelasting. Het bedrag van de verschuldigde belasting is afhankelijk van:
• Het aantal kilogram verpakkingsmateriaal
• Het soort verpakking (verkoopverpakkingen worden zwaarder belast dan verzamel-/verzendverpakkingen)
• Het soort materiaal (er zijn zeven materiaalsoorten, waarbij de hoogte van het tarief hoofdzakelijk gekoppeld is aan de milieudruk ervan: glas, aluminium, overige metalen, kunststof, papier en karton, hout en overige materiaalsoorten).
Veel individuele ondernemers zullen niet met de heffing worden geconfronteerd omdat:
• over iedere verpakking slechts een keer (meestal in het begin van de keten) belasting wordt geheven.
• bij concerns (fiscale eenheid omzetbelasting en franchisebedrijven) alleen het concern belastingplichtig is en niet de individuele onderdelen van het concern.
• alleen belasting wordt geheven bij verpakkingshoeveelheden van meer dan 15.000 kilogram op jaarbasis.

Wanneer?
De wijziging treedt op 1 januari 2008 in werking.
Waarom?
Door de verpakkingenbelasting komt de milieuvervuiling van verpakkingen in de marktprijs van een product tot uiting. Deze belasting draagt bij tot het streven om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal terug te dringen en - via een tariefdifferentiatie - om een verschuiving naar milieuvriendelijker soorten verpakkingsmateriaal te realiseren. Op deze manier ontstaat ook een opbrengst voor de schatkist.
5. Vereenvoudiging afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
Voor wie?
• Inhoudingsplichtigen die gebruikmaken van de afdrachtvermindering S&O
• Belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting die gebruikmaken van de aftrek S&O
Wat verandert er?
• De huidige overgangsregeling voor berekening van het gemiddeld uurloon wordt verlengd. Dit met een indexatie van 2 procent op het uurloon 2005 en verhoging van het forfait van € 28 naar € 29.
• De verplichte (correctie)mededeling bij overschrijding van de marge hoeft in alle gevallen nog maar een keer per jaar achteraf.
• De termijn van verwerking van de correctie-S&O-verklaring wordt met een aangiftetijdvak verlengd.
• De minister van Economische Zaken kan verplichten tot elektronische aanvraag en mededeling.
Daarnaast wordt met betrekking tot de S&O-aftrek in de inkomstenbelasting de mededelingstermijn bij besteding van minder dan 500 uur aan S&O verlengd met een maand. Dit gaat dus van twee naar drie maanden na afloop van het kalenderjaar.
Wanneer?
De wijziging treedt op 1 januari 2008 in werking.
Waarom?
De huidige berekeningswijze van het gemiddeld uurloon wordt voortgezet totdat de polisadministratie voldoende op orde is voor een nieuwe berekeningswijze. Daarvoor zal gebruik worden gemaakt van gegevens uit de polisadministratie. De nieuwe berekeningswijze is ook in het wetsvoorstel opgenomen. De overige maatregelen zijn vereenvoudigingen of stroomlijning van de afdrachtvermindering S&O.
6. Vervallen meewerkaftrek
Voor wie?
Ondernemers in de inkomstenbelasting.
Wat verandert er?
De meewerkaftrek in de inkomstenbelasting vervalt. Dit vloeit voort uit een in 2006 door het Economisch Instituut Midden- en Kleinbedrijf (EIM) uitgevoerd evaluatieonderzoek naar een aantal fiscale instrumenten die als doel hebben het ondernemerschap te bevorderen. Conclusie van dit onderzoek was dat de meewerkaftrek geen echte toegevoegde waarde heeft. Voor partners zijn er fiscaal gunstiger alternatieven die meer tegemoetkomen aan de eisen die kunnen worden gesteld aan een samenwerkingsverband tussen partners.
Wanneer?
De wijziging treedt op 1 januari 2008 in werking.
Waarom?
De meewerkaftrek is een niet effectieve regeling en komt daarom te vervallen.

7.
Verhoging percentage bijtelling auto van de zaak
Voor wie?
Personen die een auto van de zaak ook privé gebruiken
Wat verandert er?
De bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak gaat omhoog van 22 procent naar 25 procent van de catalogusprijs.
Wanneer?
De wijziging treedt op 1 januari 2008 in werking.
Waarom?
Andere maatregelen in het Belastingplan 2008 maken het particuliere autogebruik duurder. In dat verband en om budgettaire redenen is gekozen voor een verhoging van de bijtelling voor personen die een auto van de zaak ook privé gebruiken.
8. Verlaging bijtelling zeer zuinige auto van de zaak
Voor wie?
Personen met een auto van de zaak
Wat verandert er?
Voor zeer zuinige auto’s van de zaak gaat de bijtelling voor privégebruik omlaag van 22 procent naar 14 procent van de catalogusprijs. Er is sprake van een zeer zuinige auto als de CO2-uitstoot niet hoger is dan 110 gram per kilometer bij een benzineauto, of 95 gram per kilometer bij een dieselauto.
Wanneer?
De wijziging treedt op 1 januari 2008 in werking.
Waarom?
Het doel is personen met een auto van de zaak die ook voor privédoeleinden wordt gebruikt, te stimuleren om voor een zeer zuinige auto te kiezen.

9. Verschuiving van bpm naar motorrijtuigenbelasting
 Voor wie?
• Bedrijven die motorrijtuigenbelasting moeten betalen
• Bedrijven die na 1 februari 2008 een personenauto of motor aanschaffen
Wat verandert er?
Het bestaande tarief van de bpm (belasting van personenauto's en motorrijwielen) van 45,2 procent van de netto catalogusprijs wordt verlaagd tot 42,3 procent. De vaste brandstofvermindering voor een benzineauto wordt verlaagd van € 1.540 tot € 1.442. De vaste brandstofvermeerdering van € 328 voor een dieselauto wordt verlaagd tot € 307.
Voor een motor met een netto catalogusprijs van niet meer dan € 2.133 wordt het tarief 9,6 procent van de netto catalogusprijs. Als de netto catalogusprijs hoger is dan € 2.133 komt het tarief uit op 19,4 procent, verminderd met € 210.
Tegenover de verlaging van de bpm staat een verhoging van de motorrijtuigenbelasting. De tarieven voor personenauto’s, bestelauto’s, motorrijwielen, autobussen en vrachtauto’s gaan procentueel gelijk omhoog.
Wanneer?
De wijziging treedt op 1 februari 2008 in werking.
Waarom?
In het Beleidsprogramma van het kabinet is de omzetting van een deel van de bpm in motorrijtuigenbelasting aangekondigd. Bij de overstap naar kilometerheffing zou een grote verlaging van de bpm ineens, kunnen leiden tot onwenselijke schokeffecten op de automarkt. Doordat nieuwe auto’s aanmerkelijk goedkoper worden daalt de waarde van het bestaande wagenpark. Om deze ongewenste schokeffecten te beperken is ervoor gekozen om een deel van de bpm geleidelijk naar de motorrijtuigenbelasting te verschuiven. Bij de omzetting van motorrijtuigenbelasting naar een kilometerheffing ontstaan nauwelijks schokeffecten op de automarkt.
 10. CO2-toeslag in de bpm voor zeer onzuinige personenauto’s
Voor wie?
Bedrijven die na 1 februari 2008 een personenauto aanschaffen
Wat verandert er?
Voor zeer onzuinige personenauto’s wordt een CO2-toeslag in de bpm ingevoerd. De toeslag zal per gram CO2-uitstoot € 110 bedragen als een bepaalde grens wordt overschreden. Voor benzineauto’s wordt een grens van 240 gram per kilometer gehanteerd en voor dieselauto’s 200 gram per kilometer (dit gelet op het omslagpunt benzine-dieselauto). Bij auto’s met een Europese Type Goedkeuring (ETG) wordt uitgegaan van de CO2-uitstoot vermeld in het kentekenregister. Van auto’s die bij toelating in Nederland niet aan een ETG kunnen worden gekoppeld, is de officiële CO2-uitstoot niet bekend. Om te voorkomen dat de CO2-toeslag langs deze weg omzeild zou kunnen worden, zal voor deze auto’s de CO2-uitstoot worden benaderd.
Wanneer?
De wijziging treedt op 1 februari 2008 in werking.

Waarom?
Met de invoering van een CO2-toeslag in de bpm voor zeer onzuinige auto's wordt de aanschaf van deze auto’s zwaarder belast. Hiermee wordt recht gedaan aan het principe 'de vervuiler betaalt' en wordt tegelijkertijd de prikkel om te kiezen voor een zuinige auto vergroot. De extra inkomsten worden vervolgens gebruikt om de door dit kabinet beoogde investeringen mogelijk te maken.
11. Halvering motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto’s
Voor wie?
Bedrijven die motorrijtuigenbelasting moeten betalen
Wat verandert er?
De motorrijtuigenbelasting wordt met de helft verlaagd voor benzine- en dieselauto’s die per kilometer minder dan 110 respectievelijk 95 gram CO2 uitstoten. De maatregel zal door de Belastingdienst worden uitgevoerd. De belastingplichtige krijgt over het eerste tijdvak van drie maanden na inwerkingtreding automatisch een lagere rekening.
Wanneer?
De wijziging treedt naar verwachting op 1 februari 2008 in werking.
Waarom?
Het doel van deze maatregel is de vraag naar zeer zuinige auto’s, ook tweedehands, te vergroten. Deze marktverschuiving kan bijdragen aan de CO2-doelstellingen.
Bron: ERP.nu

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken