fiscalistenonline.nl: Fiscale veranderingen 2006
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Fiscale veranderingen 2006

Op fiscaal gebied staan er dit jaar veel wijzigingen op stapel. De vennootschapsbelasting wordt verlaagd en giftenaftrek verhoogd. De belangrijkste veranderingen op een rij.
Wat staat u te wachten in 2007?

1. Vennootschapsbelasting
Met ingang van 1 januari 2006 is het tarief voor de vennootschapsbelasting (vpb) verlaagd van 31,5 procent naar 29,6 procent. Het lage tarief (over de eerste 22.689 euro) wordt verlaagd van 27 procent naar 25,5 procent.

Giftenaftrek
Het maximumpercentage voor de giftenaftrek stijgt van 6 procent naar 10 procent van de winst. Deze verhoging wordt doorgevoerd om de giftenaftrek in de loonbelasting gelijk te stellen met die van de inkomstenbelasting.

Afwaarderingsverliezen
Is uw deelneming (minimaal 25 procent) in een ander bedrijf in waarde gedaald? Dan heeft u pech. Sinds 1 januari 2006 is het niet langer mogelijk om deze waardedaling ten laste van de belastbare winst te brengen.

2. Inkomstenbelasting
Het totale tarief in box 1 van de inkomstenbelasting gaat omlaag. Dit komt door de lagere tarieven voor de premie volksverzekeringen. De verlaging geldt voor de inkomensschijven tot 30.631 euro. Daarboven blijven de tarieven, met respectievelijk 42 procent en 52 procent, ongewijzigd.
Tarief Box 1 2006  
Belastbaar inkomen in euro Totaal tarief 2006 in procenten (2005)
< 17.046 34,15 (34,40)
17.046 - 30.631 41,45 (41,95)
30.631 - 52.228 42 (42)
52.288 > 52 (52)

Arbeidskorting
De arbeidskorting is in 2006 met circa 5 procent verhoogd. Indien u loon, salaris of winst uit uw onderneming ontvangt, heeft u recht op deze korting. Het betreft hier inkomsten uit tegenwoordige arbeid.
Tarief Box 1 2006  
Leeftijd Arbeidskorting 2006 in euro (2005)
< 57 jaar 1.357 (1.287)
57, 58 of 59 jaar 1.604 (1.532)
60 of 61 jaar 1.849 (1.775)
62 - 65 jaar 2.095 (2.019)

Zelfstandigenaftrek
Als gevolg van de verlaging van de vennootschapsbelasting, gaat voor natuurlijke personen de zelfstandigenaftrek eveneens omhoog. Voor 2006 gelden de volgende bedragen:

Zelfstandigenaftrek  
Winst 2006 in euro Zelfstandigenaftrek in euro
< 13.150 8.885
13.150 - 15.255 8.260
15.255 - 17.360 7.638
17.360 - 49.720 6.807
49.720 - 51.825 6.213
51.825 - 53.935 5.556
53.935 - 56.030 4.903
56.030 > 4.310
Lijfrentepremies
Door de wijzigingen in de VUT, het prepensioen en de invoering van de levensloopregeling wordt de overbruggingslijfrente in 2006 afgeschaft. De premies voor overbruggingslijfrenten zijn vanaf deze datum niet langer fiscaal aftrekbaar. Er geldt wel een overgangsregeling voor premies die nog betrekking hebben op 2005. Tot 1 juli 2006 zijn deze in principe nog fiscaal aftrekbaar.

3. Loonbelasting
Elektronische aangifte
Sinds 1 januari bent u verplicht de loonaangifte elektronisch in te dienen. Het betreft hier de gecombineerde aangifte voor de premies werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Voor uw gemak kunt u dit bij één loket doen: die van de Belastingdienst.

Auto van de zaak
Sinds 1 januari 2006 valt de bijtelling voor het privégebruik van de (lease-)auto in de loonbelasting, en niet meer in de inkomstenbelasting. Dit betekent dat u als werkgever over de bijtelling zowel loonbelasting/premie volksverzekeringen als de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet dient in te houden. Zie ook Leaseauto naar loonbelasting: wat verandert er?

Speur- en ontwikkelingswerk
Met de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) kunnen ondernemers korting krijgen op de loonkosten voor werknemers die zich met onderzoek en ontwikkeling bezighouden. Hiermee wil de overheid bedrijven aanzetten tot meer innovatie. De voorwaarden voor het aanvragen van deze regeling zijn per 1 januari 2006 versoepeld. Zo wordt onder meer de periode waarover SenterNovem een S&O-verklaring afgeeft korter. Een verklaring voor een heel kalenderjaar wordt alleen nog onder bepaalde voorwaarden afgegeven. Bij de S&O-verklaring mag vanaf 1 januari ook rekening worden gehouden met S&O-uren die niet in Nederland, maar in een andere lidstaat van de Europese Unie, zijn verricht. Meer informatie over de WBSO kunt u vinden op de website van SenterNovem.

4. Overig
Afschaffing kapitaalsbelasting
Met ingang van 1 januari 2006 komt de kapitaalsbelasting te vervallen. Deze belasting wordt onder meer geheven bij de inbreng van kapitaal bij de oprichting van een bv, bij uitbreiding van het aandelenkapitaal en bij het omzetten van schulden in aandelenkapitaal. Het tarief bedroeg 0,55 procent.

Vrijstelling overdrachtsbelasting
Bij bedrijfsoverdracht tussen naaste familieleden (ouder-kind) hoeft geen overdrachtsbelasting over de bedrijfsmatige onroerende zaken te worden betaald. Deze regeling wordt uitgebreid naar (pleeg- en stief-) broers en zussen en hun echtgenoten.

Belastingteruggaaf
Verwacht u over 2005, vanwege hoge verliezen, belastingteruggaaf? Dien dan bij uw aangifte over 2005 een verzoek in voor versnelde belastingteruggaaf. Tot vorig jaar gold een terugbetalingstermijn van zes maanden na de belastingaangifte. Deze termijn is nu komen te vervallen. Wellicht kunt u hiermee uw liquiditeitsproblemen (tijdelijk) oplossen.

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken