fiscalistenonline.nl: Nieuwe werkgeversheffing zorgverzekeringswet in 2013
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Nieuwe werkgeversheffing zorgverzekeringswet in 2013

Het uniforme loonbegrip wordt met ingang van 1 januari 2013 ingevoerd. Er komt hierdoor één loonbegrip voor de loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Werkgevers moeten bovendien vanaf 2013 in de meeste situaties de nieuwe werkgeversheffing Zvw aan de Belastingdienst betalen. Deze heffing wordt dus niet meer ingehouden op het loon van, respectievelijk vergoed aan de werknemer, zoals dit bij de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wel het geval was. Dit vraagt tevens om een andere behandeling in de salarisadministratie en loonaangifte. Zaak dus om op de hoogte te zijn van de veranderingen!

Nieuwe werkgeversheffing Zvw
Tot 2013 moest de werkgever op het loon van de werknemer een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in houden. De werkgever was in principe tevens verplicht om hem een vergoeding te verstrekken van (bruto) dezelfde omvang. Die vergoeding behoorde tot de grondslag voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Premies werknemersverzekeringen waren over die vergoeding niet verschuldigd en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw die de werknemer verschuldigd was, werd door de vergoeding evenmin beïnvloed. Dit systeem is vanaf 2013 door invoering van de Wet uniformering loonbegrip geheel veranderd.

Afschaffing verplichte vergoeding en inkomensafhankelijke bijdrage 
Op grond van de nieuwe wetgeving zijn zowel de verplichte vergoeding die de werkgever gaf, als de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw die de werknemer in dit kader verschuldigd was, afgeschaft. In plaats daarvan is vanaf 2013 uitsluitend de werkgever een nieuwe werkgeversheffing Zvw verschuldigd. De nieuwe werkgeversheffing Zvw vormt geen loon voor de werknemer.

Andere bronnen van inkomen 
Heeft de werknemer naast zijn dienstbetrekking nog andere bronnen van inkomen (bijvoorbeeld resultaat uit overige werkzaamheden), dan kan hij zelf nog wel een aanvullende inkomensafhankelijke bijdrage Zvw op aanslag verschuldigd zijn, namelijk over het verschil tussen de totale (maximum)bijdragegrondslag Zvw en het bijdrageloon waarover de werkgeversheffing Zvw is betaald. Er geldt in 2013 een maximum bijdragegrondslag Zvw van € 50.853 (in 2012: € 50.064).

Veranderingen bijdragen
De werkgeversheffing Zvw (respectievelijk de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw) stijgt van 7,10% in 2012 naar 7,75% in 2013. De inhouding van een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw via de werkgever wordt echter niet helemaal afgeschaft. Er verandert namelijk niets voor werknemers die in 2012 geen recht hadden op een verplichte vergoeding van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, zoals directeuren-grootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De werkgever dient de door hen verschuldigde (verlaagde) inkomensafhankelijke bijdrage Zvw op hun nettoloon in te houden. Deze verlaagde bijdrage is in 2013 eveneens gestegen naar 5,65% (2012: 5%).

De nieuwe werkgeversheffing Zvw is verschuldigd over het (geüniformeerde) loon waarbij wordt aangesloten bij de definitie zoals die geldt voor de loonbelasting (dus inclusief bijtelling privégebruik auto). De maximale heffingsgrondslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw was (vooruitlopend hierop) vanaf 2012 overigens al gelijk geschakeld met die voor de werknemersverzekeringen. 

De werkgeversheffing Zvw is eveneens verschuldigd als er sprake is van een in het buitenland gevestigde werkgever (mits de werknemer uiteraard verplicht verzekerd is in Nederland). 

Geen teruggaven meer
Teruggaven van de werkgeversheffing Zvw (als de werknemer bijvoorbeeld meerdere dienstbetrekkingen heeft) vinden in het nieuwe systeem niet meer plaats. Indien en voor zover er echter sprake is van teveel door de werknemer betaalde of bij de werknemer ingehouden inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (door bijvoorbeeld samenloop van inkomsten of meerdere werkgevers zonder recht op verplichte vergoeding), zal deze nog wel rechtstreeks aan de werknemer worden teruggegeven.

Servicebrief Lonen
Dit artikel is ook verschenen in de Servicebrief Lonen van januari 2013. De Servicebrief Lonen is een uitgave van de BDO Adviesgroep Loon - & Premieheffing en informeert over actuele ontwikkelingen omtrent loon- en premieheffing en/of over onderwerpen die nadere toelichting verdienen. 

Bron:
BDO

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken