fiscalistenonline.nl: Hoge Raad komt terug van eerdere beslissing: BUA toch terecht voor uitkeren loon in natura
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Hoge Raad komt terug van eerdere beslissing: BUA toch terecht voor uitkeren loon in natura

De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan over de houdbaarheid van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA) waar het gaat om de uitsluiting van de aftrek voor het uitkeren van loon in natura. In deze zaak verstrekte een ondernemer aan zijn personeel mobiele telefoons en eten en drinken in de bedrijfskantine tegen een gereduceerde prijs. Het personeel gebruikte de mobiele telefoons mede voor privédoeleinden. De aan het privégebruik toe te rekenen btw op de kosten van de mobiele telefoon is niet in aftrek gebracht, conform het BUA. Daarnaast is btw betaald over de verstrekkingen in de bedrijfskantine overeenkomstig de kantineregeling uit het BUA. Tegen deze btw-aangifte had de ondernemer bezwaar gemaakt. 

BUA-correctie telefoon
Met betrekking tot het privégebruik van de telefoons had het gerechtshof geoordeeld dat de aftrekbeperking voor uitkeringen van loon in natura in strijd is met de Europese Btw-richtlijn. De aftrekbeperking zou onvoldoende bepaald zijn. Het gerechtshof heeft zich daarbij gebaseerd op de uitspraak van de Hoge Raad van 14 november 2008. De ondernemer zou dus ten onrechte de btw niet hebben afgetrokken en recht hebben op teruggaaf. 

De Hoge Raad komt op basis van uitspraken van het Europese Hof van Justitie in zijn recente uitspraak terug op zijn standpunt uit 2008. Het beperken van aftrek voor uitkeringen van loon in natura is wel voldoende bepaald. De Hoge Raad komt tot dit oordeel omdat niet alleen moet worden gekeken naar de aard van de goederen waarvoor de aftrekbeperking geldt. Er moet ook gekeken of het doel van de aftrekuitsluiting voldoende bepaalbaar is. Volgens de Hoge Raad volstaat het doel ‘uitkeren van loon in natura’ als criterium. Daarmee is geen sprake van een aftrekuitsluiting die algemeen van toepassing is en daarmee onverenigbaar zou zijn met de Europese btw-richtlijn. Het gelijk is dus aan de staatssecretaris van Financiën. 

Overgangsregeling
De Hoge Raad geeft wel een boodschap mee aan de Belastingdienst. De Belastingdienst mag de in aftrek gebrachte btw over uitkeringen van loon in natura niet naheffen als die uitkering heeft plaatsgevonden vóór 1 januari 2013. Tot die tijd mag een ondernemer zich beroepen op de uitspraak van de Hoge Raad van 14 november 2008. Als een ondernemer de BUA-correctie in de afgelopen jaren wel heeft doorgevoerd in zijn aangiften en daartegen tijdig bezwaar heeft gemaakt, moet de Belastingdienst de btw terugbetalen. Wij raden aan om voor de BUA-correctie m.b.t. de categorie ‘loon in natura’ die betrekking hebben op de jaren 2008 t/m 2012 contact op ten nemen met een van de btw-adviseurs van BDO. 

BUA kantineregeling
In het BUA is een kantineregeling opgenomen. Kort gezegd komt deze op het volgende neer: de ondernemer moet een theoretische omzet berekenen door de totale kosten van de ingrediënten te vermeerderen met 25%. Vervolgens moet deze theoretische kantineomzet worden verminderd met de vergoeding die het personeel heeft betaald. Is de uitkomst negatief, dan hoeft geen correctie te worden gemaakt. Is de uitkomst positief en bedraagt de bevoordeling per personeelslid meer dan € 227 per jaar, dan moet over het verschil 6% btw worden aangegeven (als negatieve voorbelasting). 

Ook voor de kantineverstrekkingen bestond discussie of dit binnen de regels van de Europese btw-richtlijn valt. De btw-richtlijn kent een zogenoemde ‘standstill-bepaling’. Op basis van de standstill-bepaling mag een lidstaat aftrekbeperkingen handhaven die vóór 1 januari 1979 in de nationale wet stonden. De aftrekbeperkingen moeten dan wel voldoende bepaalbaar zijn. Zie ook de vraag over de uitkeringen van loon in natura. Bij de kantineregeling was een bijkomende factor of deze aftrekbeperking al vóór 1 januari 1979 in de Nederlandse regelgeving stond. Vóór 1 januari 1979 gold namelijk in Nederland een vrijstelling voor de kantineverstrekking, met bijbehorende uitsluiting van de aftrek van de toerekenbare voorbelasting. Vanaf 1 januari 1980 gold de forfaitaire berekening zoals hiervoor aangegeven met de theoretische omzetbepaling. Volgens de Hoge Raad voorzag de wetgeving op 1 januari 1979 in de aftrekbeperking. De latere wijzigingen doen aan de standstill-bepaling niets af. Ook hier trekt de ondernemer dus aan het kortste eind. 

Conclusie
Door de uitspraak van de Hoge Raad lijkt eindelijk duidelijkheid te bestaan over de houdbaarheid van het BUA. De aftrekbeperkingen in het BUA zijn allemaal geoorloofd. De enige aftrekuitsluiting waar nog geen volledige duidelijkheid over bestaat betreft de categorie ‘verstrekkingen voor andere persoonlijke doeleinden van dat personeel’. Hoewel de Hoge Raad hier in zijn uitspraak niet expliciet iets over zegt, lijkt het erop dat de Hoge Raad ook deze categorie juist acht. De praktijk zal het met het BUA moeten doen. Het BUA is overigens niet altijd nadelig. Zolang de verstrekkingen per personeelslid onder de € 227 per jaar blijven, kan de ondernemer de btw aftrekken. Op basis van de Europese regels zou dit tot een andere uitkomst leiden. We moeten het BUA daarom omarmen als begunstigend beleid.

De BUA-correctie voor uitkeringen van loon in natura kan tot en met 2012 achterwege blijven. 

Bron: BDO, van Hoge Raad 21 december 2012, nr. 10/04656  

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken