fiscalistenonline.nl: De flex-BV gaat in per 1 oktober 2012
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

De flex-BV gaat in per 1 oktober 2012

De Eerste Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht aangenomen. De invoering van de nieuwe regels voor de BV per 1 juli was te kort dag, dat wordt 1 oktober. De nieuwe wettelijke regeling maakt het een stuk eenvoudiger – en goedkoper – om een BV op te richten. De ondernemer kan zelf kiezen welk bedrag hij als kapitaal wil inbrengen, de verplichte € 18.000 aandelenkapitaal is vervallen. Ook veranderen de regels met betrekking tot de kapitaal- en crediteurenbescherming, de benoeming van het bestuur en het toezicht op de BV. De ondernemer krijgt meer vrijheid bij het inrichten van de statuten van de BV. Een flex-BV waardig.

Het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht heeft er lang over gedaan om kracht van wet te krijgen. Het wetsvoorstel is op 31 mei 2007 bij de Tweede Kamer ingediend, die heeft het aangenomen in december 2009, en vervolgens heeft de Eerste Kamer er nog anderhalf jaar over gedaan voor het de eindstreep op 12 juni jl. kon passeren.

De flex-BV is eerder besproken in BelastingBelangen, december 2011: De flex-BV komt eraan. Als reminder een kort overzicht van de belangrijkste aspecten van de flex-BV.

De regels voor kapitaal- en crediteurenbescherming vervallen.
Het minimumkapitaal van € 18.000 niet langer is vereist.
Bij volstorting van het aandelenkapitaal in natura is geen accountantsverklaring meer nodig; bij volstorting in contanten geen bankverklaring.
Het aandelenkapitaal mag in andere valuta dan euro worden aangeduid.
De regeling voor Nachgründung en het verbod op financial assistance voor de BV vervallen. Door laatstgenoemde aanpassing ontstaan er meer mogelijkheden om bij overname van een BV de schuld ter financiering van de koopsom van die aandelen juridisch op het niveau van de overgenomen vennootschap te brengen. De rentelasten op die schuld kunnen zo ten laste van de winst van de overgenomen vennootschap zelf worden gebracht (voor zover die aftrek niet belemmerd wordt door fiscale renteaftrekbeperkingen).

De stem- en winstrechten voor aandeelhouders worden versoepeld:
De BV kan aandelen zonder stem- of winstrecht uitgegeven.
De aandeelhoudersvergadering kan buiten Nederland worden gehouden.
De aandeelhouders krijgen ruimere mogelijkheden om het bestuur te instrueren.

Dividenduitkeringen door de BV + aansprakelijkheid bestuur

Het bestuur van de BV moet goedkeuring verlenen voor winstuitkeringen aan aandeelhouders, inkoop van aandelen of kapitaalvermindering. Het bestuur voert daartoe een uitkeringentest uit, de zogenoemde liquiditeitstoets. Als de BV na de winstuitkering niet (meer) aan de opeisbare verplichtingen kan voldoen, kan het bestuur aansprakelijk worden gesteld. Die aansprakelijkheid is aan de orde als het bestuur ten tijde van de winstuitkering wist of behoorde te weten dat de BV door de uitkering niet langer aan haar opeisbare verplichtingen zou kunnen voldoen. De aansprakelijkheid ziet op het tekort dat in de BV ontstaat. De bestuurders moeten deze schade – plus wettelijke rente – vergoeden, te rekenen vanaf de dag van de uitkering. Een aandeelhouder van de BV kan ook aansprakelijk worden gesteld als hij wist of behoorde te weyen dat de BV niet meer aan haar opeisbare verplichtingen kon voldoen.

Fiscale consequenties
De flex-BV heeft ook fiscale gevolgen, met name als de ondernemer in de BV gebruik maakt van de mogelijkheid om nieuwe soorten aandelen te creëren.

Voor de aanmerkelijkbelang-regeling moeten aandelen zonder stemrecht of met een beperkt stem- en winstrecht als een aparte soort worden aangemerkt. Daardoor kan er eerder sprake zijn van een aanmerkelijk belang. En dat kan weer tot gevolg hebben dat de gebruikelijk-loonregeling of TBS-regeling eerder van toepassing is.
Voor de deelnemingsvrijstelling geldt het 5%-criterium, en dat kent geen soortbenadering. Voor de vraag of sprake is van – het economisch belang bij – 5% van het gestorte kapitaal tellen stem- als winstrechtloze aandelen mee.
Bij de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting blijft vereist dat de moedermaatschappij de juridische en economische eigendom heeft van een zodanig deel van het aandelenkapitaal in de dochter dat zij recht heeft op ten minste 95% van de winst, het vermogen en zeggenschap in die dochter-BV. 

Commentaar
Ondernemers die al een BV hebben hoeven de statuten van hun BV niet direct te laten aanpassen aan de nieuwe wetgeving. Maar in sommige situaties is dat wel aan te raden. Met name als de BV meerdere aandeelhouders heeft, en die aandeelhouders onderling afspraken hebben gemaakt die in een separate overeenkomst zijn vastgelegd. Deze afspraken kunnen nu in de statuten van de BV worden opgenomen. Bij een conflict tussen de aandeelhouders kunnen juridische problemen dan eenvoudiger worden opgelost.

Bron: BelastingBelangen.nl

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken