fiscalistenonline.nl: Begrotingsakkoord 2013: De BTW-tariefsverhoging + overgangsrecht
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Begrotingsakkoord 2013: De BTW-tariefsverhoging + overgangsrecht

Het algemene BTW-tarief wordt per 1 oktober 2012 verhoogd van 19% tot 21%. Dit levert in 2012 € 1 miljard extra belastinginkomsten op, in 2013 en volgende jaren € 4,1 miljard. De BTW-verhoging is van toepassing op alle BTW-belaste leveringen en diensten die op of na 1 oktober 2012 plaatsvinden. Het tijdstip van presteren is hierbij beslissend, niet het tijdstip waarop de factuur wordt uitgereikt of de betaling plaatsvindt, zo blijkt uit de overgangsregeling bij deze tariefsverhoging.

De verhoging van het BTW-tarief van 19% naar 21% is primair gericht op een verbetering van ons EMU-saldo in 2013. Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van Nederland, berekend met de normen van de Economisch Monetaire Unie, de 17 lidstaten van de Europese Unie die de euro als betaalmiddel hebben. Daarnaast is de BTW-verhoging nodig om de overheidsfinanciën structureel te verbeteren om het vertrouwen van de financiële markten in ons land te verstevigen. 

Het kabinet wil met de verhoging van de BTW ook de structuur van onze belastingheffing verbeteren, en wel door een verschuiving van directe naar indirecte belastingen tot stand te brengen. De staatssecretaris van Financiën heeft die doelstelling in de Fiscale Agenda uitgesproken: zie ook BelastingBelangen, april 2011: Een nieuw belastingstelsel, mean en lean. De opbrengst van de BTW-verhoging wordt – op termijn – teruggesluisd door een verlaging van de tarieven van de inkomsten- en loonbelasting. In 2013 tot een bedrag van € 1,5 miljard, het restant in twee gelijke porties in 2014 en 2015. Bij die tariefsaanpassing krijgen huishoudens met een lager inkomen voorrang, onder meer door een verbetering van het kindgebonden budget en de zorgtoeslag. 

De overgangsregeling voor de verhoging van het BTW-tarief luidt als volgt:
- Het tarief van 19% geldt voor alle leveringen en diensten die vóór 1 oktober 2012 zijn verricht. Dat is ook het geval als de factuur op of na 1 oktober wordt uitgereikt, of als de betaling op of na die datum wordt ontvangen.
- Het nieuwe BTW-tarief van 21% geldt voor alle leveringen en diensten die op of na 1 oktober 2012 worden verricht. Als de ondernemer voor zo’n dienst – vóór 1 oktober 2012 – vooruit heeft gefactureerd of een vooruitbetaling heeft ontvangen, is in eerste instantie met 19% BTW gerekend. De ondernemer wordt de 2% extra BTW verschuldigd op 1 oktober 2012: hij moet die 2% BTW verantwoorden in de BTW-aangifte over oktober 2012, dan wel over het 4de kwartaal van 2012.
- Voor onroerende zaken geldt een specifieke overgangsregeling, waarbij aangesloten wordt bij het tijdstip waarop de vergoeding contractueel verschuldigd is. Als een ondernemer vóór 1 oktober 2012 een koop- of aannemingsovereenkomst heeft gesloten, tegen een vergoeding die in termijnen moet worden betaald, en het bouwwerk is voor deze datum nog niet (op)geleverd, dan blijft het 19% BTW tarief van toepassing op de termijnen die vóór 1 oktober 2012 zijn vervallen. Daarbij is niet van belang op welk tijdstip die termijnen moeten worden voldaan; beslissend is het tijdstip waarop die contractueel verschuldigd worden. Dat betekent dat deze overgangsregeling ook van toepassing is als een termijn vervalt en daardoor (uitsluitend) de verplichting ontstaat om vanaf dat tijdstip rente te gaan berekenen.

Commentaar
De verhoging van het algemene BTW-tarief is een ‘gemakkelijke’ oplossing voor een substantiële bijdrage aan de overheidsfinanciën. Het terugsluizen van de extra belastingopbrengst door een verlaging van de tarieven voor de inkomsten- en loonbelasting – met name voor de jaren 2014 en 2015 – is nog ver weg, en zal niet eerder dan bij het Belastingplan 2014 worden doorgevoerd. In deze politiek en economisch onzekere tijden is het allerminst zeker dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Wat wél vaststaat is dat de hogere BTW-heffing in ons land het aantrekkelijk maakt om ‘boodschappen in Duitsland te gaan doen’: het algemene BTW-tarief is daar 19%. Naar België gaan, heeft geen zin: daar geldt ook een algemeen BTW-tarief van 21%. 

Voor de meeste B2B situaties is de verhoging van het BTW-tarief neutraal, de afnemer kan de hogere BTW als voorbelasting volledig in aftrek brengen. Dat is uiteraard anders voor ondernemers die een beperkt recht op BTW-vooraftrek hebben: zij moeten in overleg met hun adviseur nagaan of zij bepaalde investeringen en uitgaven niet beter nog vóór 1 oktober 2012 kunnen doen om het lagere BTW-tarief te benutten. Alle BTW-ondernemers moeten de komende zomer aan de slag om hun administratieve systemen en procedures zodanig aan te passen dat de BTW-tariefsverhoging per 1 oktober zonder problemen kan worden doorgevoerd.

De overgangsregeling lijkt eenvoudig, maar die kan met name bij doorlopende diensten toch nog wel voor problemen zorgen. Denk aan de dienstverlening door accountants, belastingadviseurs, advocaten en vele andere vrije beroepers, maar ook aan een abonnement voor bijvoorbeeld een mobile telefoon dat per jaar vooruit is betaald. In deze situaties is het niet eenvoudig om het exacte tijdstip van de afzonderlijke prestaties vast te stellen. Een praktische handreiking van Financiën op dit punt is wenselijk. 

Bron:
BelastingBelangen.nl

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken