fiscalistenonline.nl: Btw naheffen; let op het juiste tijdvak
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Btw naheffen; let op het juiste tijdvak

Als de Belastingdienst een naheffingsaanslag wil opleggen omdat een gemeente te weinig btw op aangifte heeft betaald, is hij verplicht de btw na te heffen over het jaar waarin de te lage betaling (dan wel te hoge teruggaaf) heeft plaatsgevonden. Of zoals de rechter het formuleert: het op het aanslagbiljet vermelde tijdvak van naheffing is een zo essentieel onderdeel daarvan dat niet kan worden toegestaan dat belasting, die verschuldigd is wegens belastbare feiten die zich buiten dat tijdvak hebben voorgedaan, in de aanslag worden begrepen.

De zaak
Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft recent uitspraak gedaan in een situatie, waarin  een btw-ondernemer over de jaren 2004 tot en met 2006 te weinig btw op aangifte voldaan. De Belastingdienst heeft hiervoor gemakshalve (en omdat de ondernemer daardoor minder heffingsrente hoefde te betalen), een naheffingsaanslag op over het jaar 2009 opgelegd. Voor deze handelwijze heeft de inspecteur niet de uitdrukkelijke toestemming van de ondernemer verkregen. Overeenkomstig vaste jurisprudentie van de Hoge Raad beslist het hof dat de naheffingsaanslag over het verkeerde tijdvak is opgelegd en daarom wordt vernietigd.

Beschouwing
De Belastingdienst heeft de bevoegdheid na te heffen over kalenderjaren die nog niet langer dan vijf jaren zijn verstreken. In 2012 kan de Belastingdienst nog naheffen over het jaar 2007, maar niet meer over 2006. Mede vanwege de termijn is het logisch dat de rechter strikt vasthoudt aan de keuze van het juiste tijdvak. Voorkomen moet worden dat over 2009 wordt nageheven ter zake van belastbare feiten die zich in de jaren 2004 tot en met 2006 hebben voorgedaan.

Toepassing
Deze rechtsregel is ook van toepassing op integratieheffingen. De in de wet vastgelegde integratieheffing is een fictieve levering van de ondernemer aan zichzelf op het tijdstip van ingebruikneming. Deze fictieve levering is - volgens de Belastingdienst - verplicht belast doordat het hier gaat om een nieuw vervaardigde (on)roerende zaak. Dit houdt in dat de ondernemer de btw die hem tijdens de bouw in rekening wordt gebracht, in de aanloop naar de fictieve belaste levering voor 100% op de reguliere periodieke aangifte kan terugvragen. 

De gemeentelijke praktijk
In de meeste gevallen vragen gemeenten de btw in de aanloop naar de integratieheffing niet terug op aangifte. Bij ingebruikneming wordt een berekening gemaakt van de per saldo verschuldigde belasting. Dat leidt tot een aangifte ineens van de per saldo over de grond, CAR-verzekering en bouwleges verschuldigde btw. Dat is een praktische handelwijze. Dit is echter geen financieel profijtelijke handelwijze. Het is beter de btw op de bouwkosten over de afgelopen jaren ambtshalve terug te vragen en over het geheel van de voortbrengingskosten een naheffingsaanslag te laten opleggen in het jaar van ingebruikneming. Op deze manier krijgt de gemeente heffingsrente vergoed over de afgelopen jaren. De Belastingdienst is verplicht de teruggaaf toe te rekenen aan de jaren waarin de aannemer de bouwkosten aan de gemeente heeft gefactureerd. Praktische afspraken zijn echter wel nodig als het recht op teruggave is ontstaan buiten de vijf-jaars termijn.

Colofon
Henk Zuidersma is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

 

Eerder geplaatste artikelen

Nulemissieauto gaat flink gestimuleerd worden
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft recent vragen van de Eerste Kamer beantwoord over het wetsvoorstel Wet uitwerking autobrief 2.0. Hieruit blijkt dat het kabinet de aanschaf van nulemis...
Lees meer...
Fiscus klampt zich vast aan afroommethode
Staatssecretaris Wiebes van Financiën vindt dat de afroommethode niet ondergeschikt is aan de vergelijkingsmethode, zoals Gerechtshof Amsterdam onlangs oordeelde. Hij vindt beide methoden even ge...
Lees meer...
Goed voorbereid op aangifte inkomstenbelasting
Ondernemers kunnen vanaf 1 maart gebruikmaken van de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting. Op de website van de Belastingdienst zijn daarvoor een aantal checkpunten opgenomen. Ondernemers zijn...
Lees meer...
Hier klikken