fiscalistenonline.nl: Verhuur van ligplaatsen en btw
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Verhuur van ligplaatsen en btw

Gemeenten beschikken over een voorziening waar vaartuigen kunnen aanleggen. Ons is gebleken het voor gemeenten niet altijd duidelijk is wat de gevolgen voor de btw zijn. Hieronder schetsen wij de meest voorkomende situaties.

Het Gerechtshof ‘s-Gravenhage heeft onlangs een uitspraak gedaan over het btw-tarief dat van toepassing is op de vergoeding die wordt betaald voor het gebruik van een ligplaats. Naast het gebruik van de ligplaats biedt de exploitant nog een aantal aanvullende diensten, zoals het beschikbaar stellen van een aantal recreatieve voorzieningen. De exploitant stelt dat het geheel van de prestaties is aan te merken als ‘het gelegenheid geven tot kamperen binnen het vakantiebestedingsbedrijf’. Als daarvan sprake is, mag de exploitant het 6% tarief hanteren in plaats van het algemene tarief van 19%. Helaas voor de exploitant, maar het aanleggen van een boot is niet hetzelfde als kamperen. De rechter oordeelt dat geen gebruik kan worden gemaakt van het verlaagde tarief.

Veel gemeenten hebben een haven of een kade. In de praktijk doen zich verschillende situaties voor. Als geen liggeld wordt betaald, gratis passantenplaatsen bijvoorbeeld, kan de btw op de kosten en investeringen worden gecompenseerd. In de situatie dat liggelden, al of niet in de vorm van leges of precariorecht, worden geïnd is 19% btw verschuldigd. Voor zeehavens wordt veelal het 0% van toepassing. De btw op de (aanleg)kosten van de haven of kade is als voorbelasting aftrekbaar op de btw-aangifte. Voor gebruik van toiletten en verbruik van water en energie worden vaak aparte vergoedingen berekend. Deze inkomsten zijn eveneens onderworpen aan btw. Over de inkomsten voor het leveren van water is 6% verschuldigd. Voor de overige prestaties geldt het algemene tarief.

Havens en kades zijn meestal direct gelegen in of naast het openbare gebied. Dit leidt vaak tot een discussie of een damwand of kademuur het water tegen houdt of het land beschermd tegen water. Dan is het niet eenvoudig vast te stellen welke kosten tot de btw-belaste activiteiten moeten worden gerekend (btw aftrekbaar) en welke tot de openbare voorzieningen (btw compensabel). In die situatie is het verstandig hierover met de Belastingdienst een (praktische) afspraak te maken.

Bron: Ed
 Plat, adviseur bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl  telefoon 072 53 50 525

Eerder geplaatste artikelen

Geen btw-aftrek bij verkoop minderheidsbelang
Als een vennootschap een minderheidsbelang overdracht aan een derde, is er geen sprake van overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. De btw die drukt op de kosten die ...
Lees meer...
BTW oninbare vorderingen apart terugvragen
Afgedragen BTW op facturen die oninbaar blijken te zijn, kunt u niet terugvragen bij de Belastingdienst door middel van de reguliere BTW-aangifte. U moet daarvoor een apart verzoek indienen bij uw lok...
Lees meer...
Geen btw-vrijstelling voor claims management
De toepassing van de vrijstelling voor (her)verzekeringsdiensten heeft grenzen. Volgens het hof valt het behandelen en afwikkelen van schadeclaims als tussenpersoon hier niet onder.Assurantiemakelaars...
Lees meer...
Hier klikken