fiscalistenonline.nl: Gemeenschappelijke Regelingen en Toelichting Gemeenten (btw): ‘de goede oude tijd’?
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Gemeenschappelijke Regelingen en Toelichting Gemeenten (btw): ‘de goede oude tijd’?

Het Gerechtshof Leeuwarden heeft uitspraak gedaan inzake een gemeenschappelijke regeling (GR), die zich bezighoud met het verwerken van huishoudelijk en bedrijfsafval. Voor één van de deelnemers wordt in de periode 1999-2002 een afzonderlijke inzamelingsdienst verricht. De vraag is of die afzonderlijke dienst btw-belast is en of deze uitspraak nog gevolgen heeft na het inwerkingtreden van het BTW-compensatiefonds.

De casus
Een GR in het noorden van ons land verzorgt voor diverse gemeenten uit de regio het verwijderen van afvalstoffen op milieu hygiënische wijze. Expliciet is in de regeling opgenomen dat de inzameling in de gemeenten en het transport van de afvalstoffen naar een verzamelplaats niet tot de activiteiten van de GR behoren. In een tussentijdse wijziging van de statuten van de GR is wel in de mogelijkheid voorzien dat deelnemende gemeenten nader te bepalen activiteiten kunnen opdragen aan de GR. De kosten van de uitgevoerde handelingen worden op basis van een verdeelsleutel, welke is gebaseerd op inwoneraantallen, verdeeld onder de deelnemende gemeenten. Eén van de deelnemende gemeenten sluit met de GR een privaatrechtelijke overeenkomst voor het inzamelen en transporteren van de afvalstoffen en brengt daar een afzonderlijke vergoeding voor in rekening. Het Gerechtshof constateert dat de gemeente niet de bevoegdheid tot het inzamelen heeft opgedragen aan de GR en de kosten niet worden verdeeld volgens de geldende verdeelsleutel, maar sprake is van een afzonderlijk overeenkomst. Hierdoor kan geen sprake zijn van een interne prestatie, die op grond van artikel 10 Toelichting gemeenten (ingetrokken per 1-1-2003) buiten de heffing van btw kan blijven.

Relevantie uitspraak voor de periode na 2002 (BTW-compensatiefonds)
De combinatie GR - btw blijft in zijn algemeenheid een lastig te behandelen problematiek. De deelnemende gemeenten ontvangen of facturen met btw voor alle uitgevoerde werkzaamheden of zij ontvangen een brief van de GR, waarin staat aangegeven dat in de gemeentelijke bijdrage tevens een bedrag aan (compensabele) btw is begrepen. Maar soms doen beide situaties voor.

Ervan uitgaande dat per 1 januari 2003 de tekst van de GR niet opnieuw is gewijzigd, gaat de in de procedure betrokken gemeente een brief van de GR krijgen met een vermelding van doorschuif-btw. Deze btw mag de gemeente gaan compenseren, omdat deze betrekking heeft op huishoudelijk afval. Voor het verwerken van het bedrijfsafval kreeg de gemeente al vóór 2003 een factuur met btw en dat zal zo blijven. Deze btw is en blijft aftrekbaar op aangifte. Voor het inzamelen en transport van huishoudelijk afval zal de gemeente eveneens een factuur met btw ontvangen. Deze btw is sinds 2003 compensabel. Het systematisch correct blijven verwerken van deze btw-gegevens is niet eenvoudig.

U zult misschien wel gaan beseffen dat voor de GR een administratieve uitdaging in het verschiet ligt. De btw-belaste activiteiten geven haar recht op aftrek van btw, maar de overige activiteiten niet. In beginsel zal deze btw kostprijsverhogend werken, maar moet wel inzichtelijk blijven. Immers, deze btw zal aan de deelnemende gemeenten kenbaar moeten worden gemaakt als doorschuif-btw, zodat deze gemeenten de btw kunnen terugontvangen. Dit samenwerkingsverband heeft het nog makkelijk, omdat haar activiteiten btw-belast zijn of recht geven op compensatie bij de deelnemende gemeenten. Er zijn echter ook samenwerkingsverbanden die (deels) een activiteit uitvoeren, die vrijgesteld van btw-heffing plaatsvindt of een activiteit waarvoor de gemeente niet optreedt als afnemer van de prestatie. Bij dit laatste kan onder andere worden gedacht aan (regionale) muziekscholen.

Eigenlijk is sinds het verdwijnen van de Toelichting gemeenten en de komst van het
BTW-compensatiefonds systematisch niet echt veel veranderd. Activiteiten moeten nog steeds afzonderlijk in ogenschouw worden genomen en de btw op kosten en investeringen moeten daar nog steeds aan die activiteiten worden toegerekend. Het administratieve proces is met de komst van het BTW-compensatiefonds wel ‘uitdagender’ en dus moeilijker geworden. Voor degenen die van eenvoud houden kunnen wij ons voorstellen dat zij verlangen naar die goede oude tijd.


Bron: Ed Plat, adviseur EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

 

Eerder geplaatste artikelen

Tweede Kamer keurt Belastingpakket 2017 goed
De Tweede Kamer heeft het Belastingpakket voor 2017 aangenomen. Er zijn echter nog wel een aantal wijzigingen aangebracht. Zo zal het percentage van de energie-investeringsaftrek met 2,5 procentpunt w...
Lees meer...
ANPR: ondeugdelijk bewijs privégebruik auto
Hebt u een geschil met de Belastingdienst over de bijtelling privégebruik auto? Verwerpt de inspecteur uw kilometeradministratie omdat uw auto op tijden en plaatsen is geflitst die niet overeen...
Lees meer...
De WKR kent vele fiscaal voordelige toepassingen, voor werkgevers én werknemers, kent u ze?
Op dinsdag 31 mei organiseert BelastingBelangen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep de cursus De werkkostenregeling: Optimaal toepassen. Hans Zwagemaker, hoofdredacteur van BelastingBelangen...
Lees meer...
Hier klikken