fiscalistenonline.nl: Kostendekkende heffingen 2012 en btw
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Kostendekkende heffingen 2012 en btw

In tijden dat gemeenten worden getroffen door bezuinigingen, kan de btw de gemeente misschien een mogelijkheid bieden haar opbrengsten te verhogen. Dit lijkt tegenstrijdig omdat in het algemeen de btw over opbrengsten aan de Belastingdienst moeten worden afgedragen, maar in het geval van kostendekkende heffingen ligt dat net even anders.

Aanleiding
Recent heeft de Advocaat-Generaal een conclusie afgegeven voor een geschil dat tussen een gemeente en een inwoner is ontstaan ten aanzien van het geheven rioolrecht. In het bijzonder gaat het om de vraag of investeringen in het bestaande stelsel ineens tot de lasten mogen worden gerekend of dat slechts een afschrijvingscomponent daartoe mag behoren. U zult begrijpen dat als slechts de afschrijvingscomponent zou worden toegestaan, terwijl de gemeente voor het vaststellen van het tarief de investering ineens volledig heeft meegerekend, de verwachte baten de verwachten lasten zullen overtreffen. En dan staat de verbindendheid van de Verordening rioolrecht geheel of gedeeltelijk ter discussie. De gemeente heeft in haar opstelling van geraamde lasten tevens een bedrag van ruim € 1,4 miljoen aan btw opgenomen, terwijl de gemeente deze btw declareert bij het BTW-compensatiefonds en daardoor geen last vormt.

Wettelijke kader
Bij invoering van het BTW-compensatiefonds zijn de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten veranderd, maar diende die niet tussen de gemeente en haar burgers te worden gewijzigd. Daarom is in artikel 229b, lid 2, letter b van de Gemeentewet opgenomen dat tot de lasten mede mag worden verstaan ‘de omzetbelasting die ingevolge de Wet op het BTW-compensatiefonds recht geeft op een bijdrage uit het fonds’. Voor invoering van het fonds kon de gemeente de btw niet verrekenen en vormde de btw-component dus een echte last. Om de kostendekkende heffingen voor de burgers dus op hetzelfde financiële niveau te houden, is het de gemeente toegestaan de btw tot de lasten te rekenen; ook in een situatie waarin de btw-uitgave in de financiële administratie geen kostenpost vormt en dus de (hogere) bijdrage administratief gezien tot een bate leidt.

Werkelijke kostenpost of verwachte compensabele btw-uitgaven
Bij invoering van het BTW-compensatiefonds is de oorspronkelijke gedachte geweest dat de gemeenten in hun tarieven de btw zouden opnemen, die zij vanaf 2003 zouden compenseren. Immers, deze bedragen tezamen vormen de uitname uit het Gemeentefonds. Deze uitname vormt in essentie de werkelijke kostenpost. Dit bedrag zou dan vervolgens jarenlang als een ‘bevroren’ kostencomponent worden opgevoerd, totdat door de inflatie het bedrag zo gering zou worden dat gemeenten deze post zouden schrappen.

De wetgever heeft door middel van de tekst van het eerder genoemde wetsartikel echter anders besloten. Gemeenten mogen de geraamde btw-uitgaven opnemen in hun tarievenblad en mogen dat ieder jaar weer afzonderlijk vaststellen. In deze ook voor gemeenten moeilijke tijden is dit een mogelijkheid nog eens kritisch naar de kostendekkende heffingen te kijken en te bepalen of een
btw-component is opgenomen in de geraamde lasten en zo ja, of die nog uitgaat van de ‘bevroren’ situatie of van de geraamde uitgaven. Alleen in de laatste situatie heeft de gemeente het tarief zo optimaal mogelijk vastgesteld.


Bron: Ed Plat is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

Eerder geplaatste artikelen

Tweede Kamer keurt Belastingpakket 2017 goed
De Tweede Kamer heeft het Belastingpakket voor 2017 aangenomen. Er zijn echter nog wel een aantal wijzigingen aangebracht. Zo zal het percentage van de energie-investeringsaftrek met 2,5 procentpunt w...
Lees meer...
ANPR: ondeugdelijk bewijs privégebruik auto
Hebt u een geschil met de Belastingdienst over de bijtelling privégebruik auto? Verwerpt de inspecteur uw kilometeradministratie omdat uw auto op tijden en plaatsen is geflitst die niet overeen...
Lees meer...
De WKR kent vele fiscaal voordelige toepassingen, voor werkgevers én werknemers, kent u ze?
Op dinsdag 31 mei organiseert BelastingBelangen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep de cursus De werkkostenregeling: Optimaal toepassen. Hans Zwagemaker, hoofdredacteur van BelastingBelangen...
Lees meer...
Hier klikken