fiscalistenonline.nl: Pro rata btw en kansen bij overheadkosten
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Pro rata btw en kansen bij overheadkosten

Het is toegestaan om btw terug te vragen op btw belaste prestaties en de corporatie mag geen btw claimen op vrijgestelde prestaties. Wanneer zowel belaste als vrijgestelde prestaties worden verricht is de vraag hoeveel en wanneer u btw in aftrek mag brengen van kosten die samenhangen met deze prestaties.

Uit de praktijk blijkt dat woningcorporaties zich vaak niet of niet volledig bewust zijn van de mogelijkheid om deze omzetbelasting terug te vorderen. Voor de berekening voor het recht op aftrek op gemengd gebruikte goederen en diensten geldt in beginsel de omzetverhouding: de pro rata. Deze pro rata wordt gevormd door de verhouding tussen de belaste omzet en de totale omzet (exclusief btw). De pro rata is van toepassing op deze gemengde delen. Dit betekent dat woningcorporaties die een hoge belaste omzet halen, in het bijzonder een substantieel voordeel hebben. U geeft de berekening van de pro rata aan in het laatste aangiftetijdvak van het jaar.

Berekeningsmethodiek
Het belang voor woningcorporaties is dus groot, want er valt voor woningcorporaties veel geld terug te vorderen van de Belastingdienst. EFK Belastingadviseurs heeft voor de berekening een speciale methode ontwikkeld. We doorlopen bij de berekeningsmethodiek de administratie in fasen en zo nodig over meerdere jaren. De verdeelsleutel geeft de verhouding aan van de omzet tussen de omzet met aftrekrecht en de totale omzet. Vervolgens gaan we met u de voorbelasting bepalen waar de verdeelsleutel op van toepassing is.
Verjaring

Bezwaarschriften (tegen de eigen aangifte) en verzoeken om teruggaaf van belasting moeten binnen wettelijke termijnen worden ingediend bij de inspecteur. Als deze termijn is verlopen kunt u volgens de wettelijk bepalingen geen recht meer doen gelden maar wel een ambtshalve verzoek om teruggaaf indienen. U moet een dergelijk verzoek binnen vijf jaar indienen na het einde van het belastingjaar waar de teruggaaf betrekking op heeft. Dat betekent dat u het verzoek om teruggaaf voor de pro rata btw van 2005 nog dit jaar bij de inspecteur moet indienen. Bron: Ed Schwering, senior adviseur bij EFK Belastingadviseurs.

Voor meer informatie kunt u mailen of bellen naar eschwering@efkbelastingadviseurs.nl, 072-535 05 25.

Eerder geplaatste artikelen

Geen btw-aftrek bij verkoop minderheidsbelang
Als een vennootschap een minderheidsbelang overdracht aan een derde, is er geen sprake van overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. De btw die drukt op de kosten die ...
Lees meer...
BTW oninbare vorderingen apart terugvragen
Afgedragen BTW op facturen die oninbaar blijken te zijn, kunt u niet terugvragen bij de Belastingdienst door middel van de reguliere BTW-aangifte. U moet daarvoor een apart verzoek indienen bij uw lok...
Lees meer...
Geen btw-vrijstelling voor claims management
De toepassing van de vrijstelling voor (her)verzekeringsdiensten heeft grenzen. Volgens het hof valt het behandelen en afwikkelen van schadeclaims als tussenpersoon hier niet onder.Assurantiemakelaars...
Lees meer...
Hier klikken