fiscalistenonline.nl: BTW-actualiteiten en laatste aangifte
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

BTW-actualiteiten en laatste aangifte

BTW-actualiteiten & laatste aangifte
Het jaar loopt ten einde. In dit artikel zal worden ingegaan op de BTW-actualiteiten en de laatste BTW-aangifte.

BTW-actualiteiten
BTW-wijzigingen naar aanleiding van Prinsjesdag
In het op Prinsjesdag gepubliceerde Belastingplan 2011 zijn een aantal wijzigingen opgenomen:
1. Verlaging BTW-tarief renovatie en herstel woningen;
2. Keuze voor maand- of kwartaalaangifte;
3. Reisbureauregeling conform BTW-richtlijn.

1. Verlaging BTW-tarief renovatie en herstel woningen
Minister de Jager heeft per 1 oktober 2010 het BTW-tarief dat van toepassing is op renovatie en herstel van woningen verlaagd om de bouwsector en de woningmarkt te stimuleren.  Om hiervoor in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden. Het moet gaan om:
- renovatie- en herstelwerkzaamheden;
- een woning;
- arbeidskosten van werkzaamheden.

Renovatie – en herstelwerkzaamheden
Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Ook sloopwerkzaamheden die onderdeel vormen van renovatiewerkzaamheden vallen onder de regeling. Ook als de sloper en degene die daarna opbouwwerkzaamheden verricht verschillende ondernemers zijn. Als echter alleen sprake is van sloop van een object dan valt het niet onder de regeling.

Het verlaagde tarief geldt voor alle bedrijven die renovatie en herstelwerkzaam-heden uitvoeren aan woningen als verder aan de voorwaarden wordt voldaan. De regeling geldt dus niet alleen voor aannemers.

Woning
Ook appartementencomplexen, aanleunwoningen en studentenflats vallen onder een woning. Voorwaarde is dat de woning langer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik moet zijn genomen.

Arbeidskosten van werkzaamheden
Het 6%-tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten van de werkzaamheden. Niet op de gebruikte materialen. Hieronder vallen ook de arbeidskosten van werkzaamheden in/aan garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen, mits gelegen op hetzelfde perceel als de woning.

Het geldt tevens voor de arbeidskosten in verband met het aanbrengen van goederen in of aan een woning die van rechtswege in eigendom is overgegaan op de eigenaar van de woning (bijvoorbeeld het plaatsen van een bad). Ook de arbeidskosten voor het aanbrengen van dubbel glas in een woning vallen onder de regeling.De hoedanigheid van de afnemer is niet van belang. Elke ondernemer die de betreffende werkzaamheden verricht, mag het verlaagde BTW-tarief toepassen. Het geldt dus ook in de relatie hoofdaannemer-opdrachtgever en hoofdaannemer-onderaannemer. De aannemer is verplicht het juiste BTW-tarief toe te passen. Voor het hanteren van het verlaagd tarief heeft de aannemer geen vergunning nodig.

Let op: Het verlaagde tarief moet aannemelijk zijn gemaakt. Het betekent dat in de boekhouding een verklaring moet zijn bijgevoegd van de opdrachtgever dat de woning voldoet aan de eis dat de woning ouder is dan twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming.

Werkzaamheden waarvoor het verlaagde BTW-tarief geldt
Hieronder vindt u als voorbeeld een aantal werkzaamheden waarvoor het verlaagde BTW-tarief op de arbeidskosten geldt:
- het aanbrengen/vernieuwen en onderhouden van een invalidentrap in de woning;
- het aanbrengen/vernieuwen en onderhouden van de riolering binnen het perceel van de woning;
- het aanbrengen/vernieuwen en onderhouden van een dakterras of een veranda;
- het aanbrengen/vernieuwen en onderhouden van boilers, geisers, cv-installaties, gaskachels, zonnepanelen en zonneboilers;

Werkzaamheden waarvoor het verlaagde BTW-tarief niet geldt
Naast voorwaarden zijn er natuurlijk ook beperkingen aan de regeling. De tijdelijke regeling geldt niet voor:
- aanleggen en onderhouden van tuinen;
- vervangen van gordijnen en zonwering;
- glazenwassen;
- diensten van architecten;
- sloopwerkzaamheden die niet in het kader van renovatie- en herstelwerkzaamheden plaatsvinden;
- het leggen en onderhouden van vloerbedekking en vloeren.
het geldt wel als de (houten) vloeren in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaakt van de woning.

Tijdelijke regeling
De regeling is een tijdelijke regeling en geldt tot 1 juli 2011. Op of na 1 oktober 2010 en vóór 1 juli 2011 moeten de werkzaamheden zijn afgerond om in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief. Het 6%-tarief op de arbeidskosten is dus van toepassing als de werkzaamheden voor 1 oktober 2010 zijn gestart, maar deze tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 worden afgerond. De factuurdatum is dus niet van belang. Van belang is dat de werkzaamheden gereed komen na 1 oktober 2010, maar vóór 1 juli 2011. Het oplevermoment is bepalend!

Indien er al een deelfactuur met 19% BTW is afgegeven, dan moet de ondernemer het tarief in de eindfactuur corrigeren.

2. Keuze voor maand- of kwartaalaangifte
Deze “crisismaatregel” wordt definitief in de wet verankerd. Ondernemers kunnen kiezen of zij per maand of per kwartaal BTW-aangifte willen doen.

3. Reisbureauregeling conform BTW-richtlijn
Deze wijziging heeft grote gevolgen voor de reisbranche. Volgens de Nederlandse reisbureauregeling worden reizen beschouwd als “vervoer van personen”, waarbij in beginsel uitsluitend het Nederlandse deel van de reis belast wordt met 6% Nederlands BTW. De reisorganisatie heeft daarbij volledig recht op aftrek van voorbelasting.

De reisbureauregeling zoals die Europees wordt voorgeschreven is echter een margeregeling. Een reisorganisatie betaalt uitsluitend Nederlandse BTW over zijn marge: het verschil tussen de verkoopprijs en de kostprijs van de ingekochte diensten. Alleen kan de BTW op de ingekochte diensten niet in aftrek worden gebracht.

De Nederlandse en Europese reisbureauregeling komen dus niet met elkaar overeen.
Per 1 april 2012 wordt daarom in de Nederlandse BTW-wetgeving ook een margeregeling ingevoerd voor reisbureaus met daarbij de mogelijkheid negatieve marges te verrekenen met toekomstige positieve marges.

Terugvragen buitenlandse BTW
De termijn om buitenlandse BTW terug te vragen over 2009 is verruimd naar 1 april 2011.  De oorspronkelijke sluitingsdatum was 30 september 2010. De periode waarop het verzoek betrekking heeft moet minimaal drie maanden zijn en mag maximaal één jaar bedragen. Het is daarom belangrijk dat u ook al is de termijn verlengd u toch uw teruggaaf verzoek buitenlandse BTW 2009 zo snel mogelijk indient. U krijgt dan namelijk sneller uw geld terug.

Onderwijsvrijstelling
De BTW-vrijstelling voor beroepsonderwijs geldt vanaf 1 juli 2010 voor:
a. wettelijk erkend beroepsonderwijs;
b. beroepsonderwijs verstrekt door bekostigde instellingen;
c. beroepsonderwijs verstrekt door erkende instellingen.
De vrijstelling voor beroepsonderwijs is aangepast omdat de Nederlandse vrijstelling voor beroepsonderwijs te ruim was ten opzichte van de Europese BTW-wetgeving. Tevens kende Nederland een keuzemogelijkheid voor zogenaamde quasi-beroepsopleidingen om deze met of zonder BTW aan te bieden. Deze keuzemogelijkheid is ook per 1 juli 2010 komen te vervallen. Het aanbieden van vrijgesteld beroepsonderwijs is per 1 juli 2010 afhankelijk van een registratie in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). De onderwijsvrijstelling is hierdoor beperkter. Voor instellingen genoemd onder punt c “beroepsonderwijs verstrekt door erkende instellingen” is het CRKBO ingesteld. Het gaat hierbij om het niet-wettelijk erkende beroepsonderwijs dat wordt verstrekt door niet-wettelijk erkende instellingen en zelfstandige docenten (ZZP-ers). Via de site

www.CRKBO.nl kunnen de instellingen en zzp-ers zich aanmelden. Voor de contracten die vóór 1 juli 2010 zijn afgesloten, geldt een overgangsregeling en is afgesproken dat geen BTW in rekening zal worden gebracht. Voor deze contracten is goedgekeurd dat instellingen en ZZP-ers tot 1 januari 2011 geen BTW hoeven te berekenen. Na deze datum moet BTW worden berekend of kan de instelling/ZZP-er zich inschrijven in het CRKBO. Instellingen en ZZP-ers die nu nog niet zijn opgenomen in het CRKBO is goedgekeurd dat zij de BTW-vrijstelling kunnen toepassen vanaf 1 juli 2010. Zij moeten zich dan wel vóór 1 januari 2011 hebben aangemeld voor opname in het CRKBO en uiterlijk 31 maart 2011 in het CRKBO zijn opgenomen.

Medische vrijstelling
Ook de medische vrijstelling is niet in overeenstemming met de Europese BTW-wetgeving. In reeds eerder verschenen artikel hebben we u al hierover ingelicht. De eerste grote wijziging om de Nederlandse wetgeving aan te passen, werd per 1 januari 2008 ingevoerd. De medische vrijstelling kan vanaf dit tijdstip alleen nog worden toegepast als sprake is van “gezondheidkundige verzorging van de mens”.

De medische vrijstelling werd in eerste instantie beperkt tot beroepen waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (hierna Wet BIG).  Door het verzet hiertegen is besloten om een aanvullend register te implementeren voor niet BIG-geregistreerde zorgverleners. Dit aanvullende register zou in eerste instantie al op 1 januari 2009 worden ingevoerd, maar dit is uitgesteld tot 1 januari 2011. In een brief heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport al een nader kader gegeven van de eisen waar niet BIG-geregistreerde zorgverleners aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de medische vrijstelling. Hiervoor heeft de minister onder andere overleg gevoerd met de zogenaamde CAM-artsen (Complementary and Alternative Medicine4). Dit kader wordt gevormd door een ministeriële regeling waarin criteria worden gesteld aan opleidings- en beroepskwalificaties van de niet BIG-geregistreerde zorgverleners. Indien beroepen voldoen aan de gestelde voorwaarden zullen zij worden opgenomen in een bijlage van de ministeriele regeling.

Opleidingseisen
Een vereiste voor zorgverlening van een voldoende kwaliteitsniveau is in ieder geval een kwalitatief goede opleiding. Er sprake moet sprake zijn van relevante (para) medische opleidingen met minimaal HBO-bachelorniveau. Daarnaast dienen niet BIG-opleidingen te zijn geaccrediteerd door het Nederlands-Vlaams Accreditatie-Orgaan (NVAO). Tevens moet het opleidingscurriculum voldoende waarborgen beiden dat de betrokkene onder andere voldoende kennis en ervaring heeft om zorg te bieden. Tot slot geldt voor de toepassing van de vrijstelling dat de betrokkene over een getuigschrift van het erkende opleidingcurriculum dient te beschikken.

Eisen beroepsuitoefening
De beroepsbeoefenaar dient te zijn geregistreerd in een register van de representatieve beroepsgroep om in aanmerking te komen voor de medische vrijstelling.  Tevens dient de beroepsbeoefenaar te zijn onderworpen aan een systeem van registratie en aan klacht- en tuchtrecht op grond van de inschrijving.
Aan de hand van de beschreven kaders concludeert de minister dat de huidige vrijstelling voor de CAM-artsen en alsmede voor de osteopaten (mits sprake van een NVAO)-geaccrediteerde vooropleiding dan wel een NVAO-geaccrediteerde initiële opleiding) en de chiropractoren (mits er een verklaring is van de Nuffic in bovengenoemde zin) zou kunnen blijven. Dit geldt ook voor beroepsbeoefenaren die een BIG-beroep op antrosofische basis uitoefenen. Een voorbeeld van deze laatste groep betreft bijvoorbeeld fysiotherapeuten en diëtisten. Voor toepassing van de medische vrijstelling op prestaties door andere (para)medische beroepsbeoefenaren dient te worden voldaan aan de hiervoor geschetste opleidingseisen en beroepsuitoefeningseisen.

Tot slot gaat de minister nog kort in op de BTW-positie van (ortho)pedagogen, (GZ) psychologen en ergotherapeuten. Hierbij merkt de minister op dat GZ-psychologen en ergotherapeuten in de Wet BIG zijn geregeld en derhalve vrijgesteld. Ten aanzien van (ortho)pedagogen en psychologen stelt de minister dat de opleiding niet specifiek genoeg gericht is op de gezondheiszorg en evenmin voldoende specifieke beroepskwalificaties waarborgt op het terrein van de gezondheidszorg om in aanmerking te komen voor de vrijstelling.Voorts zijn een kinder- en jeugdpsycholoog (evenals de specialist K&J), de psycholoog arbeid en gezondheid en de orthopedagoog-generalist (evenals de orthopedagoogspecialist) die ten aanzien van opleidingsduur en – niveau gelijkwaardig zijn aan die van de GZ-psyholoog op basis van het fiscale neutraliteitsbeginsel eveneens van BTW vrijgesteld.

De medische vrijstelling zal dus per 1 januari 2011 nog slechts van toepassing zijn bij “gezondheidkundige verzorging van de mens” door:
- door BIG-ers; of
- door geregistreerde beoefenaren.Laatste aangifte
Over het laatste tijdvak 201 in de BTW-aangifte moet een aantal afrekeningen worden gemaakt. In ons laatste artikel van 2009 hebben wij u hierover bericht, namelijk:
- Privé gebruik auto ondernemer of werknemer;
- Privé gebruik elektriciteit, gas, warmte en water;
- Relatiegeschenken en andere giften (Besluit Uitsluiting aftrek Omzetbelasting (BUA));
- Personeelsverstrekkingen(Besluit Uitsluiting aftrek Omzetbelasting (BUA));
- Verstrekken spijzen en dranken aan personeel (Besluit Uitsluiting aftrek Omzetbelasting (BUA));
- Herrekening/herziening aftrek voorbelasting (belast/vrijgesteld);
- Fictieve dienst

BUA
Ten aanzien van het BUA is een verandering opgetreden. Het Europese Hof van Justitie heeft afgelopen jaar namelijk eindelijk een oordeel geveld over de langdurige discussie die loopt ten aanzien van het BUA. Het Europese Hof van Jusititie heeft namelijk op 15 april 2010 besloten dat de door de Nederlandse rechters voorgelegde posten ten aanzien van het Nederlandse Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) niet strijdig blijken te zijn met de Europese BTW-wetgeving. Het BUA mag dus toegepast blijven worden door de Belastingdienst. Enkel in het geval een eigen bijdrage wordt betaald is het nog niet duidelijk of het BUA voor toepassing is.

Conclusie
Of het verlaagde bouwtarief daadwerkelijk de woningsector stimuleert, is nog maar de vraag. De verbouwing moet namelijk 1 juli 2011 al klaar zijn. Deze termijn is vrij kort als je nog moet beginnen aan de verbouwing. Alleen al het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen vergt een hoop tijd. Het is in ieder geval een welkome maatregel voor de bouwsector.

De verruiming van de termijn om buitenlandse BTW terug te vragen over 2009 is dat ook. Het is belangrijk om uw teruggaafverzoek buitenlandse BTW 2009 zo snel mogelijk in te dienen zodat u sneller uw geld terugkrijgt.

De beperking van de onderwijsvrijstelling is afgelopen jaar na jarenlange discussies eindelijk een feit geworden. De toepassing van de medische vrijstelling zal per 1 januari 2011 verder beperkt worden.

Artikel van Carola van Vilsteren, BTW Advies.

Eerder geplaatste artikelen

Geen btw-aftrek bij verkoop minderheidsbelang
Als een vennootschap een minderheidsbelang overdracht aan een derde, is er geen sprake van overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. De btw die drukt op de kosten die ...
Lees meer...
BTW oninbare vorderingen apart terugvragen
Afgedragen BTW op facturen die oninbaar blijken te zijn, kunt u niet terugvragen bij de Belastingdienst door middel van de reguliere BTW-aangifte. U moet daarvoor een apart verzoek indienen bij uw lok...
Lees meer...
Geen btw-vrijstelling voor claims management
De toepassing van de vrijstelling voor (her)verzekeringsdiensten heeft grenzen. Volgens het hof valt het behandelen en afwikkelen van schadeclaims als tussenpersoon hier niet onder.Assurantiemakelaars...
Lees meer...
Hier klikken